Środki ochrony indywidualnej dla MŚP
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

 

Niniejsze opracowanie zawiera informacje mające na celu przybliżenie Państwu wymagań stawianych przez nowe krajowe przepisy prawne (zharmonizowane z wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/656/EWG), dotyczące doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej oraz zawiera informacje dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej stosowanych w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Wstęp
W małych i średnich zakładach pracy zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych bardzo często stosuje się przestarzałe maszyny oraz technologie. Wiele małych przedsiębiorstw dysponuje maszynami wycofanymi z eksploatacji z dużych przedsiębiorstw. Sprzęt ten bardzo często nie spełnia podstawowych wymagań bezpieczeństwa.
Z tego względu w małych i średnich przedsiębiorstwach bardzo często środki ochrony indywidualnej stanowią jedyne zabezpieczenie.

Zagrożenia
Wśród czynników szkodliwych i niebezpiecznych, będących źródłem zagrożeń oczu i twarzy, występujących podczas przetwarzania tworzyw sztucznych można wyróżnić:

Wirujące części maszyn oraz ruchome narzędzi
Poruszające się środki transportu (głównie wóżki widłowe)
Ostre wystające elementy
Spadające elementy
Śliskie nierówne powierzchnie
Ograniczone przestrzenie (dojęci przejścia, dostępy);
Gorące powierzchnie materiałów i urządzeń
Hałas
Szkodliwie czynniki chemiczne (głównie pary, dymy i gazy oraz pyły obrabiany tworzyw sztucznych)


Pomieszczenia pracy
W przypadku zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych brak jest szczegółowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązują przepisy ogólne. W pomieszczeniach, ze względu na stosowane bardzo często urządzenia technologiczne o znacznej mocy cieplnej bardzo ważne jest zabezpieczenie pomieszczeń i stanowisk pracy przed emisja ciepła. Ponadto należy zwrócić uwagę na zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczeń. We wszystkich pomieszczeniach należy zapewnić wentylacje naturalną i mechaniczną nawiewowo-wywiewną, zarówno ogólną i miejscową.             

 
 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych