Środki ochrony indywidualnej dla MŚP
PRZETWÓRSTWO MIĘSNE

 

 

Ubojnia

Pracownik zatrudniony na stanowisku przedubojowego oszałamiania zwierząt powinien posługiwać się kleszczami elektrodowymi zasilanymi z transformatora separacyjnego prądem o napięciu nie przekraczającym 400 V (przy częstotliwości 50 Hz). Uchwyty urządzenia powinny spełniać odpowiednie wymagania dotyczące izolacyjności oraz wytrzymałości elektrycznej. Układ sterowania urządzenia powinien spowodować samoczynnie spadek napięcia pomiędzy elektrodami poniżej 25 V.

Stanowiska przy obsłudze oparzelnika powinny znajdować się w odległości uniemożliwiającej poparzenie pracowników. Górna krawędź stanowiska powinna znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 1,10 m od poziomu podłogi.

Pomieszczenia produkcyjne przetwórstwa mięsa

Punkty czerpania wody do mycia powinny być wyposażone w urządzenia do mieszania wody zimnej i cieplej. W pomieszczeniach produkcyjnych i umywalniach zawory wodne zainstalowane przy umywalkach powinny być przystosowane do otwierania bez użycia rąk.
Węże stosowane do mycia powinny być zakończone końcówkami samozamykającymi i zawieszone na specjalnych zwijaczach w taki sposób, aby ich końcówki były na poziomie powyżej 0,6 m nad posadzką.
Na ścianach oraz ościeżnicach w pomieszczeniach produkcyjnych, komorach wędzarniczych chłodniach i magazynach zakładów, w których używane są wózki służące do transportu wewnętrznego powinny być zainstalowane urządzenia odbojowe.

UWAGA: Rurociągi przewodzące gorące lub żrące czynniki technologiczne prowadzone nad drogami komunikacyjnymi powinny być oznakowane zgodnie z polskimi normami oraz powinny mieć zainstalowane miejscowe rynny odpływowe i izolację termiczną.

Stanowiska pracy przy ręcznym:

- doczyszczaniu tusz wieprzowych powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od szczeciniarki;
- opalaniu tusz wieprzowych powinny znajdować się w odległości uniemożliwiającej poparzenie pracowników.Podwieszone mechaniczne urządzenia do ręcznego przepoławiania tusz zwierząt rzeźnych (przecinarki) powinny być wyposażone w przeciwwagi oraz osłony do chroniące pracowników przed odpryskami kości i mięsa.

Popychanie surowca w urządzeniach do rozdrabniania powinno odbywać się za pomocą specjalnego popychacza.

Przy ręcznym posługiwaniu się ostrymi narzędziami powinny być stosowane środki ochrony indywidualnej dłoni, przedramienia, tułowia i części udowej.

Komory wędzarnicze i warzelnicze
Komory wędzarnicze i warzelnicze powinny być szczelne w stopniu uniemożliwiającym przedostawanie się dymu lub pary wodnej do pomieszczeń. Przed otwieraniem komór wędzarniczych należy dokonać ich uprzedniego przewietrzenia.

Pakowanie oraz porcjowanie wyrobów gotowych
W czasie pracy urządzeń do porcjowania i pakownia wyrobów gotowych powinny zostać zachowane następujące zasady:

- nie wolno zbliżać rąk do dozownika, podajnika lub szczęk zgrzewających;
- nie wolno przekraczać dopuszczalnego ciśnienia oraz blokować wyłączników krańcowych w ukazie sterowania;
- nie wolno zdejmować lub uchylać osłon z urządzeń.
 
 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych