Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 6(561) CZERWIEC 2018
Narażenie na hałas podczas meczu piłkarskiego
Bartłomiej Kukulski, Kamil Piotrowski

W artykule przedstawiono problem regulacji prawnych dotyczących hałasu na imprezach masowych, a także zaprezentowano wyniki badań hałasu występującego podczas meczu piłkarskiego. Badanie wykonano 22 października 2017 r. w Krakowie, gdzie odbyło się spotkanie między Wisłą Kraków a Legią Warszawa. Zarejestrowano zmiany wartości poziomu ciśnienia akustycznego w trakcie całego wydarzenia, a następnie przeanalizowano jego określone fragmenty. Pomiary wykonano w trzech punktach na terenie stadionu. Obliczone wartości parametrów LCpeak, LAFmax oraz LAeq porównano z wartościami dopuszczalnymi w środowisku pracy oraz dokonano analizy częstotliwościowej wybranych zdarzeń meczowych.Problemy związane z rozpoznawaniem barw świateł sygnalizacyjnych
Grzegorz Owczarek

W artykule przedstawiono główne zagrożenia dla oczu, wywołane nadmierną ekspozycją na promieniowanie optyczne. Omówiono zagadnienie dotyczące widmowej czułości oka w kontekście rozpoznawania barw świateł sygnalizacyjnych. W celu wyjaśnienia efektów mechanizmu zjawisk, odpowiadających  za rozpoznawanie barw świateł sygnalizacyjnych przeprowadzono graficzną analizę widmowych rozkładów świateł sygnalizacyjnych emitowanych z tradycyjnych źródeł żarowych oraz źródeł typu LED (light emitting diode).
W analizie tej uwzględniono również warunki, w jakich może odbywać się obserwacja świateł sygnalizacyjnych (warunki widzenia dziennego lub nocnego). Wskazano też, w jakim kierunku powinny zmierzać prace, w których badany będzie wpływ warunków obserwacji, czułości widmowej oka (w tym zaburzenia w rozpoznawaniu barw) oraz różnych typów źródeł świateł sygnalizacyjnych na rozpoznawanie barw tych świateł.Parametry użytkowe filtrów powietrza w ogólnej wentylacji i klimatyzacji – nowe wymagania norm i wyniki badań własnych
Tomasz Jankowski, Szymon Jakubiak

W artykule omówiono prace związane z zastąpieniem dotychczas stosowanej normy dotyczącej filtracji powietrza dla wentylacji ogólnej (PN-EN 779) serią norm PN-EN ISO 16890. Zaprezentowano aktualne zasady badania oraz klasyfikacji filtrów powietrza. Przedstawiono wyniki badania zmian skuteczności filtracji i oporu przepływu aerozolu w zakresie cząstek stałych o wielkości od 0,3 µm do 10 µm, w celu określenia przynależności przykładowego filtru powietrza do grupy PM10, PM2,5 lub PM1.Wymagania prawne dotyczące akcesoriów odblaskowych stosowanych przez pieszych
Adam Pościk

Corocznie w Polsce w wypadkach drogowych ginie ponad 800 pieszych. Jedną z głównych przyczyn tych wypadków jest ich niedostateczna widzialność, szczególnie w warunkach nocnych. Skuteczną metodą poprawy widzialności pracowników wykonujących m.in. remonty dróg oraz pieszych jest zastosowanie przez nich akcesoriów odblaskowych, odbijających światła reflektorów samochodowych w kierunku źródła.
W artykule omówiono wymagania prawne dotyczące wprowadzania do obrotu akcesoriów odblaskowych, ich konstrukcję, ograniczenia w stosowaniu oraz wymagania techniczne określone w normie  europejskiej.Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer