Czynniki zagrożeń zawodowych
CZYNNIKI BIOLOGICZNE

 

PROJEKTY dotyczące CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH (CIOP-PIB)

 

ZADANIA i PROJEKTY BADAWCZE w Programie Wieloletnim 2020 - 2022 zrealizowane przez - Pracownię Zagrożeń biologicznych (Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych)

 

Ocena występowania grzybów o właściwościach zakaźnych i toksycznych na włókninach filtracyjnych pochodzących z układów wentylacyjnych środków transportu

dr Małgorzata Gołofit-Szymczak 

Badanie narażenia pracowników konfekcjonowania i dystrybucji środków płatniczych oraz populacji generalnej korzystającej z bankomatów na szkodliwe czynniki mikrobiologiczne

prof. dr hab. n. med. Rafał Górny 

Ocena właściwości toksycznych i alergizujących pleśni z rodzaju Aspergillus w środowisku pracy archiwów i bibliotek

 

Grzyby toksynotwórcze oraz alergeny pochodzenia grzybowego w archiwach i bibliotekach. Zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego
Autorzy: Marcin Cyprowski, Anna £awniczek-Wałczyk, Małgorzata Gołofi t-Szymczak, Agata Stobnicka-Kupiec, Rafał L. Górny

2022

dr hab. n. med. Marcin Cyprowski 

Utrzymanie i rozwój bazy wiedzy BioInfo  - wsparcie przedsiębiorstw w skutecznym zarządzaniu ryzykiem zawodowym związanym z występowaniem szkodliwych czynników biologicznych

dr Małgorzata Gołofit-Szymczak 

Ocena właściwości prozapalnych pyłów organicznych różnego pochodzenia na podstawie badania in vitro ludzkich komórek płuc

 

 

Zalecenia do oceny i ograniczenia ryzyka zawodowego narażenia na pyły organiczne

Autorzy: Marcin Cyprowski, Anna Ławniczek-Wałczyk, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Agata Stobnicka-Kupiec, Rafał L. Górny

2022

 

dr hab. n. med. Marcin Cyprowski 

Opracowanie metodyki badań i oceny zagrożenia enteropatogenami występującymi w oczyszczalniach ścieków oraz w powierzchniowych wodach oczyszczonych

dr inż. Agata Stobnicka-Kupiec 

Badanie narażenia pracowników sektora przetwórstwa mięsnego na szkodliwe drobnoustroje bakteryjne ze szczególnym uwzględnieniem szczepów posiadających zdolność formowania biofilmu

 

 

 

Zawodowe narażenie na czynniki biologiczne w branży mięsnej. Zalecenia do ograniczenia narażenia na chorobotwórcze mikroorganizmy

Autorzy: Anna Ławniczek-Wałczyk, Marcin Cyprowski, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Agata Stobnicka-Kupiec, Rafał L. Górny

2022

 

dr Anna Ławniczek-Wałczyk 

 

 

PROJEKTY BADAWCZE w Programie Wieloletnim 2017 - 2019 zrealizowane przez - Pracownię Zagrożeń biologicznych (Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych)

 

Badanie skuteczności metod czyszczenia i dezynfekcji instalacji klimatyzacyjnych w samochodowych środkach transportu

 

Celem zadania była ocena skuteczności metodczyszczenia i dezynfekcji instalacji klimatyzacyjnych w samochodowych środkach transportu.

Badania zostały przeprowadzone w 35 losowo wybranych samochodach osobowych, wyposażonych w instalacje klimatyzacyjne, w których dezynfekcja klimatyzacji odbywała się przy użyciu ozonu, chemicznego preparatu dezynfekcyjnego rozprowadzanego przy użyciu ultradźwięków, chemicznego preparatu dezynfekcyjnego rozprowadzanego ręcznie lub ozonowania połączonego z ręcznym rozprowadzaniem preparatu dezynfekcyjnego, oraz 8 losowo wybranych samochodach ciężarowych i 6 autobusach, wyposażonych w instalacje klimatyzacyjne, w których dezynfekcja klimatyzacji odbywała się przy użyciu chemicznego preparatu dezynfekcyjnego lub ozonu.
Na podstawie przeprowadzonych badań oraz przeglądu piśmiennictwa przedmiotu opracowano wytyczne do ograniczania narażenia na aerogenne drobnoustroje w klimatyzowanych samochodowych środkach transportu, ulotki informacyjne oraz materiały informacyjne do internetowej bazy wiedzy BioInfo, dotyczące prawidłowego użytkowania samochodowych instalacji klimatyzacyjnych.

 

Zasady bezpiecznego użytkowania klimatyzacji w samochodach. Materiały informacyjne
Autorzy: dr Małgorzata Gołofit-Szymczak, prof. dr hab. n. med. Rafał L. Górny, dr inż. Agata Stobnicka-Kupiec, dr Marcin Cyprowski, dr Anna Ławniczek-Wałczyk
2019 r.

dr Małgorzata Gołofit-Szymczak

Badanie dróg transmisji metycylinoopornych szczepów Staphylococcus aureus i paciorkowców Enterococcus faecalis w środowiskach pracy o zróżnicowanym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym

dr Anna Ławniczek-Wałczyk

Badanie frakcji wdychalnej i respirabilnej bioaerozoli oraz ich wpływu na zdrowie pracowników spalarni odpadów komunalnych

 

 

Szkodliwe czynniki biologiczne w spalarniach odpadów komunalnych. Zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego

Autorzy: Marcin Cyprowski, Rafał l. Górny, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Agata Stobnicka-Kupiec, Anna Ławniczek-Wałczyk

