Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 2 (533) LUTY 2016
Klasyfikacja przepisów bhp w kontekście sporządzenia list kontrolnych przy produkcji wyrobów z drewna
Barbara Krzyśków

W artykule przedstawiono propozycję sporządzenia list kontrolnych, mających na celu możliwość kontrolowania przez pracodawcę działającego w przemyśle przetwórstwa drewna zgodności jego działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z wymaganiami zawartymi w przepisach. Listy te zostały uzupełnione o krótki opis wymagań zawartych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tej branży, jak tez wykaz tych przepisów. Listy sporządzono według przyjętej klasyfikacji przepisów bhp, odnoszących się do prewencji bezpośredniej i pośredniej.

 Konstrukcja, podstawowe wymagania i metody badań urządzeń kotwiczących umożliwiających przemieszczanie się pracownika na stanowiskach pracy na wysokości
Krzysztof Baszczyński

Na wielu stanowiskach pracy usytuowanych na wysokości, w takich  gałęziach przemysłu jak: budownictwo, energetyka, transport, górnictwo itp., od pracownika wymaga się przemieszczania w poziomie. Specyfika wykonywania pracy w takich warunkach wymaga zastosowania specjalnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. W przypadku zastosowania sprzętu indywidualnego najlepszym rozwiązaniem są systemy ochronne składającego się z: podzespołu kotwiczącego umożliwiającego przemieszczanie się w poziomie, podzespołu łącząco-amortyzującego (np. linki bezpieczeństwa z amortyzatorem) i szelek bezpieczeństwa.

Złożoność konstrukcji podzespołów kotwiczących, ich dobór do stanowisk pracy, instalacja oraz użytkowanie wymagają szerszego omówienia, zarówno z punktu widzenia użytkowników jak i producentów. Z tego powodu w artykule przedstawiono podstawowe konstrukcje urządzeń kotwiczących sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz zasady jego działania. Omówiono podstawowe wymagania stawiane urządzeniom oraz ich metody badań, które są zgodne z normą PN-EN 795:2012. Zwrócono uwagę na możliwość równoczesnego stosowania urządzeń kotwiczących przez więcej niż jednego pracownika. Wskazano problemy techniczne związane z wymaganiami i metodami badań tych urządzeń na podstawie dokumentu CEN/TS 16415:2013 oraz dokumentów Proposal for Enquiry i Recommendation for Use Grupy Pionowej VG-11. Sformułowano podstawowe zasady doboru urządzeń kotwiczących do stanowisk pracy na wysokości.Wykorzystanie technik skanowania 3D w celu lepszego dopasowania ŚOI - na przykładzie sprzętu ochrony układu oddechowego
Rafał Hrynyk, Iwona Frydrych, Agnieszka Cichocka

Środki ochrony indywidualnej zgodne z wymaganiami UE powinny zapewniać ich dopasowanie do wymiarów użytkownika. Projektowanie elementów ŚOI na podstawie uśrednionych wartości zarejestrowanych wymiarów antropometrycznych może skutkować niedopasowaniem wyrobów do większej grupy użytkowników.

 Z tego względu w artykule przedstawiono metodologię projektowania masek lub półmasek ochronnych dopasowanych do określonych typoszeregów użytkowników lub wyrobów przeznaczonych dla indywidualnego klienta. Wykorzystano do tego celu skaner ręczny 3D, którym zmierzono wymiary twarzy populacji 55 ratowników.Urządzenia do pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej – stosowane technologie i zagrożenia dla użytkowników
Mariusz Dąbrowski, Andrzej Dąbrowski

W artykule zaprezentowano  zasady działania urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej bazujących na kolektorach słonecznych i ogniwach fotowoltaicznych. Wskazano odnośne wymagania prawne i normatywne oraz wymagania w stosunku do zatrudnionych pracowników.

Omówiono różne czynności, wyposażenie robocze i zagrożenia zawodowe występujące podczas użytkowania tych urządzeń. Zwrócono uwagę na konieczność opracowania standardów bhp odnoszących się do tych prac.Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer