Konkursy dla dzieci

 

Konkursy dla dzieci

 

Od 1997 roku Instytut jest organizatorem i współorganizatorem przeprowadzanych wśród uczniów szkół podstawowych konkursów plastycznych poświęconych problematyce bezpiecznych zachowań. Konkursy plastyczne są organizowane przy współpracy z placówkami oświatowymi z różnych stron Polski - wszystkimi tymi, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie.

 

Rys.1 Prace nagrodzone w IX edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pt. „Szkoła” (2002)

 

Cel konkursów

Celem organizacji konkursów dla dzieci jest popularyzacja problematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną nauki, kształtowanie w dzieciach nawyków zachowań probezpiecznych, uwrażliwianie ich na istniejące zagrożenia w środowisku, w którym żyją, uczą się, bawią, a z czasem będą pracować. Taka taktyka jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania wypadkom. Zachęcenie do twórczego, wizualnego interpretowania problematyki związanej z ryzykownymi i probezpiecznymi zachowaniami skutkuje wzrostem świadomości na ten temat.

Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to najbardziej właściwy okres na zdobywanie umiejętności oraz kształtowanie nawyków i postaw. Wytwarzanie u dzieci przyzwyczajeń jest ogromnie ważne, ponieważ stanowią one podstawę zachowań. Nabywanie umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków powinno – zwłaszcza w początkowej fazie życia – łączyć się z przyjemnością, zabawą i kreatywnością, a tym wszystkim jest dla dzieci wykonywanie prac plastycznych.

 

Tematyka konkursów

Konkursy plastyczne co roku towarzyszą konkursowi na plakat dla profesjonalistów i są z nim tematycznie powiązane. Dzieci analizując tą samą co dorośli tematykę, interpretują ją w zupełnie inny sposób. Nierzadko nie mniej ciekawy.

 

 

Rys.2 Wybrane prace nagrodzone w konkursach plastycznych dla dzieci

 

Finał i nagrody

Jak co roku nagrodzone prace można obejrzeć podczas uroczystości otwarcia wystawy plakatów bezpieczeństwa pracy dla profesjonalistów, która z reguły jest organizowana w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Na Laureatów konkursu plastycznego , jak co roku, czekają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

Zgłoszenia

Placówki oświatowe zainteresowane wzięciem udziału w konkursie są proszone o kontakt bezpośrednio z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. Wszystkich młodych artystów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Informacji na temat konkursu udzielają:

 

Agnieszka Szczygielska

Ośrodek Promocji i Wdrażania

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

tel. (22) 623 36 83

agnieszka.szczygielska@ciop.pl

 

Magdalena Olszowy

Ośrodek Promocji i Wdrażania

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

tel. (22) 623 37 26/ 623 36 83

magdalena.olszowy@ciop.pl