Regulamin konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pn.: „Bezpieczni na starcie” o bezpiecznych i zdrowych zachowaniach w szkole

 

§ 1.  Organizatorzy Konkursu

Organizator główny:

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa,

Współorganizatorzy:

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Oddział
  w Starachowicach
  – ul. Radomska 53, Starachowice,
 • Celsium Sp. z o.o., ul. 11 listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
 • Celsium serwis Sp. z o.o., ul. 11 listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Konkurs plastyczny pn. „Bezpieczni na starcie” dla uczniów szkól podstawowych wpisuje się w działania prowadzone w ramach europejskiej kampanii pn. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” organizowanej
w latach 2016-2017 przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Bilbao, Hiszpania). Agencja zatrudnia specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komunikacji społecznej. Na szczeblu krajowym Agencję reprezentuje sieć punktów centralnych – są to zazwyczaj główne instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa pracy w danym kraju. W Polsce funkcję takiego punktu pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Misją Instytutu jest działalność naukowo – badawcza prowadząca do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych użytecznych w kształtowaniu warunków pracy zgodnych z zasadami bezpieczeństwa pracy i ergonomii oraz ustalanie podstaw naukowych do właściwego ukierunkowywania polityki społeczno–ekonomicznej państwa w tym zakresie.

 

§ 2. Cele Konkursu

Cel główny:

Popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wśród uczniów szkół podstawowych oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożeń  w środowisku, w którym żyją, uczą się i bawią.

Cele szczegółowe:

 • zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z nieprawidłowych zachowań,
 • rozbudzenie potrzeby ochrony własnego zdrowia i odpowiedzialności za zdrowie innych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia i kultury bezpieczeństwa,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za higienę środowiska pracy i nauki,
 • zachęcenie do twórczego interpretowania problemów związanych z zachowaniami probezpiecznymi
  i niebezpiecznymi podczas nauki i zabawy. 

§ 3. Uczestnicy konkursu

Uczniowie szkół podstawowych z miasta Starachowice w kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas młodszych I – III,
 • uczniowie klas starszych IV- VI.

§4.  Warunki przeprowadzenia Konkursu

 1. Czas trwania:  maj -  czerwiec 2016 r.
 2. Zadanie uczniów: plastyczne przedstawienie swoich wyobrażeń na temat bezpiecznych zachowań
  i postaw eliminujących ryzykowne zachowania, mogących doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu.
 3. Wykonanie prac: dowolną techniką plastyczną (np. za pomocą ołówka, kredki, pasteli, farb plakatowych, wycinanek) na papierze w formacie A3.
  Prace muszą być przesłane w oryginale oraz zawierać następujące informacje:
  • tytuł pracy,
  • imię i nazwisko autora,
  • klasę,
  • imię i nazwisko opiekuna konkursu z ramienia szkoły,
  • adres i numer szkoły, nr telefonu,
  • zgodę rodzica/opiekuna uczestnika konkursu (załącznik 1 do regulaminu).
 4. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  Etap I –  szkolny: w każdej ze szkół opiekunowie konkursu wybiorą maksymalnie do 10 prac (po 5 w każdej kategorii wiekowej).
  Etap II –  Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów, rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając laureatów w czasie swojego posiedzenia, które odbędzie się w dniu 25 maja 2016 r. w  Państwowym Ognisku Plastycznym przy ulicy Złote 6  w Starachowicach.
 5. Wybrane przez siebie prace konkursowe opiekunowie przesyłają do Organizatorów do dnia
  23 maja 2016 r. na adres: Państwowe Ognisko Plastyczne, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice
  z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY pn.:, „Bezpieczni na starcie” 
 6. Do przesłanych prac należy dołączyć wypełniony formularz ZGŁOSZENIA szkoły (załącznik 2).

 

 § 5.  Ocena prac i nagrody

 1. Spośród prac zakwalifikowanych do konkursu Komisja konkursowa przyzna:
  • 2 nagrody główne (po 1 w każdej kategorii wiekowej) - nagrody rzeczowe i dyplomy;
  • 10 wyróżnień - upominki i dyplomy;
  • wszystkie szkoły i placówki, które wezmą udział w konkursie otrzymają pisemne podziękowania za udział w konkursie, skierowane na ręce Dyrektorów szkół oraz komplety plakatów (8 sztuk
   w formacie B2 – 50x70 cm z edycji pn. Wypadki w szkole).
 2. Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność wykonania (kompozycja, czytelność przekazu), jakość, estetykę wykonania, staranność.

 

 §6. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Organizatorzy przekażą do szkół informacje o wynikach konkursu do dnia 31 maja 2016r. Jednocześnie lista nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatorów:
  https://www.ciop.pl - Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy (Wydarzenia – konkursy plastyczne)
  http://starachowice.ospsbhp.pl/ - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział Starachowice
  http://www.celsium.pl/ - Celsium Sp. z o.o.
 2. Finał konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w dniu 3 czerwca  2016 r. podczas pikniku edukacyjnego na Placu pod Skałkami. 

 

§7. Prawa autorskie

 1. Udział dziecka w konkursie wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać tylko prace wykonane samodzielnie.
 3. Uczestnik, jako autor pracy nie może tym utworem naruszać prawa do wizerunku ani innych praw osób trzecich.
 4. Uczestnik konkursu (lub w jego imieniu opiekun prawny) przystępując do udziału w nim wyraża zgodę na oznaczanie swojej pracy imieniem i nazwiskiem oraz na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie przez Organizatora w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach związanych
  z Konkursem i jego tematem oraz na stronie internetowej Organizatora oraz wykorzystywania - w związku z Konkursem - jego głosu i wizerunku.
 5. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w nim jednocześnie oświadcza, że w chwili przyznania mu nagrody lub wyróżnienia nieodpłatnie przenosi na Organizatora a Organizator przyjmuje, własność oryginalnego egzemplarza tej pracy oraz nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do niej i prawa zależne do jej opracowań na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie pracy dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, na dowolnych nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie do pamięci komputera,
  • publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, udostępnianie egzemplarzy pracy oraz nadawanie i reemitowanie, także w sieciach komputerowych,
  • wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo jego kopii,
  • zamieszczanie w wydawnictwach drukowanych lub multimedialnych oraz w dowolnych publikacjach, w tym w  materiałach edukacyjnych,
  • wykorzystanie dla celów upowszechniania tematyki konkursu, dla celów edukacyjnych i reklamowych,
  • prawo do korzystania i zezwalania na korzystanie z utworów zależnych.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 2. Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie Organizatorów
 3. Uczestnik (lub w jego imieniu opiekun prawny) przystępując do udziału w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych udostępnionych Organizatorom na potrzeby związane
  z udziałem w konkursie określone w Regulaminie zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania ich poprawienia.
 4. Przystąpienie szkoły do konkursu oznacza wyrażenie przez nią zgody na wykorzystanie nazwy i adresu szkoły oraz posiadanie pisemnej zgody autorów prac i nauczycieli biorących udział w konkursie, na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem.
 5. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów konkursu lub jego odwołanie z powodów niezależnych od organizatorów oraz nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w pracy poczty i za ewentualne niedostarczenie przesyłek.
 7. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:

 

Harmonogram realizacji konkursu

 • nadsyłanie prac - do 23 maja 2016 r.
 • posiedzenie Jury - 25 maja 2016 r.
 • informacja dla szkół o werdykcie - do 31 maja 2016 r.
 • wręczenie nagród i otwarcie wystawy - 3 czerwca  2016 r.