Produkty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Książki Open Access


Książki - przekrojowe, monograficzne

 

Ergonomia pracy z komputerem – od tabletu do stanowisk z wieloma monitorami
- J. Kamińska, T. Tokarski

Poradnik jest adresowany do osób pracujących z komputerami – zarówno tabletami i notebookami, czyli urządzeniami przenośnymi, jak i na stanowiskach pracy z jednym i wieloma monitorami. Zawarto w nim informacje dotyczące wymagań jakie powinny spełniać ergonomiczne stanowiska pracy oraz zasad korzystania z urządzeń przenośnych. Czytelnik dowie się z lektury między innymi na jakie zagrożenia narażone są osoby pracujące na stałe lub sporadycznie przy monitorach, jakie są zalecenia i wskazówki dotyczące organizacji pracy, jaka jest ergonomiczna pozycja pod czas pracy z komputerem, jak powinno wyglądać stanowisko pracy dopasowane zarówno do wymiarów antropometrycznych pracownika, jak i do wymagań pracy.

 

Pozycja dostępna cyfrowo:Format: A5
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-223-0
Rok wydania: 2019
Tematyka: Ergonomia


Inhalacyjne zagrożenia biologiczne a skuteczna ochrona układu oddechowego
- K. Majchrzyckaa, M. Okrasa, J. Szulc

W Polsce szkodliwe czynniki biologiczne są przyczyną większości chorób zawodowych wśród pracowników rolnictwa i służby zdrowia. Pracodawca ma obowiązek  podejmowania w procesach pracy, w których stosowane są te czynniki, działań profilaktycznych. W przypadku narażenia na mikroorganizmy przenoszone drogą powietrzną (bioaerozole) konieczne jest stosowanie sprzętu ochrony układu oddechowego. Celem pracy jest dostarczenie pracodawcom odpowiedniej wiedzy  na temat tego sprzętu, bowiem niedostateczna znajomość  tych zagadnień, m.in. wymagań, jakie powinien spełniać,   jest przyczyną mało skutecznego wdrażania sprzętu o cechach biobójczych.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w pliku pdf Format: A5
Liczba stron: 140
ISBN: 978-83-7373-320-6
Rok wydania: 2019


Odległe skutki działania biopaliw II generacji produkowanych w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych
- J. Skowroń, L. Zapór, K. Miranowicz-Dzierżawska

Odlegle-skutki-dzialania-biopaliw.pdfW wydawnictwie omówiono wady i zalety stosowania biopaliw II generacji, jak również skutki ich działania. Przedstawiono także wyniki badań skutków działania wybranych biopaliw II generacji otrzymanych w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych w warunkach in vitro. Ponadto wskazano, jakie zagrożenia dla zdrowia człowieka są związane z produkcją i stosowaniem biopaliw otrzymanych z tłuszczów odpadowych oraz jak ograniczyć narażenie pracowników na biopaliwa II generacji, a także jak należy przechowywać oraz transportować biopaliwa otrzymane w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych.

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 22
ISBN: 978-83-7373-303-9
Rok wydania: 2019


Utrzymanie higieny rąk i powierzchni użytkowych na stanowiskach pracy
- A. Ławniczek-Wałczyk, M. Cyprowski, M. Gołofit-Szymczak, R. Górny, A. Stobnicka-Kupiec

W wydawnictwie przedstawiono zagrożenia związane z brakiem zachowania higieny rąk w miejscu pracy oraz sposoby na zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się patogenów poprzez kontakt z zakażonymi osobami lub powierzchniami. Omówiono drobnoustroje zasiedlające skórę ludzką, wyróżniając mikrobiotę fizjologiczną oraz przejściową, a następnie szczegółowo opisując wchodzące w skład tej drugiej grupy patogeny, ich chorobotwórcze właściwości, sposoby przenoszenia i czas przeżycia na dłoniach i na suchej powierzchni. Odwołując się do instrukcji WHO, przedstawiono prawidłowy sposób mycia oraz dezynfekcji rąk; zwrócono też uwagę, kiedy dłonie wystarczy umyć, a kiedy należy je także zdezynfekować, w jaki sposób prawidłowo je suszyć i jak pielęgnować skórę, aby zminimalizować ryzyko przeniesienia zarazków. Podano sposoby dezynfekcji powierzchni z uwzględnieniem różnej skuteczności środków odkażających w odniesieniu do poszczególnych drobnoustrojów oraz metody monitoringu zanieczyszczenia mikrobiologicznego rąk i powierzchni. 

