XXII - "Stres XXI wieku"


Regulamin XXII edycji konkursu
 
Ogólny regulamin konkursu na plakat i oświadczenie 

Patronat: 
Minister Pracy i Polityki Społecznej 


Główny Inspektor Pracy Organizatorzy: 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, a także Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. 


Sponsor XXII edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy: 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 

 

 

Pokonkursowa wystawa plakatu

 

Otwarcie pokonkursowej wystawy plakatu pt. "Stres XXI wieku", połączone z wręczeniem nagród laureatom - odbyło się dnia 29.10.2013 r. (wtorek) o godz. 11:00, CIOP-PIB, Warszawa.

 

 

Wyniki konkursu

 

W dniu  25 czerwca 2013 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym  Instytucie Badawczym odbyło się posiedzenie jury dwudziestej drugiej edycji  konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Stres XXI wieku”.

Jury  konkursu w głosowaniu jawnym przyznało trzy nagrody główne oraz pięć  równorzędnych wyróżnień:

I nagroda – Maciej Mytnik


II nagroda – Szymon Szymankiewicz

 

 

III nagroda – Agnieszka Placek

 

Wyróżnienia:

 

Jakub Haremza Marek Kuciński
Maciej Mytnik Eugeniusz Skorwider
Szymon Szymankiewicz

 

 

Lista autorów, których prace zostały wybrane do zaprezentowania (wraz z nagrodzonymi i wyróżnionymi) na wystawie pokonkursowej i w katalogu:
Banach Kamil
Bieńkowski Jacek
Freudenreich Wojciech
Ginko Tadeusz
Haremza Jakub          Wyróżnienie
Haščák Andrej
Kałużna Antonina Maria
Klimczak Sylwia
Kuciński Marek          Wyróżnienie
Lazar Magdalena
Łopalewski Piotr
Maciejewska Daria
Myczkowska – Szczerska Anna
Mytnik Maciej          I nagroda i Wyróżnienie
Parzyszek Ireneusz
Placek Agnieszka          III nagroda
Popek-Banach Agnieszka
Różycki Janusz
Skorwider Eugeniusz          Wyróżnienie
Szymankiewicz Szymon          II nagroda i Wyróżnienie
Szymańczuk Marek Jerzy
Widłak Barbara
Zacharjasiewicz Andrzej

Stres XXI w.

Stres to ogólna reakcja organizmu, która pojawia się w odpowiedzi na działanie różnych bodźców zwanych stresorami. Zachodzi jednocześnie na paru poziomach, dotyczących procesów fizjologicznych, zachowania człowieka, jego emocji i myślenia. Stres długotrwały może doprowadzić do utrwalonych zmian w organizmie człowieka. Współczesne badania pokazują, że jest on jednym z głównych czynników prowadzących do większości groźnych chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby serca, nadciśnienie, udary mózgu, cukrzyca, schorzenia mięśniowo-szkieletowe, może się też przyczynić do rozwoju nowotworów. Konsekwencją stresu są także nerwice, depresja, alkoholizm oraz inne uzależnienia i związane z nimi patologie społeczne. Polscy pracownicy należą do najbardziej „zestresowanych” na świecie. Przyczyną tego stanu rzeczy są, m.in.: intensyfikacja wymagań pracy oraz niepewność zatrudnienia, narastający konflikt praca-życie prywatne oraz niewystarczające wsparcie społeczne w pracy. Do innych źródeł stresu, które dotyczą szczególnie młodych pracowników, należą: zatrudnienie poniżej posiadanych kwalifikacji (tzw. niedociążenie pracą) i praca obciążająca emocjonalnie, na przykład w takich zawodach, jak nauczyciel, lekarz czy pielęgniarka.

Do tzw. „globalnych stresorów” należą z kolei dynamiczne zmiany technologii pracy oraz wynikająca z nich konieczność ciągłego dostosowywania się pracowników i podnoszenia własnych kwalifikacji, a często nawet – przekwalifikowywania się.

