Sprawy ogólne BHP
ABSENCJA CHOROBOWA

 

Wpływ warunków pracy na absencję chorobową kobiet i mężczyzn
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2015 str. 8-10

dr Małgorzata Pęciłło Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Kobiety częściej korzystają ze zwolnienia lekarskiego niż mężczyźni.  W Polsce, zgodnie z danymi publikowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w 2013 r. 55% absencji całkowitej ubezpieczonych z tytułu choroby własnej przypadało na kobiety. W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy poziom absencji chorobowej  kobiet i mężczyzn jest powiązany z warunkami pracy.Zależność pomiędzy absencją chorobową pracowników produkcyjnych a psychospołecznym środowiskiem pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2014 str. 14-17

dr Małgorzata Pęciłło-Pacek Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Powszechnie opisywane w literaturze światowej badania w zakresie oddziaływania czynników psychospołecznego środowiska pracy na absencję chorobową opierają się na analizie zależności korelacyjnych i pozwalają wnioskować, czy rzeczywiście absencja jest skutkiem, czy przyczyną istniejącego w przedsiębiorstwie stanu psychospołecznego środowiska pracy. Wyniki analiz statystycznych przedstawione w artykule pokazują, że  rzeczywiście nie zawsze psychospołeczne środowisko pracy jest determinantem absencji chorobowej, a wręcz może być odwrotnie.Zarządzanie absencją chorobową w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań europejskich
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2014 str. 13-16

mgr Małgorzata Pęciłło Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Absencją chorobową w przedsiębiorstwach można zarządzać na trzech poziomach. Na poziomie podstawowym zarządzanie to ogranicza się do zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym i jest ściśle związane z regulacjami prawnymi w tym zakresie. Szersze podejście do zarządzania absencją chorobową obejmuje zapobieganie wszelkim dolegliwościom związanym z pracą. Na podstawie wyników badań europejskich, tj. europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń ESENER przeprowadzonego w 2009 r. przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz badania pn. Pan European Employer Health Benefits Issues, przeprowadzonego przez firmę Mercer  w 2010 r., podjęto próbę oceny zarządzania absencją chorobową związaną z warunkami pracy w polskich przedsiębiorstwach na tle państw europejskich.Szacowanie ukrytych kosztów absencji chorobowej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2013 str. 13-15

mgr Małgorzata Pęciłło Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zły stan zdrowia pracowników powoduje wyższą absencję chorobową i gorszą wydajność pracy wskutek odczuwanych dolegliwości. Koszty pośrednie absencji, więc te niezwiązane z bezpośrednimi wypłatami oraz koszty obecności chorych pracowników w pracy są niezwykle trudne do oszacowania. W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki szacowania kosztów pośrednich absencji chorobowej oraz obecności chorych prawników w pracy w trzech przedsiębiorstwach.Absencja chorobowa związana z pracą - co o niej wiemy?
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2013 str. 16-18

Małgorzata Pęciłło Marta Antoniak

Absencja chorobowa jest zjawiskiem złożonym, a jej poziom zależy od wielu czynników tak zewnętrznych jak i wewnętrznych. W artykule zwrócono uwagę na problem absencji chorobowej w Polsce powodowanej warunkami pracy. Uwzględniono zarówno wyniki Europejskiego Badania Warunków Pracy oraz badania warunków pracy przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, a także wyniki badań związków pomiędzy wybranymi czynnikami środowiska pracy a absencją chorobową opisane w literaturze.Koszty absencji chorobowej i działania je ograniczające
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2012 str. 12-15

mgr Małgorzata Pęciłło Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Z absencją chorobową wiążą się koszty, które ponoszą zarówno przedsiębiorstwa, jak i państwo. Jak wynika z danych  Eurostatu, ok.  26% ogólnej absencji pracujących wynika z chorób związanych z pracą. Tymczasem polskie przedsiębiorstwa na ogół nie zdają sobie sprawy z ekonomicznych skutków absencji chorobowej związanej z pracą, a co za tym idzie nie uwzględniają na ogół zagadnień odnoszących się do zarządzania tą absencją w doskonaleniu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Artykuł porusza problem ponoszonych przez przedsiębiorstwa kosztów absencji chorobowej związanej z pracą oraz wskazuje przykłady przedsiębiorstw, które zarządzając tą absencją uzyskały wymierne korzyści ekonomiczne.