Wydawnictwa

Oferta wydawnicza

 

 

Bezpieczna praca w małych firmach budowlanych
- Andrzej Dąbrowski


Publikacja jest adresowana do pracodawców małych firm budowlanych, ale również do firm większych działających w tej sekcji gospodarki (zatrudniających podwykonawców),
a także inwestorów i wszystkich uczestników procesu budowlanego oraz instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo. Jej celem jest wskazanie kierunków działań wpływających na poprawę stanu bezpieczeństwa prac wykonywanych przez małe firmy budowlane, które mogą przyczynić się do obniżenia wysokich wskaźników wypadkowości w budownictwie.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w bibliotece CIOP-PIB oraz w wersji cyfrowej: 

 


Format: A5
ISBN: 978-83-7373-147-9
Rok wydania: 2013

 

Działania w celu ochrony przed urazami na placu budowy
- Andrzej Dąbrowski


Poradnik jest adresowany do małych firm budowlanych. Jego celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa pracodawcom, pracownikom oraz osobom postronnym, które mogą się znaleźć lub znajdują się w sąsiedztwie miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane. Wskazuje działania zmierzające do ograniczenia urazów podczas wykonywania robót budowlanych, obejmujące opracowanie i utrzymywanie dokumentacji bhp, identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego, zapewnianie środków ochrony przed urazami oraz szkoleń pracowników.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w bibliotece CIOP-PIB oraz w wersji cyfrowej: Format: A5
Liczba stron: 43
ISBN: 978-83-7373-148-6
Rok wydania: 2013

 

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2020 (wydanie XII)
- pod red. M. Pośniak, J. Skowroń


Poradnik przygotowano we współpracy z Międzyresortową Komisją ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w celu ułatwienia pracodawcom i pracownikom przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawnych. W zwartej formie objaśniono podstawowe pojęcia, przedstawiono wymagania dotyczące środowiska pracy, a także metody pomiaru stężeń i natężeń czynników szkodliwych występujących w tym środowisku oraz zasady oceny narażenia zawodowego i podstawowe zasady profilaktyki. W poradniku zawarto także zaktualizowane wykazy wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, określone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wartości dopuszczalne narażenia zawodowego określane w innych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normach higienicznych.

 

W XII wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone do polskiego prawa w okresie od czerwca 2018 r. do grudnia 2020 r. dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności do obowiązujących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (substancji chemicznych, pyłów, hałasu, czynników biologicznych, promieniowania jonizującego, środowiska termicznego), profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem czy chorób zawodowych, określonych w Kodeksie pracy, rozporządzeniach polskich oraz dyrektywach europejskich.

 

Cena: 25 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 388
ISBN: 978-83-7373-346-6
Rok wydania: 2020

 

RYZYKO ZAWODOWE. Metodyczne podstawy oceny
- red. W.M. ZawieskaMonografia zawiera najnowszą wiedzę o czynnikach zagrożeń występujących w środowisku pracy, metodach ich identyfikacji i zasadach oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego, a także o działaniach, które można zastosować w celu jego ograniczenia. Stanowi też istotną pomoc w ocenie ryzyka zawodowego, która jest punktem wyjścia i zarazem zasadniczy element proaktywnego, skierowanego na zapobieganie zagrożeniom i prowadzącego do poprawy warunków pracy, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Format: 17,5 x 25 cm - B5
Stron: 547
ISBN: 978-83-7373-020-5
Nakład wyczerpany. Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIB
Rok wydania: 2007

 

DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 2007 - K. Majchrzycka, A. PościkW monografii omówiono prawne podstawy stosowania i wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej, zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego w kontekście doboru ochron oraz zastosowanie znaków bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Przedstawiono środki ochrony indywidualnej odpowiednie na stanowiskach pracy, na których występują szkodliwe i niebezpieczne czynniki: chemiczne i pyły, biologiczne, mechaniczne (położenie stanowiska pracy w stosunku do podłoża, spadające elementy, odpryski ciał stałych, nierówne i śliskie powierzchnie, przecięcia, przekłucia i otarcia, wirujące elementy maszyn, przemieszczające się maszyny i przedmioty), termiczne (mikroklimat gorący i zimny) i atmosferyczne, hałas, drgania mechaniczne, promieniowanie optyczne i rentgenowskie, pole elektromagnetyczne o zakresie 0–300 GHz, prąd elektryczny, a także zagrożenie wybuchem.

Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Stron: 370
ISBN: 978-83-7373-030-4
Nakład wyczerpany. Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIB
Rok wydania: 2007

 

POMIARY I OCENA STĘŻEŃ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I PYŁÓW W ŚRODOWISKU PRACY
-  J.P. Gromiec


Celem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie zasad prowadzenia pomiarów czynników chemicznych w środowisku pracy na podstawie norm PN-Z-04008-7:2002 i PN-EN 689:2002. Zadaniem wytycznych nie jest powtarzanie ani zastępowanie postanowień zawartych w normach, lecz możliwie przystępne ich wyjaśnienie i uzasadnienie. Ich zakres tematyczny w dużym stopniu wynika z zapytań, uwag i wątpliwości zgłaszanych do instytutów naukowo-badawczych przez pracowników służb inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy, laboratoriów higieny pracy i działów BHP zakładów pracy.


Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Stron: 55
ISBN: 83-7373-126-1
Pozycja dostępna w wersji elektronicznej

 

KOMPENDIUM PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSIĘBIORSTWIE–
- red. W. GacekPoradnik zawiera opis systemu pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie, podstawy prawne oraz zasady i etapy wdrażania tego systemu. Szczegółowo opisano założenia organizacyjne i techniczne systemu, niezbędne wyposażenie przedsiębiorstw w sprzęt ratowniczy i zasady opracowywania procedur ratowniczych. Poradnik posłuży organizatorom systemu w ustaleniu tzw. katalogu zagrożeń i potrzeb edukacyjnych oraz materiałowych. Poradnik zawiera opis postępowania w sytuacjach zagra- żających życiu, szczególnie w zaburzeniach oddychania i krążenia krwi, w zranieniach, opa- rzeniach i odmrożeniach, w przypadku porażenia prądem elektrycznym i w złamaniach kości. Jednym z obszerniejszych rozdziałów książki jest opra- cowanie nt. zatruć. Opisano wszystkie istotne związki chemiczne i grupy związków najczęściej występujące w środowisku pracy. Całość treści poradnika jest bogato ilustrowana.

Format: 17 x 25 cm - B5
Stron: 199
ISBN: 978-83-7373-017-5
Nakład wyczerpany. Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIB
Rok wydania: 2007
Status: naklad wyczerpany

 

JAK ZMNIEJSZYĆ OBCIĄŻENIE KRĘGOSŁUPA PODCZAS PRACY
- J. Kamińska, D. Roman-Liu
Praktyczny poradnik, w którym omówiono kilka zasad efektywnej ochrony kręgosłupa w trakcie wykonywania czynności roboczych. Zwrócono uwagę na najważniejsze czynniki wpływające na obciążenie narządu ruchu: nadmierne wartości wywieranych sił mięśniowych podczas przemieszczania ciężkich ładunków, zbyt dużą częstość powtórzeń tych samych czynności, czas trwania zadań roboczych oraz ograniczenie przestrzenne wpływające na przyjmowane pozycje robocze.

Format: 14,5 x 20,5 cm - A5
Stron: 26
ISBN: 978-83-7373-014-4
Nakład wyczerpany. Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIB
Rok wydania: 2007

 

Ograniczanie ryzyka odbicia przy cięciu drewna przenośnymi pilarkami łańcuchowymi
- Andrzej Dąbrowski


Obecnie w Polsce przenośne pilarki łańcuchowe są nadal podstawowym narzędziem stosowanym do pozyskiwania drewna. Ich użytkowanie wiąże się z dużym ryzykiem powstania urazów i jest główną przyczyną wypadków. W publikacji przedstawiono podstawowe informacje na temat zjawiska odbicia, rozwiązań technicznych ograniczających ryzyko zawodowe związane z tym zjawiskiem, budowy i działania zespołu tnącego pilarki, wpływu właściwości drewna na odbicie pilarki, a także rolę użytkowników i producentów pilarek w ograniczaniu ryzyka związanego z odbiciem pilarki.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIB

Format: B5
Liczba stron: 30
ISBN: 978-83-7373-11-0
Rok wydania: 2011

 

Bezpieczeństwo użytkowania frezarek dolnowrzecionowych do drewna – zalecenia
- Mariusz Dąbrowski


W publikacji przedstawiono zasady bezpieczeństwa obsługi stanowisk wyposażonych w stacjonarne frezarki dolnowrzecionowe do drewna. Omówiono typowe zdarzenia zagrażające, jakie występują przy obsłudze frezarek dolnowrzecionowych, oraz metody ograniczania ryzyka wypadkowego. Szczególny nacisk położono na zagrożenia mechaniczne oraz stosowane techniczne środki ochronne, a także właściwy dobór narzędzi i parametrów technologicznych. Głównym adresatem poradnika są mikroprzedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie frezowania drewna, stolarnie przyzakładowe oraz niewielkie samodzielne zakłady stolarskie. Publikacja może być przydatna jako literatura uzupełniająca w szkołach zawodowych i większych zakładach przetwórstwa drewna.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIB

Format: B5
Liczba stron: 30
ISBN: 978-83-7373-110-3
Rok wydania: 2011

 

KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH WARUNKÓW PRACY W ZAKŁADACH MEBLARSKICH. ZALECENIA
- M. Pośniak, J. Kowalska, M. Dąbrowski, E. Jankowska, W. MikulskiZalecenia profilaktyczne, przedstawione w niniejszym opracowaniu, mają na celu ograniczenie lub wyeliminowanie niekorzystnego wpływu czynników środowiska pracy, takich jak hałas, pyły (w tym pyły drewna twardego) i substancje chemiczne, szkodliwe drgania mechaniczne, nieprawidłowe oświetlenie i zły mikroklimat, na zatrudnionych w tej gałęzi przemysłu. Są to zalecenia techniczne, organizacyjne i medyczne.
Jako uzupełnienie części teoretycznej do opracowania dołączono "karty stanowiskowe" z praktycznymi wskazówkami na temat bezpiecznego postępowania i właściwych środków ochronnych dla poszczególnych stanowisk w przemyśle meblarskim.

 

Format: 17 x 25 cm - B5
Stron: 76
ISBN: 83-7373-117-2
Nakład wyczerpany. Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIB
Rok wydania: 2006

 

SKUTKI FIZJOLOGICZNE PRACY ZMIANOWEJ I NOCNEJ
Poradnik organizatora pracy zmianowej
- K. Zużewicz, K. Kwarecki, J. WaterhouseProblem fizjologiczny pracy zmianowej, którego istnienie większość pracowników czuje intuicyjnie, wynika z podejmowania aktywności zawodowej w porach niezgodnych z prawidłową rytmiką okołodobową większości czynności fizjologicznych. W głównej mierze dotyczy on zaburzenia rytmu sen - czuwanie pracą w porze nocnej. Celem opracowania jest krótkie podsumowanie negatywnych skutków pracy zmianowej, wyjaśnienie przyczyn ich występowania oraz sposobów zapobiegania im.

Format: 14,5 x 20,5 cm - A5
Stron: 60
ISBN: 83-88703-07-2
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

 

Ochrona przed upadkiem z wysokości - K. Baszczyński

10 str., 3 zł