Konferencja - Płock

 

Konferencja pt. „Komunikacja dla bezpieczeństwa”

            13-14 maja 2014, PŁOCK

 

Data konferencji – 13-14 maja 2014 r.
Miejsce konferencji – Hotel Czardasz w Płocku

Konferencja została organizowana przez członka Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - w ramach Informacyjnej kampanii społecznej 2014 „DOBRA KOMUNIKACJA ELEMENTEM BEZPIECZNEJ PRACY”
Współorganizatorzy – CIOP-PIB, DuPont

 

"Komunikacja dla bezpieczeństwa"

 

W dniu 13-14 maja 2014 r. w Płocku odbyła się konferencja  pt. „Komunikacja dla bezpieczeństwa”, zorganizowana wspólnie przez CIOP-PIB oraz członka Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Konferencja została zorganizowana w ramach informacyjnej kampanii społecznej 2014 „DOBRA KOMUNIKACJA ELEMENTEM BEZPIECZNEJ PRACY”. Wzięło w niej udział ok. 100 osób reprezentujących w większości przedsiębiorstwa należące do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, spółki gazowe oraz inne przedsiębiorstwa z całej Polski.

 

 

W części konferencji – „Wprowadzenie do tematyki komunikowania bezpieczeństwa pracy” – przedstawiono skuteczną komunikację jako jeden z kluczowych elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, który wpływa na podniesienie poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy (A. Szczygielska, CIOP-PIB). Zwracając  uwagę na konieczność stałego podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu bhp odniesiono się do cytatu znanego eksperta z zakresu zarządzania Petera Druckera: „Nie możesz wygrać z konkurencją dzisiaj, dysponując wczorajsza wiedzą”. Podkreślono, że nie można radzić sobie ze współczesnymi problemami występującymi w środowisku pracy bez ciągłego uaktualniania wiedzy. Omówiono także wpływ skutecznej komunikacji między przełożonym a podwładnymi oraz między pracownikami na prawidłowe relacje w miejscu pracy i budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. Odniesiono się do roli prawidłowej komunikacji w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy oraz kapitału społecznego przedstawicieli przedsiębiorstw - rozumianego (zgodnie z definicją R. Putnama) jako poziom wzajemnego zaufanie i współpracy między ludźmi.

 

 

Wskazano, że na rolę prawidłowej komunikacji w budowaniu bezpiecznych miejsc pracy zwraca uwagę także Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, która uczyniła komunikowanie w zakresie bezpieczeństwa pracy i komunikowanie ryzyka związanego z wykonywaną pracą jednym z priorytetów badań z zakresu bezpieczeństwa pracy na lata 2013-2020 (dokument Priorities for occupational safety and health research In Europe: 2013-2020). Na zakończenie pierwszego wystąpienia scharakteryzowano także założenia i cele informacyjnej kampanii społecznej „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”.

 

 

Przedstawiono również system komunikacji bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i ochrony przeciwpożarowej  w GAZ-SYSTEM S.A. (P. Mońka, Dyrektor Bezpieczeństwa Pracy GAZ-SYSTEM S.A.). Omówiono proces komunikowania bezpieczeństwa pracy jako czynnik kształtujący poziom bezpieczeństwa w spółce. Szczegółowo omówiono stosowane narzędzia  komunikacji wewnętrznej w obszarze bhp, tj. szkolenia i prezentacje, wewnętrzną gazetę „GAZeta”, Intranet oraz poszczególne obszary działalności zwracając szczególną uwagę na działania podejmowane wraz z CIOP-PIB i w ramach Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Odnosząc się sentencji Steve Jobsa: „Myślę, że jak zrobisz coś, co okaże się całkiem niezłe, to powinieneś zrobić coś innego, równie wielkiego, zamiast rozwodzić się nad tym zbyt długo. Po prostu zastanów się, co dalej” zachęcano do poszukiwania nowych sposobów komunikowania tematyki bezpieczeństwa pracy.

      Na zakończenie pierwszej części konferencji przedstawiono kilka bardzo ważnych zasad efektywnej  komunikacji na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach
(P. Maziejuk, firma PERSONA).  Zaproponowano strategie komunikacyjne adekwatne do dominujących strategii motywacyjnych, charakterystycznych dla pracowników. Omówiono najważniejsze błędy w procesie komunikacji tematyki bezpieczeństwa pracy oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

W drugiej część konferencji „Dobre praktyki z zakresu komunikowania tematyki bezpieczeństwa pracy” wystąpili przedstawiciele 6 przedsiębiorstw należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy: PKN Orlen S.A., Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. , Philips Lighting Poland S.A. Oddział Pabianice, Lyreco Polska S.A., Cemex Polska Sp. z o.o. oraz Polimex Mostostal S.A. Do celów Forum Liderów Bezpiecznej Pracy należą m.in. wymiana dobrych praktyk oraz dzielenie się dobrymi praktykami z przedsiębiorstwami nie należącymi do Forum. W związku z tym uczestnicy konferencji poznali przykłady przedsięwzięć mających na celu komunikowanie tematyki bezpieczeństwa pracy różnym grupom interesariuszy, wśród których znalazły się zarówno osoby stale pracujące w przedsiębiorstwach, współpracownicy tych przedsiębiorstw, ich klienci, właściciele, ale także członkowie rodzin i przedstawiciele lokalnej społeczności. Zaprezentowano m.in. program zrealizowany przez PKN Orlen SA. pt. „Zgłoś zagrożenie bezpieczeństwa pracy”, którego celem jest m.in. podnoszenie świadomości bezpieczeństwa pracowników, uaktywnienie i zaangażowanie pracowników w zakresie dbałości o bezpieczeństwo swoje i współpracowników oraz ułatwienie komunikacji. Przedstawiono działania skierowane do liderów bezpieczeństwa w Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. (m.in. cykl szkoleń dla osób kierujących pracownikami celem poprawy komunikacji w bezpieczeństwie „Bezpieczeństwo dla lidera”) oraz narzędzia i metody komunikacji stosowane w Cemex Polska Sp. z o.o., w tym szkolenie z zakresu wzmacniania cech przywódczych oraz zmiany zachowań w pracy Legacy,kampanie bhp oraz platformę komunikacji bezpośredniej z zarządem „Otwarty dialog”. Metody komunikowania tematyki bezpieczeństwa pracy zaprezentowali także przedstawiciele Philips Lighting Poland S.A. Oddział Pabianice oraz Lyreco Polska S.A., natomiast działania z zakresu komunikacji bezpieczeństwa pracy w ramach Porozumieniu dla budownictwa przedstawił członek tego Porozumienia, przedstawiciel Polimex Mostostal S.A.

 

 

W trzeciej części konferencji przygotowano pokaz mobilnego laboratorium Thermo-Man® firmy Du Pont, jako nowoczesnej metody komunikowania bezpieczeństwa pracy, wykorzystywanego do przekazywania informacji na temat testów odzieży. Pokaz zorganizowano na terenie PKN Orlen S.A. Thermo-Man® jest jedynym mobilnym laboratorium testowym do oceny właściwości ochronnych odzieży dla strażaków, pracowników przemysłowych, wojska i funkcjonariuszy policji w warunkach przypominających prawdziwy wybuch ognia, w którym temperatury mogą osiągać temperaturę roztopionej lawy. W ramach konferencji testom poddana została odzież ochronna wykonana z włókna Nomex, stosowana przez pracowników Służb eksploatacyjnych w GAZ-SYSTEM S.A.

 

 

W czasie przerwy kawowej oraz po obiedzie uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z ofertą producentów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej oraz rozwiązań z zakresu poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy, a także wydawnictw z zakresu bhp.