Wykaz Projektów
Streszczenie

Uwarunkowania efektywnego radzenia sobie w pracy pełnosprawnych i niepełnosprawnych młodych matek

Kierownik projektu: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

Streszczenie projektu:

 

Celem głównym zadania było określenie determinantów aktywności zawodowej młodych pełnosprawnych i niepełnosprawnych matek. Na potrzeby tego zadania młode matki zdefiniowano jako te, których najmłodsze dziecko jest w wieku do 6 lat. Przyjęto również, że utrzymanie zatrudnienia wiąże się z efektywnym radzeniem sobie w pracy, rozumianym jako: wysoka zdolność do pracy, wysoka satysfakcja z życia i pracy, pozytywny wpływ pracy na dom i domu na pracę oraz możliwość kontynuowania zatrudnienia.

W ramach zadania przeprowadzono badania kwestionariuszowe oraz wywiady pogłębione.

W badaniach kwestionariuszowych wzięło udział 500 kobiet, w tym: 250 pełnosprawnych i 250 niepełnosprawnych. Do badania wykorzystano następujące narzędzia: ankietę własną dla młodych matek pełnosprawnych i niepełnosprawnych, Indeks Zdolności do Pracy (WAI – Work Ability Index); Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS); kwestionariusz do oceny równowagi praca – życie (SWING) oraz kwestionariusz do oceny psychospołecznych czynników w miejscu pracy (Copenhagen Psychosocial Questionnaire, COPSOQ II).

Grupę badaną stanowiły pracujące kobiety mające co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 6 (N = 500, w tym: 250 pełnosprawnych i 250 niepełnosprawnych). Średnia wieku badanych kobiet wyniosła 30,5 lat (SD = 5,4), w tym kobiet pełnosprawnych – 30,2 lata (SD=5,0), kobiet niepełnosprawnych - 30,7 lat (SD = 5,7).

Niepełnosprawność i jej stopnie wpływają na różnice w determinantach poszczególnych przyjętych na potrzeby badania wymiarów efektywnego radzenia sobie w pracy. Biorąc jednak pod uwagę sumaryczny wskaźnik „efektywność w pracy” młodych matek, można zauważyć, że znaczenie mają takie czynniki, jak m.in.: poziom wykształcenia, wsparcie w opiece nad dzieckiem, czas trwania niepełnosprawności (w przypadku kobiet niepełnosprawnych) czy też satysfakcja z pracy. Z wysoką efektywnością związek miały również zaangażowanie w pracę czy też możliwości rozwoju.

 

Zadanie 2.Z.28: Czynniki warunkujące wysoką efektywność w pracy młodych pełnosprawnych i niepełnosprawnych matek

 

W 3. etapie realizacji zadania opracowano program i materiały szkoleniowe oraz przeprowadzono szkolenie pilotażowe dla młodych matek pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych z zakresu zachowania równowagi praca – życie pozazawodowe. Ponadto opracowano materiały informacyjne na temat dobrych praktyk w zakresie organizacji pracy dla młodych matek pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych umożliwiających im aktywność zawodową oraz materiały informacyjne nt. determinantów ich aktywności zawodowej.

Wymienione produkty poddano weryfikacji podczas 3 seminariów.

Wyniki zadania zaprezentowano na 1 konferencji międzynarodowej oraz 1 krajowej oraz opracowano 3 artykuły, w tym 1 opublikowany w czasopiśmie o zasięgu krajowym, oraz 2 złożone do redakcji wybranych czasopism.

 

 

Program z zakresu zachowania równowagi praca – życie pozazawodowe (materiały informacyjne)
Autor: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, dr Katarzyna Hild-Ciupińska, CIOP-PIB
2016 r.
Uwarunkowania efektywnego radzenia sobie w pracy pełnosprawnych i niepełnosprawnych młodych matek (posiadających dzieci w wieku do lat 6)  (materiały informacyjne)
Autor: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, dr Katarzyna Hild-Ciupińska, CIOP-PIB
2016 r.
Przykłady dobrych praktyk w zakresie organizacji pracy dla młodych matek, w tym matek niepełnosprawnych Autor: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, dr Katarzyna Hild-Ciupińska, CIOP-PIB
2016 r.


Jednostka: Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016