Jak ograniczać stres? Na poziomie państwa powinna to być właściwa legislacja zapobiegająca  zagrożeniom psychospołecznym oraz dbałość o przestrzeganie tego prawa. Na poziomie przedsiębiorstwa należy tworzyć takie psychospołeczne warunki pracy, które pozwolą unikać podstawowych zagrożeń wynikających z  przeciążenia pracą, ograniczania wpływu pracownika na swoją pracę bądź pozbawiania go wsparcia społecznego. Ograniczanie stresu w przedsiębiorstwie to także tworzenie właściwej kultury organizacyjnej, wdrożenie pewnych konkretnych procedur prewencyjnych, np. kodeksu etyki zawodowej lub schematu mediacji w razie konfliktu. Sami pracownicy powinni ograniczać swój stres w pracy poprzez rozwój zawodowy, nabywanie odpowiednich kompetencji społecznych czy umiejętność relaksacji. Istotna jest także dbałość o zachowanie ogólnej odporności na stres poprzez odpowiednie ćwiczenia fizyczne, dietę  czy rekreację.

Sekretariat organizacyjny Konkursu – Sekretariat Organizacyjny Konkursu prowadzi Ośrodek Promocji Organizatora. Informacji dotyczących konkursu udziela kurator konkursu - mgr Marta Derlicka (Tel. 22/623 37 23, fax 22/623  32 64, e-mail: mader@ciop.pl)

 

***

 

 

Cel konkursu – Uzyskanie oryginalnych projektów plakatów, które będą promowały problematykę bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy 


Uczestnicy – W konkursie mogą wziąć udział artyści plastycy, absolwenci i studenci uczelni i wydziałów plastycznych w kraju  i za granicą 

Dane techniczne – Format plakatu B2 – 70x50 cm w układzie pionowym. Plakat powinien posiadać sztywne podłoże. Z tyłu plakatu, w prawym górnym rogu należy umieścić w trwały sposób godło identyfikacyjne, składające się z sześciu różnych cyfr. Do każdego plakatu należy dołączyć trwale,  np. nakleić z tyłu plakatu, oznakowaną tym samym godłem kopertę zawierającą pisemne oświadczenie (w załączeniu, opublikowane również na stronie internetowejwww.ciop.pl/konkurs_na_plakat) oraz płytę CD lub DVD oznakowaną godłem (jeżeli plakat jest utrwalony także w wersji elektronicznej) 

Termin – Plakaty z dopiskiem „Konkurs na plakat” należy doręczyć Organizatorowi pocztą, kurierem lub osobiście w terminie do 21 czerwca 2013 r. 

Adres – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa 

Wystawy – Organizator przewiduje zorganizowanie wystaw pokonkursowych i wydanie katalogu, w którym znajdzie się nie więcej niż 50 plakatów wybranych przez Komisję konkursową (w tym plakaty nagrodzone i wyróżnione). Przewidywany termin otwarcia pierwszej wystawy pokonkursowej połączonego z wręczeniem nagród laureatom – październik 2013 r. 

Nagrody 
Komisja konkursowa powołana przez organizatora przyznaje trzy nagrody i pięć wyróżnień 
I nagroda – 5 000 zł 
II nagroda – 3 000 zł 
III nagroda – 2 000 zł 
Wyróżnienie – 1 000 zł 

Komisja Konkursowa ma prawo innego podziału nagród. Plakaty nagrodzone i wyróżnione pozostają własnością Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i mogą być wykorzystane na wszystkich polach eksploatacji, natomiast pozostałe zakwalifikowane do wystawy i katalogu pozostają własnością CIOP jedynie w zakresie wykorzystania do wystaw i wydruku katalogu. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków regulaminu. 

Zwrot prac – Plakaty wybrane na wystawy pokonkursowe, z wyłączeniem nagrodzonych i wyróżnionych, mogą być odbierane przez autorów w ciągu 3 miesięcy od wygaśnięcia udzielonej Organizatorowi licencji, o której mowa w pkt VI. 5. Regulaminu konkursu. Po upływie tego okresu nieodebrane plakaty zostaną zniszczone. 

Sekretariat organizacyjny Konkursu – Sekretariat Organizacyjny Konkursu prowadzi Ośrodek Promocji Organizatora. Informacji dotyczących konkursu udziela kurator konkursu - mgr Marta Derlicka (Tel. 22/623 37 23, fax 22/623  32 64, e-mail: mader@ciop.pl)