Oświetlenie, promieniowanie optyczne, zagrożenia mechaniczne (technika bezpieczeństwa)

 

Materiały informacyjne przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, 2017 - 2019, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej do obliczania potencjalnego narażenia pracowników na rozproszone promieniowanie nadfioletowe w procesach spawania łukowego
Autor: dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. CIOP-PIB

 

Zadanie 1.G.13 Opracowanie narzędzia komputerowego do obliczania poziomu potencjalnego narażenia pracowników na rozproszone promieniowanie nadfioletowe w procesach spawania elektrycznego

Metoda oceny zagrożenia zdrowia pracowników promieniowaniem optycznym emitowanym przez źródła elektryczne (LED) na podstawie wyznaczonych grup ryzyka ze względu na zagrożenie foto-biologiczne oraz wskazówki co do prawidłowego stosowania źródeł LED. Materiały informacyjne
Autor: mgr inż. Andrzej Pawlak

 

Mobilna aplikacja komputerowa wraz z bazą danych przeznaczona do oceny zagrożenia pracowników promieniowaniem optycznym na podstawie wyznaczonych grup ryzyka źródeł LED ze względu na zagrożenie fotobiologiczne. Materiały informacyjne
Autor: mgr inż. Andrzej Pawlak

 

Zadanie 1.G.14: Opracowanie mobilnej aplikacji komputerowej do oceny zagrożenia pracowników promieniowaniem optycznym emitowanym przez źródła światła nowej generacji (LED)


Wytyczne do ograniczania ryzyka zawodowego w procesach łączenia materiałów w przemyśle lotniczym. Materiały informacyjne
Autorzy: dr inż. Mariusz Dąbrowski, dr inż. Andrzej Dąbrowski, dr inż. Piotr Kowalski, dr inż. Emil Kozłowski, dr inż. Rafał Młyński, dr Małgorzata Pośniak, dr Tomasz Tokarski

 

Zalecenia dotyczące ograniczania ryzyka zawodowego w procesach łączenia materiałów w przemyśle lotniczym. Materiały informacyjne
Autorzy: dr inż. Mariusz Dąbrowski, dr inż. Andrzej Dąbrowski, dr inż. Piotr Kowalski, dr inż. Emil Kozłowski, dr inż. Rafał Młyński, dr Małgorzata Pośniak, dr Tomasz Tokarski

 

Listy do kontroli warunków pracy w procesach łączenia materiałów w przemyśle lotniczym. Materiały informacyjne
Autorzy: dr inż. Mariusz Dąbrowski, dr inż. Andrzej Dąbrowski

 

Zadanie 2.G.11: Opracowanie narzędzi wspomagających ograniczanie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami występującymi w przemyśle lotniczym w procesach łączenia materiałów z wykorzystaniem technologii nitowania, zgrzewania oraz klejeniaWytyczne doboru i stosowania środków ochrony przed upadkiem z wysokości w budownictwie. Materiały informacyjne
Autor: dr inż. Andrzej Dąbrowski

 

Zadanie 2.G.16: Opracowanie wytycznych dotyczących metod doboru i stosowania środków ochrony przed upadkiem z wysokości w budownictwie

Wytyczne do konstrukcji oraz montażu ekranów i ogrodzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi w zakładach przemysłu meblowego
Autor: dr inż. Mariusz Dąbrowski

 

Zadanie: 2.G.17 Opracowanie wytycznych do konstrukcji oraz montażu ekranów i ogrodzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi w zakładach przemysłu meblowego

Wykorzystanie symulatora do wspomagania osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i  sensorycznymi w zdobywaniu kompetencji w zakresie prowadzenia samochodu osobowego.  Materiały informacyjne
Autor: dr inż. Jarosław Jankowski

 

Zadanie 2.G.18: Badawczo-szkoleniowy symulator samochodu o masie do 3,5 tony do badania urządzeń wspomagających kierowanie pojazdem przez osoby z wybranymi niepełnosprawnościami ruchowymi lub ubytkiem słuchu

Możliwości wykorzystania systemów wspomagania rehabilitacji i zarządzania telerehabilitacją. Materiały informacyjne
Autor: dr inż. Andrzej Grabowski

 

Zadanie 2.G.19: System zdalnego zarządzania telerehabilitacją i monitorowania postępów rehabilitacji powypadkowej osób z urazami kończyn górnych

Narzędzie  wspomagające  proces  numerycznej  rekonstrukcji  przebiegu  wypadków  przy  pracy z wykorzystaniem pakietu MADYMO. Materiały informacyjne
Autor: mgr Klaudiusz Ziemek

 

Zadanie 2.G.20: Opracowanie narzędzia wspomagającego proces numerycznej rekonstrukcji prze-biegu wypadków przy pracy

Budowa i dobór drabin aluminiowych przeznaczonych do różnych warunków użytkowania oraz zakres i częstość ich kontroli.
Autor: dr inż. Andrzej Dąbrowski

 

Zadanie 3.G.14 Określenie metod oraz zakresu i częstości kontroli drabin aluminiowych w zależności od sposobu i intensywności ich użytkowaniaUkłady logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa blokowania i ryglowania przy osłonach ruchomych w maszynach – dobór, projektowanie i ocena zgodności z wymaganiami. Materiały informacyjne
Autor: dr hab. inż. Marek Dźwiarek, prof. CIOP-PIB

 

Zadanie 3.G.16. Opracowanie metodyki oceny układów logicznych zapewniających funkcje bezpie-czeństwa blokowania i ryglowania przy osłonach ruchomych oraz metodyki doboru tych układów i projektowania funkcji bezpieczeństwa zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm europejskich

Laboratoryjna wersja symulatora żurawia wieżowego z platformą obrotową do prowadzenia szkoleń operatorów żurawi. Materiały informacyjne
Autor: mgr Klaudiusz Ziemek

 

Zadanie 4.G.27: Opracowanie laboratoryjnej wersji symulatora żurawia wieżowego z platformą obrotową doprowadzenia szkoleń operatorów żurawi

Symulator w wersji stacjonarnej i przenośnej do wspomagania szkolenia operatorów suwnic. Materiały informacyjne
Autor: mgr inż. Dariusz Kalwasiński

 

Zadanie 4.G.28. Przenośny symulator suwnicy wykonany w technologii rzeczywistości wirtualnej do prowadzenia szkoleń operatorów w warunkach operacyjnych

Multimedialny pakiet edukacyjny dotyczący zagrożeń mechanicznych na stanowiskach pracy z przecinarkami tarczowymi i taśmowymi oraz skórowaczką w przemyśle mięsnym. Materiały informacyjne
Autor: mgr inż. Dariusz Filipek

 

Zadanie 4.G.29. Opracowanie multimedialnego pakietu edukacyjnego z wizualizacjami zagrożeń mechanicznych na stanowiskach pracy z przecinarkami tarczowymi i taśmowymi w przemyśle mięsnym

Instalacja SEMI-CAVE w CIOP-PIB. Możliwości jej wykorzystania w projektowaniu wizualnego środowiska pracy sprzyjającego dobrostanowi pracownika. Materiał informacyjny
Autor: dr hab. inż. Agnieszka Wolska, profesor CIOP-PIB

 

Projekt II.N.02 Opracowanie metody wieloźródłowej projekcji scen świetlnych i obrazów 2D jako narzędzia do tworzenia środowiska semi-cave wykorzystywanego w badaniach psychofizjologii widzenia

Dostosowanie oświetlenia miejsc pracy zmianowej z wykorzystaniem oprawy oświetleniowej umożliwiającej dynamiczną zmianę rozkładu widmowego światła w rytm cyklu dobowego z uwzględnieniem chronotypów człowieka. Materiały informacyjne
Autor: dr hab. inż. Agnieszka Wolska, profesor CIOP-PIB

 

Projekt II.N.04A. Opracowanie metody dostosowania oświetlenia miejsc pracy zmianowej do chronotypu pracownika z uwzględnieniem dobowej zdolności do pracy

Metody sterowania ruchem egzoszkieletu wykorzystujące sygnał EMG i manualne urządzenia sterownicze adresowane do producentów egzoszkieletów. Materiały informacyjne
Autor: dr inż. Jarosław Jankowski

 

Projekt III.N.03: Metoda sterowania ruchem modelu egzoszkieletu wspomagającego ruchy kończyny górnej wykorzystująca sygnały o aktywności mięśni imanualne urządzenia sterownicze

Wykorzystanie technik rzeczywistości wirtualnej i teleobecności do wspomagania wykonywania pracy fizycznej przez osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Materiały informacyjne
Autor: dr hab. inż. Andrzej Grabowski, prof. CIOP-PIB

 

Projekt III.N.04: Wspomaganie wykonywania wybranych prac fizycznych, w tym przez osoby starsze i  z  niepełnosprawnościami,  z  wykorzystaniem  dwuramiennego   robota   mobilnego,   technik rzeczywistości wirtualnej i metody teleobecności