Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 8(587) SIERPIEŃ 2020
 • Dobór ochrony oczu i twarzy w pracy spawacza
  dr inż. GRZEGORZ OWCZAREK, dr inż. JOANNA SZKUDLAREK , s. 8-11
 • Prezentacja aplikacji mobilnej do oceny narażenia na promieniowanie UV w otoczeniu spawania łukowego
  mgr inż. MARIUSZ WISEŁKA, dr hab. inż. AGNIESZKA WOLSKA, s. 12-15
 • Postępowanie z odpadami medycznymi
  dr MAŁGORZATA GOŁOFIT-SZYMCZAK, prof. dr hab. n. med. RAFAŁ L. GÓRNY , s. 16-19
 • Wpływ wieku i płci na cechy funkcjonalności powiązane z precyzją wykonywania zadań
  prof. dr hab. inż. DANUTA ROMAN-LIU, dr JOANNA MAZUR-RÓŻYCKA, dr TOMASZ TOKARSKI, s. 20-24
 • Dobór ochrony oczu i twarzy w pracy spawacza
  dr inż. GRZEGORZ OWCZAREK, dr inż. JOANNA SZKUDLAREK

  W artykule omówiono ogólną zasadę doboru środków ochrony indywidualnej chroniących oczy i twarz, a także doboru tych ochron w kontekście prac spawalniczych. W odniesieniu do opisanych przykładów przedstawiono zestawienia zagrożeń występujących na stanowisku pracy spawacza, charakterystyki oraz rodzaje stosowanych w tych warunkach ochron oczu i twarzy. Artykuł ma również pomóc czytelnikowi w interpretowaniu treści norm, w których znaleźć można wytyczne do doboru ochron oczu i twarzy.

   

  DOI: 10.5604/01.3001.0014.3446  Prezentacja aplikacji mobilnej do oceny narażenia na promieniowanie UV w otoczeniu spawania łukowego
  mgr inż. MARIUSZ WISEŁKA, dr hab. inż. AGNIESZKA WOLSKA

  Promieniowanie nadfioletowe (bezpośrednie i odbite) może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób postronnych pracujących lub przebywających w pobliżu miejsc, w których wykonuje się spawanie łukowe. Napromienienie promieniowaniem UV (iloczyn natężenia napromienienia i czasu ekspozycji) skóry czy oczu człowieka przebywającego w pomieszczeniu spawania nawet w obszarach oddalonych od łuku lub osłoniętych przesłonami spawalniczymi może przekraczać wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE). Stąd istotne jest takie zaprojektowanie stanowisk pracy znajdujących się w pomieszczeniu, w którym wykonuje się spawanie, aby inni pracownicy nie byli narażeni na nadmierne promieniowanie UV. Opracowana aplikacja mobilna może w tym pomóc. Umożliwia ona oszacowanie wartości natężenia napromienienia oraz dopuszczalnego czasu ekspozycji pracownika przebywającego w dowolnym miejscu pomieszczenia, a także zamodelowanie ustawienia osłon spawalniczych tak, aby ograniczyć ryzyko zawodowe. Warunkiem jest posiadanie danych pomiarowych natężenia napromienienia przy danym procesie spawalniczym i ich wpisanie do obliczeń w aplikacji. Jeśli takich danych użytkownik nie posiada, to może zakupić opracowaną w CIOP-PIB bazę danych pomiarowych dla różnych procesów spawania i wybrać wynik pomiaru dla danego procesu.

  Opracowana aplikacja (bez bazy danych pomiarowych) jest dostępna bezpłatnie na stronie CIOP-PIB  i może być istotnym narzędziem monitorowania zagrożeń lub ich źródeł oraz komunikowania o nich.

   

  DOI: 10.5604/01.3001.0014.3447  Postępowanie z odpadami medycznymi
  dr MAŁGORZATA GOŁOFIT-SZYMCZAK, prof. dr hab. n. med. RAFAŁ L. GÓRNY

  Podstawą właściwego zarządzania gospodarką odpadami medycznymi (zwłaszcza w miejscu pracy), jest ich odpowiednia segregacja oraz unieszkodliwianie. Szacuje się, że w Polsce odpady medyczne wytwarzane są przez ok. 40 tys. podmiotów gospodarczych. W artykule podano obecnie obowiązującą klasyfikację odpadów medycznych, opisano źródła ich powstawania, a także sposoby ich gromadzenia oraz magazynowania. Przybliżono również czytelnikom wiedzę na temat postępowania z odpadami medycznymi w świetle obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając m.in. ich transport oraz unieszkodliwianie

   

  DOI: 10.5604/01.3001.0014.3448  Wpływ wieku i płci na cechy funkcjonalności powiązane z precyzją wykonywania zadań
  prof. dr hab. inż. DANUTA ROMAN-LIU, dr JOANNA MAZUR-RÓŻYCKA, dr TOMASZ TOKARSKI

  Celem przeprowadzenia prezentowanych w artykule badań była ocena wpływu wieku i płci na cechy funkcjonalności powiązane z precyzją i szybkością wykonywania zadań. Badaniami objęto dwie 120-osobowe grupy: młodszą w wieku 20-30 i starszą w przedziale 55-67 lat. Mierzono zmienne opisujące jakość wykonywania czynności precyzyjnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej oko-ręka-noga oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej w teście krzyżowym. W zmiennych wszystkich testów zanotowano zróżnicowanie wartości zarówno ze względu na wiek, jak i płeć osób badanych. Najmniejsze różnice między kobietami a mężczyznami występują w wartościach zmiennych testu koordynacji oko-ręka-noga. Wyniki wyraźnie wskazują, iż wykonywanie zadań wymagających precyzji i szybkości działania uwarunkowane jest wiekiem, a w przypadku niektórych zmiennych także i płcią.

   

  DOI: 10.5604/01.3001.0014.3449  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer