Akt prawny

Załącznik IV. Dane i informacje, które powinny być zawarte w planach awaryjnych [operacyjno-ratowniczych], opisanych w artykule 11

 

  1. Wewnętrzne plany awaryjne [operacyjno-ratownicze]
   1. Nazwiska lub stanowiska osób upoważnionych do uruchamiania procedur awaryjnych oraz osoby nadzorującej i koordynującej akcję usuwania skutków awarii w zakładzie.
   2. Nazwisko lub stanowisko osoby odpowiedzialnej za łączność z władzami odpowiadającymi za zewnętrzny plan awaryjny [operacyjno-ratowniczy].
   3. Opis działań, jakie należy podjąć w odniesieniu do przewidywalnych warunków lub wydarzeń, które mogłyby przyczynić się do wystąpienia poważnej awarii, mających na celu kontrolę tych warunków lub wydarzeń oraz ograniczanie ich skutków, w tym opis sprzętu ratowniczego i innych dostępnych środków.
   4. Ustalenia dotyczące ograniczania ryzyka osób w zakładzie, w tym sposobów ostrzegania oraz działań, które te osoby mają podjąć po otrzymaniu ostrzeżenia.
   5. Ustalenia dotyczące wczesnego ostrzegania o zdarzeniu władz odpowiedzialnych za uruchamianie zewnętrznego planu awaryjnego [operacyjno-ratowniczego], rodzaju informacji, jakie należy włączyć do wstępnego ostrzeżenia oraz ustalenia dotyczące dostarczania bardziej szczegółowych informacji, jeżeli staną się one dostępne.
   6. Ustalenia dotyczące szkolenia personelu w zakresie obowiązków, które powinien spełniać, a w razie konieczności, ustalenia dotyczące koordynowania tych spraw z zewnętrznymi służbami ratowniczymi.
   7. Ustalenia dotyczące zapewnienia pomocy w akcji ratowniczej prowadzonej na zewnątrz.

 

  1. Zewnętrzne plany awaryjne [operacyjno-ratownicze]
   1. Nazwiska lub stanowiska osób upoważnionych do uruchamiania procedur ratowniczych oraz osób upoważnionych do nadzorowania i koordynowania akcji ratowniczej na zewnątrz zakładu.
   2. Ustalenia dotyczące otrzymywania wczesnych ostrzeżeń o zdarzeniach, alarmie oraz procedury ogłaszania i odwoływania.
   3. Ustalenia dotyczące koordynowania środków niezbędnych do wprowadzenia zewnętrznego planu awaryjnego [operacyjno-ratowniczego].
   4. Ustalenia dotyczące zapewnienia pomocy w akcji ratowniczej prowadzonej wewnątrz zakładu.
   5. Ustalenia dotyczące akcji ratowniczej na zewnątrz zakładu.
   6. Ustalenia dotyczące podawania społeczeństwu niezbędnych informacji związanych z awarią oraz zalecanych sposobów postępowania.
   7. Ustalenia dotyczące informowania służb ratowniczych innych państw członkowskich w razie wystąpienia poważnej awarii o możliwych skutkach transgranicznych.