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 44
ISBN: 978-83-7373-296-4
Rok wydania: 2019


Wirusy – szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy pracowników produkcji przetwórstwa mleka. Wytyczne do oceny i ograniczenia ryzyka zawodowego na wirusy w zakładach przemysłu mleczarskiego
- A. Stobnicka-Kupiec, M. Gołofit-Szymczak, R.L. Górny, M. Cyprowski, A. Ławniczek-Wałczyk

W wydawnictwie omówiono zagrożenia ze strony wirusów, na jakie narażeni są pracownicy produkcji i przetwórstwa mleka. Opisano źródła wirusów w zakładach przemysłu mleczarskiego (tj. zarówno w dużych mleczarniach, okręgowych spółdzielniach mleczarskich, jak i małych zakładach przetwórstwa przydomowego) i podano przykłady tych szkodliwych czynników biologicznych, przy każdym typie wirusa wskazując na drogi rozprzestrzeniania się, skutki zdrowotne dla człowieka i możliwości w zakresie profilaktyki. W wydawnictwie podano sposoby oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na wirusy oraz metody ograniczania tego ryzyka. Tym samym przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące działań, jakie można wprowadzić w zakładach przetwórstwa mleka, aby zminimalizować zagrożenie zakażeniem.

 
Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 24
ISBN: 978-83-7373-294-0
Rok wydania: 2019


Wirusy – szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy pracowników zakładów przemysłu mleczarskiego. Wytyczne dotyczące metodyki rutynowej detekcji wirusów w zakładach przemysłu mleczarskiego
- A. Stobnicka-Kupiec, M. Gołofit-Szymczak, R.L. Górny, M. Cyprowski, A. Ławniczek-Wałczyk

W wydawnictwie omówiono zagrożenia ze strony wirusów, na jakie narażeni są pracownicy w zakładach przemysłu mleczarskiego. Przedstawiono wytyczne do metodyki pobierania próbek w kierunku diagnostyki wirusów w zakładach przemysłu mleczarskiego oraz wytyczne do metodyki izolacji, detekcji i identyfikacji wirusów. 

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 24
ISBN: 978-83-7373-295-7
Rok wydania: 2019


Zagrożenia związane z pracą kobiet 55+ na stanowiskach pracy fizycznej w handlu
- E. Łastowiecka-Moras

Niedostosowanie wielkości obciążenia fizycznego pracownika do jego wieku, płci, stanu zdrowia lub sprawności motorycznej jest przyczyną gorszej jakości i wydajności pracy oraz zwiększenia liczby wypadków przy pracy i absencji chorobowej na skutek dolegliwości i schorzeń.

W wydawnictwie zawarto podstawowe wiadomości nt. ograniczeń i zagrożeń związanych z wykonywaniem prac o charakterze fizycznym przez kobiety 55+ na przykładzie pracownic handlu detalicznego.

 

Pozycja dostępna w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 22
ISBN: 978-83-7373-316-9
Rok wydania: 2019


Frakcja wdychalna, torakalna i respirabilna substancji chemicznych w środowisku pracy – zagrożenia dla zdrowia pracowników
- M. Szewczyńska, E. Dobrzyńska, M. Pośniak

 

Zwrócono uwagę, że zagrożenie dla zdrowia pracowników narażonych na substancje chemiczne występujące w postaci aerozoli cząstek stałych lub ciekłych w powietrzu na stanowiskach pracy zależy głównie od rozmiaru cząstek i od ich stężenia masowego w powietrzu, ponieważ rozmiar aerodynamiczny cząstek ma wpływ na miejsce ich depozycji w układzie oddechowym (frakcje wdychalna, torakalna i respirabilna), a wiele chorób zawodowych wiąże się z ilością materiału zdeponowanego w poszczególnych obszarach układu oddechowego. Omówiono skuteczność próbników do zatrzymywania cząstek poszczególnych frakcji. Podano wykazy substancji chemicznych i pyłów z ustalonymi wartościami NDS/NDSCh dla poszczególnych frakcji, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MRPiPS.

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-209-4
Rok wydania: 2018


Organizacja pracy młodych matek. Przykłady dobrych praktyk
- K. Pawłowska-Cyprysiak, K. Hildt-Ciupińska

W publikacji przedstawiono przykłady dobrych praktyk z zakresu organizacji szeroko pojętej pracy młodych matek, w tym matek niepełnosprawnych, opracowanych na podstawie danych literaturowych i wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w CIOP-PIB. Przedstawiono sposoby organizacji czasu i miejsca pracy oraz inne rozwiązania, które mogą umożliwić efektywne funkcjonowanie młodym matkom, w tym rozwiązania dedykowane grupie matek niepełnosprawnych.

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-215-5
Rok wydania: 2018


Zalecenia dotyczące stylu życia, warunków i organizacji pracy dla osób z chorobą zwyrodnieniową stawów. Poradnik
- J. Bugajska, K. Księżopolska-Orłowska

Choroba zwyrodnieniowa stawów występuje u co piątegodorosłego mieszkańca Europy i Stanów Zjednoczonych. Szacuje się, że dotyka ona 25 – 30% osób w wieku 45 – 64 lata, 60% osób powyżej 60 r.ż. i 80% osób powyżej 80 r.ż. W Polsce z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów cierpi około 8 – 9 milionów osób [6]. Jest też jedną z najczęstszych przyczyn czasowej i całkowitej niezdolności do pracy.
W poradniku przedstawiono ogólne informacje o chorobie oraz zasadach profilaktyki i niefarmakologicznego postępowania leczniczego. Przedstawiono również wyniki badań własnych dotyczących oceny warunków pracy i zdolności do pracy osób z chorobą zwyrodnieniową stawów, a także wytyczne na temat kształtowania bezpiecznych warunków pracy umożliwiających kontynuowanie pracy przez osoby z tą chorobą.

 

Pozycja dostęopna w pliku pdf Format: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-249-0
Rok wydania: 2017


Co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo ?
- M. Widerszal-Bazyl

 

W publikacji przedstawiono dane wskazujące, że zespoły zróżnicowane wiekowo są obecnie rozpowszechnioną formą pracy oraz zarysowano trzy koncepcje psychologiczne, na podstawie których można przewidywać, jaka jest efektywność takich zespołów. Omówiono model Kategoryzacji-Elaboracji (CEM) stanowiący dobrą syntezę obecnej wiedzy na ten temat. Bazując na modelu CEM, a także badaniach (w tym własnych prowadzonych w CIOP-PIB) omówiono, jakie działania i dlaczego warto podejmować, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo. Omówiono także działania zmierzające do osłabienia procesu kategoryzacji społecznej w zespole i przedsięwzięcia, takie jak: zmniejszanie wyrazistości wieku, zapobieganie poczuciu zagrożenia którejś z kategorii pracowników, przeciwdziałanie stereotypom. Przedstawiono działania mające na celu wzmocnienie procesu elaboracji informacji związanych z zadaniem dotyczące: doboru zadań o odpowiedniej złożoności, zwiększania zdolności zespołu do wykonania zadań, zwiększania motywacji zadaniowej – m.in. przez odpowiednie przywództwo oraz optymalizację psychospołecznych zasobów pracy.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 45
ISBN: 978-83-7373-225-4
Rok wydania: 2016


Dać szansę na rynku pracy. Reintegracja zawodowa osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową. Dobre praktyki
- K. Pawłowska-Cyprysiak

W publikacji przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące reintegracji zawodowej osób po nabyciu niepełnosprawności ruchowej oraz jej uwarunkowań, a także przykłady dobrych praktyk składające się z doświadczeń zagranicznych, opracowanych na podstawie analizy literatury, oraz doświadczeń polskich, opracowanych na podstawie wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w krajowych zakładach pracy przez CIOP-PIB. Praktyki dotyczą dostosowania miejsca i czasu pracy oraz środowiska społecznego do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także innych rozwiązań umożliwiających reintegrację zawodową tej grupy.

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:

 Format: A5
Liczba stron: 20
ISBN: 978-83-7373-214-8
Rok wydania: 2016


Kontrakt psychologiczny między pracownikiem a pracodawcą
- D. Żołnierczyk-Zreda

 

Kontrakt psychologiczny między pracodawcą a pracownikiem oznacza wzajemne, wyrażone wprost bądź nie wprost, formalne bądź nieformalne, zobowiązania między pracodawcą a pracownikiem, widziane „oczami  pracownika”. Na współczesnym rynku pracy zauważa się rozluźnienie tradycyjnych relacji pracodawca-pracownik, chociaż  wyniki badań wskazują, że pracownicy bardzo potrzebują dobrej relacji z pracodawcą, szczególnie wsparcia społeczno-emocjonalnego w pracy oraz zapewnienia im możliwości rozwoju zawodowego. Okazuje się, że takie „inwestowanie” w pracowników opłaca się także pracodawcom, bo dobry kontrakt jest związany z ich większą wydajnością pracy. W publikacji oprócz charakterystyki kontraktu psychologicznego między pracodawcą a pracownikiem przedstawiono zasady budowy „dobrego” kontraktu, dotyczące m.in. rekrutacji właściwych osób na określone stanowiska, motywacji do pracy, kształtowania środowiska pracy, technologii dla Y-eków i samozarządzania pracowników.

