Biozagrożenia - 2004

Konkurs plastyczny.:
”Biozagrożenia” dla uczniów szkół podstawowych w Warszawie i Giżycach

Rok 2004

Nieodłącznym składnikiem środowiska życia człowieka, w tym również środowiska jego pracy, są organizmy żywe. Rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy oraz wytwarzane przez nie substancje zalicza się do tzw. czynników biologicznych. Niektóre z nich mogą działać na człowieka niekorzystnie i stwarzać zagrożenia dla zdrowia.

Narażenie na czynniki biologiczne może występować wśród wielu grup zawodowych. Do najbardziej narażonych należą pracownicy zatrudnieni w służbie zdrowia i laboratoriach, rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, leśnictwie i przemyśle drzewnym, przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym oraz pracownicy zatrudnieni przy usuwaniu i zagospodarowywaniu odpadów. Źródłem szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy są najczęściej: zwierzęta (i ich produkty, np. wydaliny), rośliny, ścieki, odpady, materiały kliniczne, zakażeni ludzie.

Coraz większym zagrożeniem dla całego społeczeństwa staje się bioterroryzm. Ze względu na prostą technologię i niskie koszty produkcji, coraz bardziej prawdopodobne staje się wykorzystywanie broni biologicznej przez grupy terrorystyczne. Dlatego też zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia wynikające z codziennych kontaktów z czynnikami biologicznymi może się przyczynić do wzrostu świadomości w tym zakresie. Temu celowi między innymi mają służyć plakaty.

Konkurs plastyczny pn.: „Biozagrożenia” był imprezą towarzysząca konkursowi na plakat bezpieczeństwa pracy o tym samym tytule. Wzięli w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 341 z Warszawy oraz Szkoły Podstawowej w Giżycach.
Jury konkursu przyznało 9 nagród głównych i 5 wyróżnień. W dniu 25 czerwca 2004 r. odbyło się w Instytucie uroczyste otwarcie wystawy plakatów i prac plastycznych uczniów, połączone z wręczeniem nagród laureatom.