Akt prawny

 

ANNEX VII

CORRELATION TABLE

 

Directive 96/82/EC This Directive
Article 1 Article 1
Article 2(1), first subparagraph Article 2(1) and Article 3(2) and (3)
Article 2(1), second subparagraph Article 3(12)
Article 2(2)
Article 3(1) Article 3(1)
Article 3(2) Article 3(8)
Article 3(3) Article 3(9)
Article 3(4) Article 3(10)
Article 3(5) Article 3(13)
Article 3(6) Article 3(14)
Article 3(7) Article 3(15)
Article 3(8) Article 3(16)
Article 3(2) to (7), Article 3(11) and (12) and Article 3(17) to (19)
Article 4 Article 2(2), first subparagraph, points (a) to (f) and (h)
Article 2(2), first subparagraph, point (g) and Article 2(2), second subparagraph
Article 4
Article 5 Article 5
Article 6(1) Article 7(2)
Article 6(2), points (a) to (g) Article 7(1), points (a) to (g)
Article 6(3) Article 7(3)
Article 6(4) Article 7(4), points (a) to (c)
Article 7(4), point (d)
Article 7(1) Article 8(1)
Article 8(2), points (a) and (b)
Article 7(1a) Article 8(2), point (a)
Article 7(2) Article 8(5)
Article 7(3)
Article 8(3)
Article 8(4)
Article 8(5)
Article 8(1) and (2) Article 9(1) and (2)
Article 9(2)
Article 9(1) Article 10(1)
Article 9(2), first subparagraph Article 10(2)
Article 9(2), second subparagraph
Article 9(3) Article 10(3)
Article 9(4) Article 10(6)
Article 9(5) Article 10(5)
Article 9(6)
Article 10(4)
Article 10 Article 11
Article 11(1), points (a) and (b) Article 12(1), points (a) and (b) and Article 12(2)
Article 11(1), point (c) Article 12(1), point (c)
Article 11(2) Article 12(3)
Article 11(3) Article 12(4) and (5)
Article 11(4) Article 12(6), first subparagraph
Article 11(4a) Article 12(6), second subparagraph
Article 11(5) Article 12(7)
Article 11(6) Article 12(8)
Article 12(1), first subparagraph Article 13(1)
Article 12(1), second subparagraph Article 13(2)
Article 12(1a)
Article 12(2) Article 13(3)
Article 13(4)
Article 13(1), first subparagraph Article 14(2), first subparagraph, point (a), and Article 14(2), second subparagraph, second sentence
Article 13(1), second subparagraph, first and third sentences Article 14(2), second subparagraph, last sentence
Article 13(1), second subparagraph, second sentence Article 14(1)
Article 13(1), third subparagraph Article 14(2), second subparagraph, first sentence
Article 14(1), second sentence
Article 13(2) Article 14(3)
Article 13(3) Article 14(4)
Article 13(4), first sentence Article 14(2), point (b)
Article 13(4), second and third sentences Article 22(3), first and second subparagraphs
Article 13(5) Article 15(1)
Article 13(6) Article 14(2), point (c)
Article 15(2) to (7)
Article 14(1) Article 16
Article 14(2) Article 17
Article 15(1), points (a) to (d) Article 18(1), points (a) to (d) and Article 18(2), first subparagraph
Article 15(2), first subparagraph Article 18(1), point (e) and Article 18(3)
Article 15(2), second subparagraph Article 18(2), second subparagraph
Article 15(3) Article 18(4)
Article 16 Article 6(1)
Article 6(2) and (3)
Article 17 Article 19
Article 18(1) Article 20(1) and (2)
Article 18(2), point (a) Article 20(4)
Article 18(2), points (b) and (c) Article 20(7)
Article 18(3) Article 20(11)
Article 20(3),(5),(6), (8), (9) and (10)
Article 19(1) Article 21(1)
Article 19(1a), first subparagraph Article 21(3), first subparagraph
Article 19(1a), second subparagraph Article 21(3), second subparagraph
Article 19(2), first subparagraph Article 21(4)
Article 19(2), second subparagraph Article 21(6)
Article 19(3) Article 21(7)
Article 21(5)
Article 19(4) Article 21(2)
Article 20(1), first subparagraph Article 22(1)
Article 20(1), second subparagraph Article 22(2)
Article 20(2)
Article 23
Article 24
Article 21(1) Article 25
Article 21(2) Article 21(5)
Article 22 Article 27
Article 23 Article 32
Article 24 Article 31
Article 25 Article 33
Article 15(2) to (7)
Article 14(1) Article 16
Article 14(2) Article 17
Article 15(1), points (a) to (d) Article 18(1), points (a) to (d) and Article 18(2), first subparagraph
Article 15(2), first subparagraph Article 18(1), point (e) and Article 18(3)
Article 15(2), second subparagraph Article 18(2), second subparagraph
Article 15(3) Article 18(4)
Article 16 Article 6(1)
Article 6(2) and (3)
Article 17 Article 19
Article 18(1) Article 20(1) and (2)
Article 18(2), point (a) Article 20(4)
Article 18(2), points (b) and (c) Article 20(7)
Article 18(3) Article 20(11)
Article 20(3),(5),(6), (8), (9) and (10)
Article 19(1) Article 21(1)
Article 19(1a), first subparagraph Article 21(3), first subparagraph
Article 19(1a), second subparagraph Article 21(3), second subparagraph
Article 19(2), first subparagraph Article 21(4)
Article 19(2), second subparagraph Article 21(6)
Article 19(3) Article 21(7)
Article 21(5)
Article 19(4) Article 21(2)
Article 20(1), first subparagraph Article 22(1)
Article 20(1), second subparagraph Article 22(2)
Article 20(2)
Article 23
Article 24
Article 21(1) Article 25
Article 21(2) Article 21(5)
Article 22 Article 27
Article 23 Article 32
Article 24 Article 31
Article 25 Article 33
Annex V, point 11 Annex V, Part 1, point 7
Annex V, Part 2, point 4
Annex VI, I Annex VI, Part I
Annex VI, II Annex VI, Part II
Annex VII