Baza niebezpiecznych substancji chemicznych stanowiących podstawę systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Baza niebezpiecznych substancji chemicznych stanowiących podstawę systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Baza składa się z dwóch nieformalnych części. Część  pierwsza dotyczy informacji o kryteriach kwalifikacyjnych Dyrektywy  Seveso III oraz informacji dotyczących klas zagrożenia, kodów kategorii oraz  zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia z rozporządzenia CLP:
 • Załącznik I Lista substancji niebezpiecznych – Część 1 Kategorie  substancji i mieszanin
 • Załącznik I Lista substancji niebezpiecznych – Część 2 Wskazane  substancje
 • Uwagi do Załącznika 1
 • Klasy  zagrożenia i kody kategorii
 • Zwroty  wskazujące rodzaj zagrożenia
 • Tabela  zbiorcza klas zagrożenia, kodów kategorii i zwrotów wskazujących rodzaj  zagrożenia
 • Uwagi z  kolumny Uwagi Rozporządzenia CLP

Część druga to wykazy substancji  z podziałem na kategorie określone w załączniku 1 Dyrektywy Seveso  III. Zgodnie z informacjami zamieszonymi w rozporządzeniu CLP w bazie podano  następujące informacje, dotyczące:
 • numerów: indeksowego, CAS oraz WE;
 • oficjalnych nazw substancji chemicznych,  tzw. międzynarodowej terminologii chemicznej w języku angielskim oraz w  oddzielnej kolumnie z tłumaczenia na język polski, ponieważ nazwy substancji w  wykazach zawartych w rozporządzeniu CLP nie zostały przetłumaczone;
 • klas zagrożenia wraz z kodami kategorii;
 • kodów zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia;
 • piktogramów, kodów haseł ostrzegawczych;
 • dodatkowych kodów zwrotów wskazujących  rodzaj zagrożenia
 • specyficznych stężeń granicznych i  współczynników „M”; oraz
 • uwag z rozporządzenia CLP.

Zgodnie z  kryteriami kwalifikacyjnymi Dyrektywy Seveso III w bazie danych  zastosowano podział zgodny z częścią 1 Kategorie substancji i mieszanin. Każdy  arkusz odpowiada, o ile to możliwe, konkretnej kategorii i zawiera:
 • H1 Ostro toksyczne;
 • H2 Ostro toksyczne;
 • H3 Działanie toksyczne na organy docelowe –  narażenie jednorazowe;
 • P1a Materiały wybuchowe;
 • P2 Gazy łatwopalne;
 • P4 Gazy utleniające;
 • P5a Ciecze łatwopalne (Flam. Liq. 1);
 • P5 a, b i c Ciecze łatwopalne (Flam. Liq. 2  i 3);
 • P6a Substancje i mieszaniny samoreaktywne  oraz nadtlenki organiczne;
 • P6b Substancje i mieszaniny samoreaktywne  oraz nadtlenki organiczne;
 • P7 Substancje stałe i ciekłe piroforyczne;
 • P8 Substancje stałe i ciekłe utleniające;
 • E1 Niebezpieczne dla środowiska wodnego;
 • E2 Niebezpieczne dla środowiska wodnego;
 • O1 Substancje lub mieszaniny ze zwrotem  wskazującym rodzaj zagrożenia EUH014;
 • O2 Substancje i mieszaniny, które w  kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne;
 • O3 Substancje lub mieszaniny ze zwrotem  wskazującym rodzaj zagrożenia EUH029;
Substancje zamieszczone w bazie są  substancjami wymienionymi w Rozporządzeniu CLP, z uwzględnieniem zmian  wprowadzonych rozporządzeniami Komisji WE:
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (1 ATP);
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i  mieszanin (2 ATP);
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (3 ATP);
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (4 ATP);
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 758/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. zawierające sprostowanie załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin;
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (5 ATP);
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (6 ATP);
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1297/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (7 ATP);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1221/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (8 ATP).

 

Baza NIE! uwzględnia w kategorii substancji wybuchowych materiałów niebezpiecznych wymienionych w umowie ADR.

 

ZAKTUALIZOWANA WERSJA TESTOWA BAZY

 

PLIK BAZA Wersja testowa 4.0 .XLSX

 

Kontakt Agnieszka Gajek, e-mail: aggaj@ciop.pl