2019

 

dr Marcin Cyprowski

Rola szkodliwych czynników mikrobiologicznych w rozwoju reakcji zapalnych dróg oddechowych u pracowników wybranych zakładów sektora przetwórstwa drewna

prof. dr hab. n. med. Rafał Górny

Opracowanie metodyki badań i oceny zagrożenia wirusami w zakładach przemysłu mleczarskiego

 

Wirusy – szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy pracowników produkcji przetwórstwa mleka. Wytyczne do oceny i ograniczenia ryzyka zawodowego na wirusy w zakładach przemysłu mleczarskiego
Autorzy:  A. Stobnicka-Kupiec, M. Gołofit-Szymczak, R.L. Górny, M. Cyprowski, A. Ławniczek-Wałczyk

2019

 

 

 

 

Wirusy – szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy pracowników zakładów przemysłu mleczarskiego. Wytyczne dotyczące metodyki rutynowej detekcji wirusów w zakładach przemysłu mleczarskiego
Autorzy: A. Stobnicka-Kupiec, M. Gołofit-Szymczak, R.L. Górny, M. Cyprowski, A. Ławniczek-Wałczyk

2019

 

 

dr inż. Agata Stobnicka

 

 

PROJEKTY BADAWCZE w Programie Wieloletnim 2014 - 2016 zrealizowane przez - Pracownię Zagrożeń biologicznych (Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych)

 

Badanie źródeł i dróg rozprzestrzeniania się szkodliwych czynników mikrobiologicznych w środowisku pracy z wykorzystaniem metod biochemicznych i profilowania genetycznego

dr Anna Ławniczek-Wałczyk

Peptydoglikany jako marker narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki bakteryjne

dr Marcin Cyprowski

Ocena możliwości wykorzystania aerozolu włóknistego w transporcie i eliminowaniu szkodliwych czynników mikrobiologicznych ze środowiska pracy

prof. dr hab. n. med. Rafał Górny

 

 

INNE PROJEKTY

 

Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

Pracownia Zagrożeń biologicznych

Opracowanie narzędzi do oceny narażenia pracowników sortowni odpadów komunalnych na szkodliwe czynniki biologiczne oraz zaleceń do profilaktyki

 

Okres realizacji: 17.09.2014 – 25.10.2015

Kierownik projektu: Prof. dr hab. n. med. Rafał L. Górny
Wykonawcy: Prof. dr hab. n. med. Rafał L. Górny, dr n. med. Marcin Cyprowski, dr n. tech. Małgorzata Gołofit-Szymczak, dr inż. Agata Stobnicka, dr n. tech. Anna Ławniczek-Wałczyk

Streszczenie projektu:

 

Celem II etapu projektu była ocena narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne pracowników sortowni odpadów, jak również opracowanie list kontrolnych oraz zaleceń do oceny i ograniczania narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne w sortowniach odpadów komunalnych. W II etapie projektu posłużono się wynikami badań przeprowadzonych w I etapie projektu oraz analizą dostępnego piśmiennictwa przedmiotu. Do badań wytypowano 3 sortownie odpadów komunalnych o możliwościach segregowania odpadów w zakresie od 35000 do 150000 ton/rok. Wytypowane obiekty przyjmowały odpady zarówno z dużych miast, jak i z mniej zaludnionych obszarów, gdzie gminy zrzeszyły się w tak zwane związki międzygminne zajmujące się gospodarką odpadami. Najwyższe stężenia bakterii obserwowano na stanowisku pracy ładowaczy (podczas dostarczania odpadów do sortowni), a także na stanowiskach sortowaczy. Najwyższymi stężeniami grzybów charakteryzowały się natomiast stanowiska pracy sortowaczy oraz operatorów maszyn. Średnie stężenia bakterii w powietrzu wahały się w zakresie od 1013 jtk/m3 do 3245 jtk/m3, a w przypadku aerozolu grzybowego od 482 jtk/m3 do 4343 jtk/m3. Przekroczenia wartości dopuszczalnych dla badanych bioaerozoli stwierdzono dla stężenia grzybów na stanowiskach sortowaczy, gdzie zmierzone jego stężenia przekraczały od 15% do 60% zalecaną wartość, ustaloną na poziomie 50000 jtk/m3. Z danych piśmiennictwa przedmiotu wynika, że pracownicy sortowni odpadów komunalnych mogą być narażeni na szereg szkodliwych czynników biologicznych obecnych w bioaerozolach, w tym także tych należących do grupy 3. i 2. zagrożenia (np. wirus zapalenia wątroby typu B (HBV), hantawirusy, bakterie z rodzaju Streptococcus, Clostridium, bakterie z gatunku Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, termofilne i mezofilne promieniowce, grzyby pleśniowe z gatunku Aspergillus fumigatus, czy też pasożyty wewnętrzne).

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy, jak i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r., pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego. Jak wynika z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy prowadzonych na przestrzeni kilku ostatnich lat, w podmiotach prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w ponad połowie przedsiębiorstw nie była przeprowadzona analiza ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami biologicznymi. Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na działanie szkodliwych czynników biologicznych jest niezbędnym elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w sortowniach odpadów. Wyniki tej oceny stanowią podstawę do podejmowania odpowiednich działań korygujących w celu ograniczenia narażenia na te czynniki.

 

Opracowanie narzędzi do oceny narażenia pracowników sortowni odpadów komunalnych na szkodliwe czynniki biologiczne oraz zaleceń do profilaktyki”

Aztorzy: Prof. dr hab. n. med. Rafał L. Górny, dr n. med. Marcin Cyprowski, dr n. tech. Małgorzata Gołofit-Szymczak, dr inż. Agata Stobnicka, dr n. tech. Anna Ławniczek-Wałczyk

październik 2015