Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 10(565) PAŹDZIERNIK 2018
 • Sytuacja osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy i jej determinanty
  Wojciech Bąba, s. 6-8
 • Zarządzanie pozycjonowaniem osób niepełnosprawnych słuchowo w organizacji
  Janusz Rymaniak, Katarzyna Lis, Eunika Lech, s. 9-11
 • Formy zatrudnienia a postawy wobec pracy na przykładzie badanych przedsiębiorstw budowlanych
  Teresa Myjak, s. 12-14
 • Ocena wymagań jako wyzwań i przeszkód w pracy i jej wpływ na efektywność i dobrostan pracowników
  Zofia Mockałło, Maria Widerszal-Bazyl, s. 15-17
 • Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce
  Anna Dolot, Sylwia Wiśniewska, s. 18-20
 • Stanowisko badawcze CIOP-PIB do badań percepcji dźwięku przestrzennego z zastosowaniem techniki ambisonicznej
  Grzegorz Szczepański, Leszek Morzyński, Dariusz Pleban, Rafał Młyński , s. 24-27
 • Sytuacja osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy i jej determinanty
  Wojciech Bąba

  Celem artykułu jest dokonanie analizy sytuacji osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy oraz identyfikacja kluczowych czynników determinujących tę sytuację. Analiza prowadzona jest w dwóch aspektach: prawnym (stan przepisów prawnych, regulujących status osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy w dniu 31 marca 2018 r.) oraz empirycznym (wartości wskaźników, mogących służyć opisowi sytuacji osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy w okresie 2007-2017). Analiza koncentruje się na populacji osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do celów związanych z zatrudnieniem, gdyż tylko takie osoby są uprawnione do specjalnego traktowania na polskim rynku pracy.  Zarządzanie pozycjonowaniem osób niepełnosprawnych słuchowo w organizacji
  Janusz Rymaniak, Katarzyna Lis, Eunika Lech

  Procesy globalizacji oraz starzenie się ludności wywołują próby poszukiwań szerszej aktywności zawodowej grup pasywnych na rynku pracy, takich jak osoby z wadami słuchu. W artykule przedstawiono główne aspekty teoretyczne oraz wyniki badań ankietowych, ukazujących status i formy pozycjonowania osób niesłyszących w organizacji. Wskazano na zasadnicze problemy występujące w teorii oraz zróżnicowanie statusu i opinii w praktyce organizacyjnej, a także rekomendacje dla teorii i praktyki.  Formy zatrudnienia a postawy wobec pracy na przykładzie badanych przedsiębiorstw budowlanych
  Teresa Myjak

  Artykuł obejmuje problematykę form zatrudnienia oraz postaw wobec pracy mierzonych za pomocą wewnętrznej motywacji do pracy, satysfakcji z pracy oraz lojalności pracobiorców wobec organizacji. Z perspektywy: tożsamości pierwotnej (płeć, wiek), tożsamości wtórnej (miejsce zamieszkania, wykształcenie) i tożsamości organizacyjnej (zajmowane stanowisko pracy, staż pracy zawodowej) rozpatrywano zachowania ludzi w organizacji w kontekście formy zatrudnienia, na podstawie przeprowadzonych badań.

  W artykule wykorzystano wyselekcjonowaną literaturę przedmiotu oraz fragment wyników badań własnych. Badania te przeprowadzono w latach 2012-2014 na terenie województwa małopolskiego w przedsiębiorstwach działających w budownictwie w sektorze prywatnym.  Ocena wymagań jako wyzwań i przeszkód w pracy i jej wpływ na efektywność i dobrostan pracowników
  Zofia Mockałło, Maria Widerszal-Bazyl

  Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji dotyczącej dwojakiego charakteru wymagań pracy: wymagań – wyzwań oraz wymagań – przeszkód. Opisano teorię opracowaną przez Cavanaugh i współpracowników (2000) oraz dokonano przeglądu badań dotyczących związku wyzwań i przeszkód z funkcjonowaniem pracowników: ich dobrostanem, efektywnością, postawami wobec pracy.

  Wyniki opisanych badań wskazują na to, że wymagania – wyzwania raczej pozytywnie wiążą się z funkcjonowaniem pracowników, a wymagania – przeszkody negatywnie, jednak rezultaty te  nie są jednoznaczne. Istotna wydaje się tu być indywidualna percepcja wymagań pracy: czy pracownicy postrzegają je jako wymagania, czy jako przeszkody. Badania wskazują również na rolę zasobów indywidualnych i psychospołecznych jako moderatorów i mediatorów w relacji między wyzwaniami i przeszkodami a funkcjonowaniem pracowników. W artykule wskazano kierunki dalszych badań w tym obszarze.  Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce
  Anna Dolot, Sylwia Wiśniewska

  Celem artykułu jest analiza nierówności w kontekście płci, rodzicielstwa i niepełnosprawności występujących na rynku pracy w sektorach BPO i SSC w Polsce. W opracowaniu dokonano charakterystyki sektorów BPO i SSC oraz obszarów ich ogólnego działania. Zaprezentowano również istotę nierówności na rynku pracy. Ponadto omówiono wyniki badań empirycznych dotyczących występowania nierówności w sferze pracy w aspekcie płci, rodzicielstwa i niepełnosprawności w analizowanych organizacjach. W artykule, wykorzystując metodę opisową, dokonano analizy zarówno literatury przedmiotu, jak i wyników własnych badań empirycznych.  Stanowisko badawcze CIOP-PIB do badań percepcji dźwięku przestrzennego z zastosowaniem techniki ambisonicznej
  Grzegorz Szczepański, Leszek Morzyński, Dariusz Pleban, Rafał Młyński

  W warunkach środowiska pracy sygnały akustyczne mogą być źródłem informacji wpływającej na bezpieczeństwo pracowników. Możliwości percepcji dźwięków, słyszenia kierunkowego czy też orientacji przestrzennej osób w środowisku pracy zależą od szeregu czynników, takich jak właściwości akustyczne pomieszczeń pracy, hałas i jego parametry, ubytki słuchu, stosowanie ochron słuchu czy protez słuchu. Badanie wpływu tych czynników na wymienione możliwości (percepcja, słyszenie kierunkowe, orientacja) wymaga zastosowania dźwięku przestrzennego i ma istotne znaczenie dla tworzenia bezpiecznych warunków pracy.

  W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat techniki ambisonicznej jako jednej z technik przetwarzania dźwięku przestrzennego. Scharakteryzowano wykonane w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym stanowisko laboratoryjne umożliwiające prowadzenie (z wykorzystaniem techniki ambisonicznej) badań percepcji dźwięków, słyszenia kierunkowego i orientacji przestrzennej osób.  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer