Czynniki zagrożeń zawodowych
CZYNNIKI BIOLOGICZNE

 

Szkodliwe czynniki mikrobiologiczne występujące podczas konfekcjonowania i dystrybucji środków płatniczych
- R.L. Górny, A. Ławniczek-Wałczyk, A. Stobnicka-Kupiec, M. Gołofit-Szymczak, M. Cyprowski

Wytyczne dotyczą narażenia pracowników sortowni oraz pracowników dystrybucji środków płatniczych oraz populacji generalnej korzystającej z bankomatów oraz monet i banknotów będących w obiegu rynkowym na szkodliwe czynniki mikrobiologiczne, które powstają podczas kontaktu ze środkami płatniczymi, a także strategii, które można podjąć w celu redukcji zanieczyszczenia związanego z sortowaniem, dystrybucją oraz obiegiem rynkowym środków płatniczych.

W publikacji szczegółowo omówiono zagrożenia związane z zanieczyszczeniami powstającymi podczas pracy ze środkami płatniczymi (zwłaszcza w postaci banknotów) oraz w trakcie korzystania z konkretnych nominałów przez ich użytkowników. Papierowa waluta oraz monety stanowią zarówno źródło, jak i środek rozprzestrzeniania się mikrobiologicznych zanieczyszczeń, ponieważ funkcjonują zwykle w obiegu przez wiele lat.

Ponadto poruszono problem rozprzestrzeniania się patogenów (wirusowych, bakteryjnych i grzybowych), których doskonałym nośnikiem są ludzkie ręce, a źródłem tych patogenów mogą być: ludzie, zwierzęta, powierzchnie (klamki, poręcze, guziki wind, telefony, urządzenia i wyposażenie wnętrz itp.), urządzenia na stanowiskach pracy, przedmioty wspólnego użytku (np. skażone naczynia, ręczniki, kosmetyki, środki płatnicze itp.), żywność, woda oraz surowce.

To niezwykle ważne zagadnienie, ponieważ badania wskazują, że pojedynczy kontakt skóry dłoni ze skażoną bakteriami powierzchnią może powodować przeniesienie od 100 do 10 tysięcy komórek mikroorganizmów, które mogą zostać dalej przeniesione na 5 różnych powierzchni lub 14 różnych osób.

 

Cena: 10 zł + 5%VATLiczba stron: 56
ISBN: 978-83-7373-364-0
Rok wydania: 2021


Utrzymanie higieny rąk i powierzchni użytkowych na stanowiskach pracy
- A. Ławniczek-Wałczyk, M. Cyprowski, M. Gołofit-Szymczak, R. Górny, A. Stobnicka-Kupiec

W wydawnictwie przedstawiono zagrożenia związane z brakiem zachowania higieny rąk w miejscu pracy oraz sposoby na zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się patogenów poprzez kontakt z zakażonymi osobami lub powierzchniami. Omówiono drobnoustroje zasiedlające skórę ludzką, wyróżniając mikrobiotę fizjologiczną oraz przejściową, a następnie szczegółowo opisując wchodzące w skład tej drugiej grupy patogeny, ich chorobotwórcze właściwości, sposoby przenoszenia i czas przeżycia na dłoniach i na suchej powierzchni. Odwołując się do instrukcji WHO, przedstawiono prawidłowy sposób mycia oraz dezynfekcji rąk; zwrócono też uwagę, kiedy dłonie wystarczy umyć, a kiedy należy je także zdezynfekować, w jaki sposób prawidłowo je suszyć i jak pielęgnować skórę, aby zminimalizować ryzyko przeniesienia zarazków. Podano sposoby dezynfekcji powierzchni z uwzględnieniem różnej skuteczności środków odkażających w odniesieniu do poszczególnych drobnoustrojów oraz metody monitoringu zanieczyszczenia mikrobiologicznego rąk i powierzchni. 

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 44
ISBN: 978-83-7373-296-4
Rok wydania: 2019


Wirusy – szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy pracowników produkcji przetwórstwa mleka. Wytyczne do oceny i ograniczenia ryzyka zawodowego na wirusy w zakładach przemysłu mleczarskiego
- A. Stobnicka-Kupiec, M. Gołofit-Szymczak, R.L. Górny, M. Cyprowski, A. Ławniczek-Wałczyk

W wydawnictwie omówiono zagrożenia ze strony wirusów, na jakie narażeni są pracownicy produkcji i przetwórstwa mleka. Opisano źródła wirusów w zakładach przemysłu mleczarskiego (tj. zarówno w dużych mleczarniach, okręgowych spółdzielniach mleczarskich, jak i małych zakładach przetwórstwa przydomowego) i podano przykłady tych szkodliwych czynników biologicznych, przy każdym typie wirusa wskazując na drogi rozprzestrzeniania się, skutki zdrowotne dla człowieka i możliwości w zakresie profilaktyki. W wydawnictwie podano sposoby oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na wirusy oraz metody ograniczania tego ryzyka. Tym samym przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące działań, jakie można wprowadzić w zakładach przetwórstwa mleka, aby zminimalizować zagrożenie zakażeniem.

 
Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 24
ISBN: 978-83-7373-294-0
Rok wydania: 2019


Wirusy – szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy pracowników zakładów przemysłu mleczarskiego. Wytyczne dotyczące metodyki rutynowej detekcji wirusów w zakładach przemysłu mleczarskiego
- A. Stobnicka-Kupiec, M. Gołofit-Szymczak, R.L. Górny, M. Cyprowski, A. Ławniczek-Wałczyk

W wydawnictwie omówiono zagrożenia ze strony wirusów, na jakie narażeni są pracownicy w zakładach przemysłu mleczarskiego. Przedstawiono wytyczne do metodyki pobierania próbek w kierunku diagnostyki wirusów w zakładach przemysłu mleczarskiego oraz wytyczne do metodyki izolacji, detekcji i identyfikacji wirusów. 

