VIII - Budownictwo (2001)

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy  2001

VIII - "Budownictwo"


Kolejna ósma edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy, organizowanego przez CIOP od 1997 r. była poświęcona wypadkom w budownictwie.
Budownictwo jest jedną z najbardziej niebezpiecznych dziedzin gospodarki. Wynika to z jego specyfiki - różnorodności procesów realizowanych w zmiennych warunkach atmosferycznych, dużej liczby wykonawców, licznych i różnych stosowanych maszyn i urządzeń, znacznego rozproszenia działań itp. W roku 2000 (wg wstępnych danych) w budownictwie uległo wypadkom przy pracy 11 245 osób, w tym większej - w porównaniu do lat poprzednich - liczbie wypadków śmiertelnych, aż 145. Wskaźnik częstotliwości wypadków śmiertelnych (tj. liczba osób poszkodowanych na 1000 pracujących) wyniósł 0,165 i jest ponad trzykrotnie wyższy niż analogiczny wskaźnik dla wszystkich branż. Na zagrożenia występujące na placach budowy istotny wpływ mają zarówno zaniedbania techniczne, organizacyjne, jak również niewystarczająca znajomość przepisów bhp, niedbalstwo i lekceważenie zagrożeń przez pracowników (nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych, brak zabezpieczeń prac wykonywanych na wysokościach lub w wykopach, nieoznakowanie miejsc niebezpiecznych, niefachowe wykonywanie robót przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień i/lub przeszkolenia itp.).

Powodzenie działań zmierzających do zmniejszenia liczby wypadków w budownictwie zależy w znacznym stopniu od świadomości i wiedzy pracowników. Wsparciem w kształtowaniu tej świadomości jest plakat - ze swoimi możliwościami dostępu do szerokich rzesz odbiorców.

Na konkurs zgłoszono 256 prac. Jury konkursu przyznało 3 nagrody główne i 5 wyróżnień. 50 prac zostało wybranych do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej - wśród nich 3 nagrodzone i pięć wyróżnionych.

Lista laureatów edycji konkursu:

  • Krzysztof Bański - I nagroda
  • Jerzy Skakun - II nagroda
  • Jerzy Skakun - III nagroda
  • Beata Horyńska - wyróżnienie
  • Mariusz Kowalczyk - wyrożnienie
  • Anna Nowocińska - wyrożnienie
  • Eugeniusz Skorwider - wyrożnienie
  • Marta Soboń - wyróżnienie

Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej plakatów, połączone z wręczeniem nagród laureatom odbyło się w dniu 8 maja 2001 r. w gmachu CIOP w Warszawie

NAGRODZONE PRACE:

I nagroda
Krzysztof Bański

II nagroda
Jerzy Skakun

II nagroda
Jerzy Skakun

II nagroda
Jerzy Skakun

III nagroda
Jerzy Skakun


WYRÓŻNIENIA:

Beata Horyńska

Mariusz Kowalczyk

Eugeniusz Skorwider

Marta SobońAnna Nowocińska


Oferta plakatów edycji Budownictwo

Uwaga!
Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.