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5 (16, 5 x 24 cm)
Liczba stron: 39
ISBN: 978-83-7373-212-4
Rok wydania: 2016


Obciążenie wynikające z presji czasu – ocena i profilaktyka
- J. Kamińska, A. Najmiec

Publikacja jest adresowana do osób pracujących w warunkach znacznego obciążenia związanego z wykonywaniem pracy w narzuconym tempie. Dotyczy stanowisk pracy, na których presja czasu wynika zarówno z konieczności szybkiej pracy z klientem czy ilości zadań i nałożonych limitów wykonania, jak i konieczności dostosowania do  procesów  produkcyjnych  (pracownicy  montażu, operatorzy, pracownicy działów logistyki). Przedstawiono informacje dotyczące źródeł obciążenia pracowników, co umożliwia analizę przyczyn, ich ocenę i przedstawienie możliwości redukcji lub eliminacji, a także zalecenia i wskazówki dla pracowników, pracodawców i służb bhp w zakresie indywidualnych i organizacyjnych sposobów przeciwdziałania obciążeniu wynikającemu z presji czasu.

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-227-8
Rok wydania: 2016


Poradnik dobrych praktyk pt. „Behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach
- red. Agnieszka Szczygielska

Poradnik jest przeznaczony dla przedstawicieli przedsiębiorstw, zainteresowanych wprowadzaniem behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa, a także tych, którzy poszukują nowych metod poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach.

Poradnik zawiera 14 przykładów projektów zrealizowanych w przedsiębiorstwach, których cele była zmiana zachowań pracowników. Niektóre opisane dobre praktyki stanowią przykłady gotowych programów działań, inne to przykłady działań uzupełniających, które mogą stanowić wsparcie takich programów.

W „Poradniku” m.in.

  • System obserwacji zachowań niebezpiecznych w organizacji
  • Program PATRZ
  • Program auditów behawioralnych „Reaguj”
  • SMAT AUDYT
  • Program behawioralny „Świadomie bezpieczni”
  • Visible Feld Leadership.

 
Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 64
ISBN: 978-83-7373-203-2
Rok wydania: 2016


Równowaga praca – życie. Problem czy wyzwanie. Poradnik
- K. Hildt-Ciupińska

Publikacja zawiera zalecenia mające ułatwić pracownikom godzenie obowiązków w pracy i poza pracą w cyklu aktywności zawodowej, opracowane na podstawie wyników badań kwestionariuszowych oraz wywiadów pogłębionych. Oprócz wprowadzenia w tematykę równowagi praca – życie przedstawiono definicję równowagi i pojęcia z nią związane, spojrzenie na równowagę z punktu widzenia wieku i płci, przykłady działań ułatwiających pracownikom godzenie pracy i życia pozazawodowego oraz wybrane wyniki badań zrealizowanych w CIOP-PIB, ukazujące stosunek pracodawców do kwestii równowagi.

 
Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-213-1
Rok wydania: 2016


Strategie motywowania pracowników starszych do kontynuowania pracy
- M. Warszewska-Makuch

Poradnik ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z aktywnością zawodową osób starszych. Zaprezentowano w nim wyniki badań służących określeniu jakie czynniki mogą determinować chęć kontynuowania pracy w wieku emerytalnym. Czynniki te omówiono w podziale na zmienne indywidualne i organizacyjne. Przedstawiono strategie służące zachęcaniu pracowników do kontynuowania pracy w starszym wieku. Poradnik jest skierowany do pracodawców, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, przedstawicieli ZUS i innych ekspertów zainteresowanych wspieraniem aktywności zawodowej osób starszych.

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-218-6
Rok wydania: 2016


Warunki i organizacja pracy dla osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Poradnik
- J. Bugajska, J. Tyszkiewicz

 

Choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym dwie najczęstsze: nadciśnienie tętnicze i choroba niedokrwienna serca, są ogromnym i rosnącym problemem współczesnych społeczeństw. Dotykają dużej liczby osób w okresie pełnej aktywności społecznej, w tym związanej ze zdobywaniem wykształcenia i pracy zgodnej z kompetencjami. W publikacji przedstawiono ogólne informacje o chorobie, zasadach  profilaktyki i niefarmakologicznego postępowania leczniczego. Zawarto również wyniki badań własnych na temat oceny warunków pracy i zdolności do pracy osób chorych, a także wytyczne na temat kształtowania bezpiecznych warunków pracy umożliwiających kontynuowanie przez nich pracy.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w pliku pdf Format: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-217-9
Rok wydania: 2016


Warunki i organizacja pracy dla osób z cukrzycą. Poradnik
- M. W. Bernas, J. Bugajska, E. Łastowiecka-Moras

Cukrzyca jest ogromnym i rosnącym problemem współczesnych społeczeństw. Dotyka dużej liczby osób w okresie pełnej aktywności społecznej, w tym związanej ze zdobywaniem wykształcenia i pracy zgodnej z kompetencjami.
W poradniku przedstawiono ogólne informacje o chorobie, zasadach profilaktyki i niefarmakologicznego postępowania leczniczego. Zaprezentowano również wyniki badań własnych autorów na temat oceny warunków pracy i zdolności do pracy osób chorych, a także wytyczne na temat kształtowania bezpiecznych warunków pracy umożliwiających kontynuowanie przez nich pracy.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w pliku pdf Format: A5
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-216-2
Rok wydania: 2016


Zdrowy styl życia – zalecenia dla pracowników starszych
- M. Malińska

W publikacji zawarto informacje na temat zasad zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych, w tym szczegółowo ujęte zagadnienia dotyczące takich elementów stylu życia, jak: zalecenia żywieniowe, zalecenia w zakresie aktywności fizycznej, higienicznego trybu życia, wykonywania badań diagnostycznych i samooceny stanu zdrowia. Przedstawiono także wybrane wyniki badań własnych oraz przykłady dobrych praktyk z zakresu działań promujących zdrowy styl życia pracowników starszych.

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 36
ISBN: 978-83-7373-234-6
Rok wydania: 2016


Autonomiczna regulacja rytmu serca a wybrane czynniki środowiska pracy
- Krystyna Zużewicz

W monografii przedstawiono problem reakcji mechanizmu autonomicznej regulacji rytmu serca ludzi zdrowych na różne czynniki środowiska pracy. Omówiono podstawy fizjologiczne regulacji rytmu serca przez autonomiczny układ nerwowy oraz metodykę oceny zmienności rytmu serca, a także zagadnienie modulacji zmienności rytmu serca (HRV – heart rate variabiity) zdrowego człowieka w zależności m.in. od wieku, płci, pory doby, pozycji ciała, snu, wysiłku fizycznego i pracy umysłowej. Omówiono również wpływ wybranych czynników środowiska pracy i sytuacji ekstremalnych na zmienność rytmu serca, które u personelu lotniczego lub pracowników posługujących się elektrycznymi narzędziami ręcznymi mogą wywoływać zaburzenia układów: naczyniowego, nerwowego i mięśniowo-szkieletowego. Przedstawiono próbę zastosowania HRV do oceny obciążenia pracą umysłową na przykładzie kontrolerów ruchu lotniczego. W monografii zamieszczono również przegląd opublikowanych wyników badań przeprowadzonych w grupie pilotów cywilnych i wojskowych, którzy ćwiczyli na symulatorach lotniczych oraz wykonywali loty w warunkach rzeczywistych.

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 147
ISBN: 978-83-7373-193-6
Rok wydania: 2015


Ochronniki słuchu – dobór i użytkowanie
- E. Kozłowski, R. Młyński

W broszurze przedstawiono klasyfikację ochronników słuchu, omawiając ich podstawowe oraz zaawansowane rozwiązania. Omówiono metody doboru ochronników ze względu na tłumienie dźwięku (metoda pasm oktawowych, HML i SNR) ilustrując każdą z nich przykładem obliczeniowym. Szerzej omówiono zasady ochrony słuchu przed szczególnie niebezpiecznym hałasem impulsowym. Omówiono też zasady doboru ochronników słuchu ze względu na warunki środowiska pracy i zakres czynności wykonywanych przez pracownika.  Przedstawiono problemy związane ze współdziałaniem ochronników z innymi środkami ochrony indywidualnej, takimi jak ochrony oczu, twarzy czy głowy. Omówiono zasady użytkowania ochronników słuchu, prawidłowy sposób ich zakładania oraz reguły kontroli ich stanu technicznego.            

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej: Format: A5
Liczba stron: 40
ISBN: 978-83-7373-200-1
Rok wydania: 2015


Program stosowania środków ochrony skóry i środków ochrony indywidualnej rąk przez pracowników przemysłu meblowego. Wytyczne
- Joanna Kurpiewska, Paulina Chęsy, Katarzyna Majchrzycka, Emilia Irzmańska, Paulina Wójcik

 

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Liczba stron: 31
ISBN: 9788373731967
Rok wydania: 2015


Użytkowanie ochronników słuchu stosowanych jednocześnie z innymi środkami ochrony indywidualnej
- E. Kozłowski

Nierzadko w środowisku pracy pracownicy są narażeni na działanie różnych czynników niebezpiecznych jednocześnie z hałasem. W broszurze przedstawiono zasady stosowania ochronników słuchu jednocześnie z innymi środkami ochrony indywidualnej, takimi jak: ochrony oczu, twarzy, głowy czy dróg oddechowych. Omawiane zasady zilustrowano licznymi fotografiami i wykresami. Przytoczono podstawowe akty prawne i normę odnoszące się do ochrony przed hałasem.

