XVI - Mniej dźwigaj (2007)

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy  2007

XVI - "Mniej dźwigaj"

Problemy zdrowotne związane z dolegliwościami mięśniowo-szkieletowymi są w roku 2007 tematem kampanii pn.: „Mniej dźwigaj” realizowanej w ramach Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, organizowanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej, krajach kandydujących i krajach EFTA, przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao. Kampania jest organizowana przy współpracy Krajowych Punktów Centralnych Agencji. Funkcje takiego Punktu pełni w Polsce Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe są w Europie najbardziej rozpowszechnionym problemem zdrowotnym związanym z pracą. Prawie 24% pracowników z państw Unii Europejskiej skarży się na bóle kręgosłupa, a 22% - na bóle mięśniowe. Nękają one miliony pracowników we wszystkich sektorach zatrudnienia, ze szczególnym nasileniem w sektorze budowlanym, usługowym, handlu detalicznym, opiece zdrowotnej, hotelarstwie i gastronomii. Dotykają już nawet dzieci, obciążane od pierwszych lat szkolnych m.in. zbyt ciężkimi tornistrami, które w dodatku często są przez nie nieprawidłowo noszone.

Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe obejmują upośledzenie czynności, a także zmiany budowy takich struktur anatomicznych, jak: mięśnie, stawy, ścięgna, więzadła, kości, obwodowy układ nerwowy i krążenia krwi. Wywoływane są one lub nasilają się przede wszystkim wskutek wykonywania pracy i oddziaływanie czynników otoczenia, w którym praca jest wykonywana. Mogą być spowodowane oddziaływaniem różnych grup czynników, w tym czynników fizycznych i biomechanicznych (m. in. konieczność użycia znacznej siły, duża powtarzalność ruchów, długotrwała niewygodna pozycja przy pracy, drgania mechaniczne, miejscowy ucisk np. przez narzędzia), czynników organizacyjnych i psychospołecznych (m.in. niski poziom zadowolenia z pracy, monotonna praca w szybkim tempie) oraz czynników indywidualnych (m.in. wiek, wydolność fizyczna, przebyte choroby, otyłość).

Zmianom tym można skutecznie zapobiegać przez zmniejszenie obciążenia wynikającego z wykonywania czynności zawodowych, wprowadzenie odpowiednich środków zapobiegawczych oraz kontrole ich skuteczności. Pomocne tu mogą być wskazówki specjalistów i przestrzeganie dobrych praktyk. Aby pracownicy z dolegliwościami mięśniowo-szkieletowymi mogli nadal pracować, należy zapewnia im odpowiednią rehabilitacje. Należy w równej mierze zwracać uwagę na zapobieganie występowaniu dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, jak i ćwiczenia rehabilitacyjne w czasie przerw w pracy.

Lista laureatów edycji konkursu:

  • Maria Puzyna - I nagroda
  • Wojciech Zając - II nagroda
  • Anna Włodarska - III nagroda
  • Katarzyna Barcz - wyróżnienie
  • Maciej Mytnik - wyróżnienie
  • Marek Osman - wyróżnienie
  • Ireneusz Parzyszek - wyróżnienie
  • Katarzyna Sochacka - wyróżnienie

NAGRODZONE PRACE:

I nagroda
Maria Puzyna

II nagroda
Wojciech Zając

III nagroda
Anna Włodaraska


WYRÓŻNIENIA:

Maciej Mytnik

Marek Osman

Katarzyna Barcz

Katarzyna Sochacka

Ireneusz ParzyszekLista osób, których prace wybrane zostały do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej i w katalogu (włącznie z nagrodzonymi i wyróżnionymi).