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 24
ISBN: 978-83-7373-295-7
Rok wydania: 2019


Biomasa – zalecenia do oceny i ograniczania narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne
- Małgorzata Gołofit-Szymczak, Anna Ławniczek-Wałczyk, Rafał L. Górny

Poradnik prezentujący rodzaje biomasy, związane z nią szkodliwe czynniki biologiczne oraz zagrożenia zdrowotne, na które narażeni są pracownicy elektrowni i elektrociepłowni, w których odbywa się spalanie biomasy. W publikacji zawarto także zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na biomasę wraz z listą kontrolną pytań.

 

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5 (14, 5 x 20,5 cm)
Liczba stron: 40
ISBN: 978-83-7373-142-4
Rok wydania: 2013


Ryzyko zawodowe w budownictwie powodowane przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne
- Rafał L. Górny, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Anna Ławniczek-Wałczyk, Marcin Cyprowski, Agata Stobnicka

W poradniku przedstawiono nowoczesną definicję czynników biologicznych wraz z ich krótką charakterystyką, opisano skutki zdrowotne narażenia na SCB oraz przyczyny biokorozji materiałów budowlanych i wykończeniowych. Ponadto scharakteryzowano ryzyko zawodowe pracowników sektora budownictwa wynikające z tego rodzaju narażenia, metody jego oceny, rozwiązania techniczne, organizacyjne i higieniczne ograniczające narażenie, wraz z zasadami ich doboru, oraz działania profilaktyczne.

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 41
ISBN: 978-83-7373-149-3
Rok wydania: 2013


Szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne w firmach konserwujących instalacje wentylacyjne
- Małgorzata Gołofit-Szymczak, Rafał L. Górny, Anna Jeżewska, Anna Ławniczek-Wałczyk

W publikacji scharakteryzowano zagrożenia dla zdrowia pracowników występujące  w firmach zajmujących się konserwacją instalacji wentylacyjnych, powodowane kontaktem z czynnikami biologicznymi i chemicznymi, a także sposoby oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na te czynniki oraz metody jego ograniczania.

 

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIB.Format: B5
Liczba stron: 37
Rok wydania: 2013


Zagrożenia czynnikami chemicznymi i biologicznymi podczas obróbki powierzchniowej metali
- Wojciech Domański, Marcin Cyprowski, Anna Ławniczek-Wałczyk, Rafał L. Górny

Pracownicy wykonujący operacje obejmujące obróbkę powierzchniową metali są narażeni na niebezpieczne dla zdrowia oleje mineralne i ich aerozole. Ponadto oleje i ciecze chłodząco-smarujące (ch-s) zawierają liczne dodatki mające również właściwości niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Postęp techniczny w dziedzinie obróbki powierzchniowej metali stwarza nowe możliwości w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z nowych osiągnięć jest zastosowanie nanomiedzi i nanosrebra jako dodatków do cieczy ch-s. Badania podjęte w CIOP-PIB pokazały, że stosowanie tego typu materiałów może wyeliminować ze środowiska pracy niebezpieczne dla zdrowia ludzi N-nitrozoaminy, jednocześnie podnosząc jakość obrabianych powierzchni metali i poprawiając właściwości eksploatacyjne cieczy. W broszurze omówiono także inne sposoby ograniczania ryzyka zawodowego na stanowiskach obróbki powierzchniowej metali.

Nakład wyczerpany


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 68
ISBN: 978-83-7373-159-2
Rok wydania: 2013


Zagrożenia chemiczne i biologiczne w małych firmach sprzątających
- M. Gołofit-Szymczak, E. Dobrzyńska

W broszurze przedstawiono: podstawowe informacje na temat szkodliwych czynników biologicznych i chemicznych występujących na stanowiskach pracy personelu sprzątającego, procedurę oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami oraz sposoby jego ograniczania i eliminowania. Publikacja zawiera listę kontrolną dotyczącą, m.in. identyfikacji niebezpiecznych czynników chemicznych, ich magazynowania (przechowywania), warunków stosowania, identyfikacji szkodliwych czynników biologicznych, zasad profilaktyki i stosowania środków ochrony indywidualnej.Format: B5
Liczba stron: 23
ISBN: 978-83-7373-088-5
Rok wydania: 2010


Zagrożenia chemiczne i biologiczne w małych zakładach gastronomicznych
- L. Zapór, J. Kowalska

Publikacja jest adresowana do pracodawców małych przedsiębiorstw gastronomicznych, którym ma ułatwić przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu do szkodliwych czynników biologicznych i chemicznych. Zawiera listę kontrolną pomocną w przeprowadzeniu analizy ryzyka zawodowego i jego ograniczania.Format: B5
ISBN: 978-83-7373-093-9
Rok wydania: 2010


ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE - Wybrane zagadnienia
- M. Łuczak, M.A. Zużewicz

Omówiono organizmy żywe występujące w środowisku życia człowieka, które stanowią zagrożenia biologiczne o różnym stopniu szkodliwości dla zdrowia - bakterie, grzyby, priony, wirusy i pierwotniaki, a także związki drażniące, alergizujące, rakotwórcze i toksyczne pochodzenia biologicznego.Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Liczba stron: 64
ISBN: 83-88703-12-9
Rok wydania: 2001