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 20
ISBN: 978-83-7373-195-0
Rok wydania: 2015


Wybrane zagadnienia biomechaniki pracy
- D. Roman-Liu

Tematem przewodnim monografii jest wskazywanie na zależności między charakterystyką czynności wykonywanych na współczesnym stanowisku pracy a obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego człowieka (pracownika) oraz ocena tego obciążenia z uwzględnieniem kryteriów odnoszących się do ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Zawarto w niej również podstawową wiedzę dotyczącą układu mięśniowo-szkieletowego oraz przedstawiono zagadnienia, które dotyczą zjawisk wewnętrznych, takich jak budowa mięśni, siły mięśniowe i aktywność elektryczna, oraz zewnętrznych – opisywanych poprzez parametry ruchu i możliwości siłowe człowieka. Zaprezentowano najpowszechniej stosowane metody oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego. Znaczącą część publikacji stanowi opis założeń, zakresu i sposobu zastosowania elektromiografii jako współczesnego narzędzia oceny obciążenia i zmęczenia mięśniowego. Zaprezentowane w tej publikacji reguły i zależności dotyczą populacji osób dorosłych w okresie aktywności zawodowej. Monografia może służyć praktykom i teoretykom, studentom, doktorantom i uczestnikom studiów podyplomowych i doszkalających.

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 264
ISBN: 978-83-7373-191-2
Rok wydania: 2015


Ćwiczenia fizyczne w profilaktyce dolegliwości mięśniowo-szkieletowych
- Marzena Malińska, Mirosław Smirnow

Broszura „Ćwiczenia fizyczne w profilaktyce dolegliwości mięśniowo-szkieletowych” zawiera około 90 przykładów ćwiczeń fizycznych, proponowanych przez fizjoterapeutę, w celu profilaktyki dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. W pierwszej części zamieszczono przykłady ćwiczeń fizycznych związanych z charakterem wykonywanej pracy. Ćwiczenia zostały przygotowane dla pracowników wykonujących pracę w pozycji siedzącej, w pozycji stojącej i wykonujących ciężką pracę fizyczną. W dalszej części zamieszczono ćwiczenia zalecane jako profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych dla odcinka szyjnego kręgosłupa, odcinka lędźwiowo-krzyżowego, obręczy barkowej, kończyny górnej (przedramię, staw nadgarstkowy, ręce) i kończyny dolnej (podudzie, staw skokowy, stopy).

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 72
ISBN: 978-83-7373-180-6
Rok wydania: 2014


Niebezpieczne substancje emitowane w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych o zmniejszonej palności zawierających antypireny oraz nanocząstki
- W. Zatorski

 

W publikacji przedstawiono rodzaje antypirenów (FR) wykorzystywanych w technologii tworzyw sztucznych i ich wpływ na zdrowie człowieka. Omówiono zagrożenia chemiczne spowodowane przez związki zmniejszające palność oraz nanocząstki występujące podczas procesów przetwórstwa oraz destrukcji termicznej tworzyw sztucznych o zmniejszonej palności. Przedstawiono metody oceny ryzyka związanego z narażeniem zarówno na związki zmniejszające palność oraz nanocząstki, jak i substancje chemiczne powstające podczas destrukcji termicznej tych tworzyw. Wskazano sposoby ograniczenia ryzyka zawodowego oraz przedstawiono wykaz najczęściej używanych związków zmniejszających palność i zagrożeń, które powodują.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-186-8
Rok wydania: 2014


Obciążenie pracą umysłową na stanowiskach pracy związanych z wykonywaniem zadań o dużych wymaganiach percepcyjnych i decyzyjnych
- K. Zużewicz, J. Kamińska, J. Bugajska, M. Konarska

W poradniku przedstawiono problem obciążenia pracą umysłową oraz minimalizacji jego negatywnych skutków na dwóch wybranych stanowiskach o szczególnie dużych wymaganiach percepcyjnych i decyzyjnych: kontrolera ruchu lotniczego (KRL) i pilota samolotu. Omówiono podstawowe zagadnienia związane z problemem zmęczenia: skutki zmęczenia w pracy na stanowisku KRL i możliwe strategie jego ograniczania, wpływ pracy zmianowej na zmęczenie i sen, wiarygodność oceny poziomu odczuwanego zmęczenia, przerwy w pracy jako sposób ograniczania zmęczenia, rola światła w poprawie nastroju i poziomu czujności, system zarządzania zmęczeniem. Sklasyfikowano i omówiono przykładowe subiektywne metody oceny obciążenia pracą, m.in. kwestionariusze: SWAT (Subjective Workload Assessment Technique) czy Twoja praca, będący adaptacją kwestionariusza Roberta Karaska. Omówiono najczęściej wykorzystywane w ocenie obciążenia pracą umysłową parametry fizjologiczne: częstość skurczów serca uzyskiwaną przez rejestrację sygnału EKG oraz aktywność percepcyjną badaną na podstawie rejestracji ruchów gałek ocznych (okulografia). Przedstawiono przykład kwestionariusza stworzonego specjalnie do oceny uciążliwości związanych z warunkami fizycznymi środowiska pracy KRL. Poradnik jest adresowany do organizatorów pracy, pracowników, przedstawicieli służby bhp, pracodawców.

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 63
ISBN: 978-83-7373-181-3
Rok wydania: 2014


Ocena obciążeń cieplnych osób narażonych na zmienne w czasie środowisko termiczne
- A. Sobolewski

W publikacji przedstawiono ideę i sposób praktycznego wykorzystania nowo opracowanej procedury do oceny warunków występujących na stanowisku pracy w  środowisku termicznym charakteryzującym się zmiennością w czasie. Wyjaśniono pojęcie środowiska zmiennego termicznie i opisano dwie metody minimalizacji obciążeń cieplnych działających na człowieka przebywającego w tym środowisku. Pierwsza metoda jest oparta na ocenie obciążenia cieplnego z wykorzystaniem wyników pomiarów temperatury wnętrza ciała pracownika, a druga – na pomiarach parametrów mikroklimatów lokalnych składających się na środowisko zmienne termicznie oraz metodach analitycznych. Do oceny obciążeń cieplnych oddziałujących na człowieka opracowano diagramy do odczytu wartości izolacyjności cieplnej odzieży optymalnie dobranej do występujących warunków oraz czasu ekspozycji dopuszczalnego dla zdrowia pracownika w skrajnych warunkach mikroklimatów lokalnych.

Nakład wyczerpany.

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-187-5
Rok wydania: 2014


Bezpieczna praca w małych firmach budowlanych
- Andrzej Dąbrowski

Publikacja jest adresowana do pracodawców małych firm budowlanych, ale również do firm większych działających w tej sekcji gospodarki (zatrudniających podwykonawców),
a także inwestorów i wszystkich uczestników procesu budowlanego oraz instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo. Jej celem jest wskazanie kierunków działań wpływających na poprawę stanu bezpieczeństwa prac wykonywanych przez małe firmy budowlane, które mogą przyczynić się do obniżenia wysokich wskaźników wypadkowości w budownictwie.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w bibliotece CIOP-PIB oraz w wersji cyfrowej:Format: A5
ISBN: 978-83-7373-147-9
Rok wydania: 2013


Działania w celu ochrony przed urazami na placu budowy
- Andrzej Dąbrowski

Poradnik jest adresowany do małych firm budowlanych. Jego celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa pracodawcom, pracownikom oraz osobom postronnym, które mogą się znaleźć lub znajdują się w sąsiedztwie miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane. Wskazuje działania zmierzające do ograniczenia urazów podczas wykonywania robót budowlanych, obejmujące opracowanie i utrzymywanie dokumentacji bhp, identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego, zapewnianie środków ochrony przed urazami oraz szkoleń pracowników.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w bibliotece CIOP-PIB oraz w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 43
ISBN: 978-83-7373-148-6
Rok wydania: 2013


Organizacja ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych czołowych w transporcie wewnątrzzakładowym. Poradnik
- Antoni Saulewicz

Przedmiotem poradnika jest organizacja ruchu wózków w transporcie wewnątrzzakładowym, z uwzględnieniem wydzielenia i oznakowania dróg i przejść dla pieszych, parkowania wózków i organizacji pracy na rampie. Omówiono również prędkości ruchu wózka w różnych warunkach, szkolenie stanowiskowe kierowców wózków oraz niektóre cechy wózków ułatwiające zachowanie bezpieczeństwa. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań prędkości ruchu wózków w różnych warunkach w wielu przedsiębiorstwach krajowych oraz wyniki badań i ich analiz otrzymanych z zastosowaniem symulatora podnośnikowego wózka jezdniowego w CIOP-PIB. Poradnik dotyczy głównie podnośnikowych wózków jezdniowych czołowych o średniej wielkości, tzn. o ładowności do około 2 ton, ale większość zaleceń odnosi się także do innego rodzaju wózków i innych pojazdów, stosowanych w transporcie wewnątrzzakładowym wewnątrz budynków.

Zalecenia przedstawione w poradniku są zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania wózków z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w bibliotece CIOP-PIB oraz w wersji cyfrowej:

 Format: B5
Liczba stron: 72
ISBN: 978-83-7373-151-6
Rok wydania: 2013


Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania maszynami
- Marek Dźwiarek

W monografii przedstawiono badania wypadków przy maszynach spowodowanych niesprawnością ich systemu sterowania, metody zwiększania odporności systemu sterowania na defekty, a także systemy nadzorowania defektów. Omówiono modelowanie systemów sterowania maszynami metodą Markova, przedstawiono zarówno jakościową jak i ilościową metodę oceny ich bezpieczeństwa oraz narzędzia metodyczne wspierające ocenę ryzyka na etapie projektowania maszyn. Wiele uwagi poświęcono zastosowaniu technologii AR (ang. augmented reality) do sygnalizowania zagrożeń przy obsłudze maszyn oraz wykorzystaniu techniki rzeczywistości wirtualnej VR do wspomagania doboru systemów ochronnych przy projektowaniu maszyn.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w bibliotece CIOP-PIB oraz w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 173
ISBN: 978-83-7373-126-4
Rok wydania: 2012


Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie wewnętrznym
- Krystyna Myrcha

Poradnik dotyczy zagrożeń wypadkowych występujących podczas prac wykonywanych w transporcie wewnętrznym, np. czynności związanych z przyjęciem, wydawaniem i składowaniem wyrobów oraz manewrowaniem środkami transportowymi. Przedstawiono zasady projektowania transportu wewnętrznego oraz dokumenty, które powinien mieć pracodawca, takie jak: regulamin pracy oraz instrukcja bhp dla transportu wewnętrznego, określająca jego organizację i porządek. Omówiono wymagania dotyczące dróg transportowych, a także „fronty przeładunkowe” stanowiące newralgiczny element transportu wewnętrznego, na których są prowadzone prace związane z załadunkiem lub wyładunkiem materiałów/wyrobów ze środków transportu zewnętrznego. Ponadto zaprezentowano wybrane środki transportowe (np. wózki jezdniowe podnośnikowe i przenośniki), urządzenia stosowane do scalania materiałów/wyrobów i urządzenia do składowania.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w bibliotece CIOP-PIB oraz w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 88
ISBN: 978-83-7373-127-1
Rok wydania: 2012


Jakość akustyczna maszyn
- Dariusz Pleban

W opracowaniu przedstawiono wiele zrealizowanych badań: teoretycznych, doświadczalnych (w tym dotyczących modelowania akustycznego – określania akustycznych modeli zastępczych maszyn) i symulacyjnych. Dotyczą one zarówno badania procesów wibroakustycznych, jak i ocen akustycznych maszyn. Ponadto scharakteryzowano opracowane narzędzie informatyczne – oprogramowanie wspomagające optymalną lokalizację maszyn i stanowisk pracy w pomieszczeniach eksploatacyjnych. W badaniach procesów wibroakustycznych zachodzących w maszynach zastosowano metodę inwersji. Przedstawione wyniki badań zostały wykorzystane do oceny akustycznej maszyn utożsamionej z bezpieczeństwem użytkowania maszyny ze względu na emitowany hałas, co stanowi pewną formę jakości maszyny. Najistotniejszym wynikiem tych prac jest zdefiniowanie pojęcia jakości akustycznej maszyny i zaproponowanie nowego wskaźnika oceny akustycznej maszyny, za pomocą którego jej jakość akustyczna może zostać zmierzona.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w bibliotece CIOP-PIB oraz w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 184
ISBN: 978-83-7373-129-5
Rok wydania: 2012


Widoczność otoczenia ze stanowiska operatora podnośnikowego wózka jezdniowego czołowego. Poradnik
- Antoni Saulewicz

Widoczność wynikająca z wymiarów ładunku przewożonego podnośnikowym wózkiem jezdniowym czołowym, wyznacza się pośrednio, poprzez określenie wymiarów strefy braku widoczności (potocznie zwanej strefą martwą). Przedstawiono 2 metody wyznaczania tej strefy: dokładną i uproszczoną. Podano praktyczne wskazówki ułatwiające zachowanie bezpieczeństwa. Sformułowano zalecenia dotyczące długości strefy braku widoczności wynikającej z wymiarów ładunku na wózku oraz wskazówki co do ubioru osób pieszych przebywających w obszarze ruchu wózków. Poradnik jest przeznaczony dla organizatorów transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwach, pracowników nadzoru, pracowników służb bhp oraz dla operatorów omawianych wózków.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w bibliotece CIOP-PIB oraz w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-119-6
Rok wydania: 2012


Bezpieczeństwo użytkowania frezarek dolnowrzecionowych do drewna - zalecenia
- Mariusz Dąbrowski

W publikacji przedstawiono zasady bezpieczeństwa obsługi stanowisk wyposażonych w stacjonarne frezarki dolnowrzecionowe do drewna. Omówiono typowe zdarzenia zagrażające, jakie występują przy obsłudze frezarek dolnowrzecionowych, oraz metody ograniczania ryzyka wypadkowego. Szczególny nacisk położono na zagrożenia mechaniczne oraz stosowane techniczne środki ochronne, a także właściwy dobór narzędzi i parametrów technologicznych. Głównym adresatem poradnika są mikroprzedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie frezowania drewna, stolarnie przyzakładowe oraz niewielkie samodzielne zakłady stolarskie. Publikacja może być przydatna jako literatura uzupełniająca w szkołach zawodowych i większych zakładach przetwórstwa drewna.

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 30
ISBN: 978-83-7373-110-3
Rok wydania: 2011