Opisy zagrożeń zawodowych
ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE

 

Szkodliwe czynniki bakteryjne w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej. Zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego
- M. Cyprowski, A. Stobnicka, M. Gołofit-Szymczak, A. Ławniczek-Wałczyk, R. L. Górny

Publikacja zawiera informacje z zakresu uregulowań prawnych dotyczących ochrony pracowników przed narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne oraz narażenia pracowników na czynniki bakteryjne podczas oczyszczania ścieków i gospodarowania odpadami komunalnymi. Podano przykłady i charakterystykę czynników biologicznych, które mogą wystąpić na stanowiskach pracy, metody oceny ryzyka zawodowego oraz sposoby ograniczania narażenia na te czynniki. Dodatkowo zamieszczono przykładową dokumentację do oceny ryzyka zawodowego dla pracownika oczyszczalni ścieków.

 

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 27
ISBN: 978-83-7373-239-1
Rok wydania: 2017


Biomasa – zalecenia do oceny i ograniczania narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne
- Małgorzata Gołofit-Szymczak, Anna Ławniczek-Wałczyk, Rafał L. Górny

Poradnik prezentujący rodzaje biomasy, związane z nią szkodliwe czynniki biologiczne oraz zagrożenia zdrowotne, na które narażeni są pracownicy elektrowni i elektrociepłowni, w których odbywa się spalanie biomasy. W publikacji zawarto także zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na biomasę wraz z listą kontrolną pytań.

 

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5 (14, 5 x 20,5 cm)
Liczba stron: 40
ISBN: 978-83-7373-142-4
Rok wydania: 2013


Ryzyko zawodowe w budownictwie powodowane przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne
- Rafał L. Górny, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Anna Ławniczek-Wałczyk, Marcin Cyprowski, Agata Stobnicka

W poradniku przedstawiono nowoczesną definicję czynników biologicznych wraz z ich krótką charakterystyką, opisano skutki zdrowotne narażenia na SCB oraz przyczyny biokorozji materiałów budowlanych i wykończeniowych. Ponadto scharakteryzowano ryzyko zawodowe pracowników sektora budownictwa wynikające z tego rodzaju narażenia, metody jego oceny, rozwiązania techniczne, organizacyjne i higieniczne ograniczające narażenie, wraz z zasadami ich doboru, oraz działania profilaktyczne.

Cena:   10 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 41
ISBN: 978-83-7373-149-3
Rok wydania: 2013


Szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne w firmach konserwujących instalacje wentylacyjne
- Małgorzata Gołofit-Szymczak, Rafał L. Górny, Anna Jeżewska, Anna Ławniczek-Wałczyk

W publikacji scharakteryzowano zagrożenia dla zdrowia pracowników występujące  w firmach zajmujących się konserwacją instalacji wentylacyjnych, powodowane kontaktem z czynnikami biologicznymi i chemicznymi, a także sposoby oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na te czynniki oraz metody jego ograniczania.

 

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIB.Format: B5
Liczba stron: 37
Rok wydania: 2013


Zagrożenia czynnikami chemicznymi i biologicznymi podczas obróbki powierzchniowej metali
- Wojciech Domański, Marcin Cyprowski, Anna Ławniczek-Wałczyk, Rafał L. Górny

Pracownicy wykonujący operacje obejmujące obróbkę powierzchniową metali są narażeni na niebezpieczne dla zdrowia oleje mineralne i ich aerozole. Ponadto oleje i ciecze chłodząco-smarujące (ch-s) zawierają liczne dodatki mające również właściwości niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Postęp techniczny w dziedzinie obróbki powierzchniowej metali stwarza nowe możliwości w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z nowych osiągnięć jest zastosowanie nanomiedzi i nanosrebra jako dodatków do cieczy ch-s. Badania podjęte w CIOP-PIB pokazały, że stosowanie tego typu materiałów może wyeliminować ze środowiska pracy niebezpieczne dla zdrowia ludzi N-nitrozoaminy, jednocześnie podnosząc jakość obrabianych powierzchni metali i poprawiając właściwości eksploatacyjne cieczy. W broszurze omówiono także inne sposoby ograniczania ryzyka zawodowego na stanowiskach obróbki powierzchniowej metali.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5
Liczba stron: 68
ISBN: 978-83-7373-159-2
Rok wydania: 2013


Zagrożenia chemiczne i biologiczne w małych firmach sprzątających
- M. Gołofit-Szymczak, E. Dobrzyńska

W broszurze przedstawiono: podstawowe informacje na temat szkodliwych czynników biologicznych i chemicznych występujących na stanowiskach pracy personelu sprzątającego, procedurę oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami oraz sposoby jego ograniczania i eliminowania. Publikacja zawiera listę kontrolną dotyczącą, m.in. identyfikacji niebezpiecznych czynników chemicznych, ich magazynowania (przechowywania), warunków stosowania, identyfikacji szkodliwych czynników biologicznych, zasad profilaktyki i stosowania środków ochrony indywidualnej.Format: B5
Liczba stron: 23
ISBN: 978-83-7373-088-5
Rok wydania: 2010


Zagrożenia chemiczne i biologiczne w małych zakładach gastronomicznych
- L. Zapór, J. Kowalska

Publikacja jest adresowana do pracodawców małych przedsiębiorstw gastronomicznych, którym ma ułatwić przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu do szkodliwych czynników biologicznych i chemicznych. Zawiera listę kontrolną pomocną w przeprowadzeniu analizy ryzyka zawodowego i jego ograniczania.Format: B5
ISBN: 978-83-7373-093-9
Rok wydania: 2010


ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE - Wybrane zagadnienia
- M. Łuczak, M.A. Zużewicz

Omówiono organizmy żywe występujące w środowisku życia człowieka, które stanowią zagrożenia biologiczne o różnym stopniu szkodliwości dla zdrowia - bakterie, grzyby, priony, wirusy i pierwotniaki, a także związki drażniące, alergizujące, rakotwórcze i toksyczne pochodzenia biologicznego.Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Liczba stron: 64
ISBN: 83-88703-12-9
Rok wydania: 2001