Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 7-8 (384-385) LIPIEC - SIERPIEŃ 2003
 • System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym
  Jerzy S. Michalik, s. 5-8
 • Serwis internetowy z dziedziny bhp dla polskich mikroprzedsiębiorstw
  Małgorzata Suchecka, s. 14-18
 • Międzynarodowe źródła informacji o bezpieczeństwie pracy - witryna internetowa Międzynarodowego Centrum Informacji CIS
  Barbara Szczepankowska, s. 21-23
 • Sygnalizacja akustyczna w pojazdach uprzywilejowanych
  Paweł Górski, s. 26-28
 • Metoda badań skuteczności akustycznej nauszników przeciwhałasowych w warunkach rzeczywistych
  Ewa Kotarbińska, Emil Kozłowski, s. 31-33
 • Potrzeba edukacji specjalistów bhp w ocenie pracodawców
  Anna Jakubowska, s. 34-37
 • Biopaliwa w polityce ekologicznej Unii Europejskiej
  Magdalena Galwas-Zakrzewska, Zbigniew Makles, s. 40-42
 • Tworzywa sztuczne a zagrożenie pożarowe
  Tomasz Sawicki, s. 43-45
 • System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym
  Jerzy S. Michalik

  W artykule przedstawiono i omówiono postanowienia dwóch rozporządzeń ministra úrodowiska dotyczących: 1) zakresu informacji odnoszących się do zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi i sposobu podawania ich do publicznej wiadomości, 2) kryteriów poważnej awarii oraz sposobu wykonywania obowiązku zgłaszania jej do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Regulują one kolejne zagadnienia polskiego systemu przeciwdziałania poważnym awariom.


  Serwis internetowy z dziedziny bhp dla polskich mikroprzedsiębiorstw
  Małgorzata Suchecka

  W artykule przedstawiono nowy serwis internetowy, opracowany w CIOP-PIB, dedykowany w szczególności polskim mikroprzedsiębiorstwom, zawierający zestawy najważniejszych informacji z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy dla sektorów: budownictwa, przetwórstwa drewna i mechaniki pojazdowej.


  Międzynarodowe źródła informacji o bezpieczeństwie pracy - witryna internetowa Międzynarodowego Centrum Informacji CIS
  Barbara Szczepankowska

  W artykule omówiono strukturę i zawartość informacyjną portalu Międzynarodowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS w Genewie, działającym przy Międzynarodowym Biurze Pracy (ILO). Witryna ta zamieszczona jest w ramach portalu ILO.


  Sygnalizacja akustyczna w pojazdach uprzywilejowanych
  Paweł Górski

  W artykule dokonano analizy istniejących w Polsce przepisów prawnych i norm dotyczących sygnałów ostrzegawczych pod kątem określenia wymagań jakie powinny spełniać sygnały ostrzegawcze pojazdów uprzywilejowanych w ruchu. Wyniki stanowią podstawę syntezy cech akustycznych sygnału ostrzegawczego zoptymalizowanego do zastosowania aktywnej redukcji hałasu wewnątrz pojazdów. Zastosowanie aktywnej redukcji ma na celu poprawę warunków pracy zespołów ratunkowych pojazdów uprzywilejowanych.


  Metoda badań skuteczności akustycznej nauszników przeciwhałasowych w warunkach rzeczywistych
  Ewa Kotarbińska, Emil Kozłowski

  "Celem artykułu jest przedstawienie metody pomiaru zaproponowanego, nowego parametru akustycznego nauszników przeciwhałasowych - rzeczywistej skuteczności akustycznej, wyznaczanego w warunkach "in situ", przy użyciu sztucznego torsu - Kemara. Badania przeprowadzono dla hałasu niskoczęstotliwościowego, średnioczęstotliwościowego i wysokoczęstotliwościowego, z wykorzystaniem 34 różnych wzorów nauszników przeciwhałasowych. We wszystkich przypadkach ich właściwości ochronne w symulowanych warunkach rzeczywistych są istotnie mniejsze aniżeli w warunkach laboratoryjnych."


  Potrzeba edukacji specjalistów bhp w ocenie pracodawców
  Anna Jakubowska

  "Autorka omawia wyniki badań przeprowadzonych z inicjatywy WSZOP w Katowicach na temat oczekiwań pracodawców wobec pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postuluje utworzenie kierunku studiów "zarządzanie bezpieczeństwem pracy"."


  Biopaliwa w polityce ekologicznej Unii Europejskiej
  Magdalena Galwas-Zakrzewska, Zbigniew Makles

  "Autorzy przedstawili politykę ekologiczną i stan formalnoprawny Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania biopaliw w pojazdach mechanicznych. Na podstawie zaleceń Protokółu z Kyoto, związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, głównie ditlenku węgla, w Unii Europejskiej zwrócono uwagę na alternatywne źródła energii dla pojazdów mechanicznych - biopaliwa. Odpowiednie dyrektywy w tej sprawie przewidują stopniowy wzrost podaży na rynku biopaliw oraz ich zawartości w tradycyjnym paliwie węglowodorowym."


  Tworzywa sztuczne a zagrożenie pożarowe
  Tomasz Sawicki

  Autor omawia występujące w warunkach pożaru tworzyw sztucznych produkty spalania i rozkładu termoutleniającego oraz powodowane przez nie zagrożenia dla zdrowia i życia.


  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer