Konferencja - Zielona Góra


Konferencja pt.: „Prewencja wypadkowa 
– bezpieczeństwo pracy przy pracach na wysokości w budownictwie” 

 

Realizując jeden z celów szczegółowych kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, tj. „Upowszechnianie bezpiecznych zasad pracy na wysokości” w dniu 30 marca br. zorganizowano w Zielonej Górze konferencję pt.: „Prewencja wypadkowa – bezpieczeństwo pracy przy pracach na wysokości w budownictwie”. 

Konferencja została zorganizowana przezi: 
- CIOP-PIB 
- OSPS BHP Oddział w Zielonej Górze 
we współpracy z OIP Zielona Góra oraz Urzędem Dozoru Technicznego.   

Tematyka prewencji wypadkowej w budownictwie, a szczególnie przy pracach na wysokości, jest o tyle istotna, że chociaż pracownicy firm budowlanych stanowili w 2011 roku zaledwie 9% ogólnej liczby ofiar wypadków przy pracy, to wśród ofiar wypadków śmiertelnych –ponad 1/3. Ponadto, w I kwartale 2011 r. województwo lubuskie należało do województw o najwyższym wskaźniku wypadkowości w Polsce. 

W konferencji wzięło udział prawie 90 osób (56% to przedstawiciele mikro i małych firm budowlanych - pracownicy służby bhp, inni pracownicy oraz właściciele tych firm) z woj. lubuskiego oraz ościennych. 

Zgromadzeni pracodawcy byli przekonywani, że skutecznie prowadzone działania z zakresu prewencji wypadkowej przynoszą wymierne korzyści przedsiębiorstwom zaangażowanym w ich realizację. Skutkują m.in. zmniejszeniem strat powodowanych wypadkami przy pracy i absencją chorobową oraz zwiększeniem wydajności i jakości pracy. Tematyka ta jest wiec szczególnie ważna w tym momencie, kiedy większość firm budowlanych przygotowuje się do letniego boomu prac remontowo-budowlanych. 

Skuteczność działań z zakresu prewencji wypadkowej zależy od wielu czynników, m.in. od kultury bezpieczeństwa pracy pracodawców i pracowników. Jednym z elementów kultury bezpieczeństwa pracy jest postawa wobec bezpieczeństwa pracy, której znajomość pozwala przewidywać zachowania pracowników, a jeżeli jest prawidłowa (bezpieczna), przekłada się na niską wartość wskaźnika wypadkowości w przedsiębiorstwie oraz obniżenie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. W związku z tym omówienie tematyki prewencji wypadkowej w budownictwie rozpoczęła charakterystyka postaw pracowników budownictwa wobec bezpieczeństwa pracy oraz metod zmiany tych postaw na probezpieczne.   

Na podstawie wyników badania przeprowadzonego w ramach zadania służb państwowych II etapu programu wieloletniego w małych firmach budowlanych (z wykorzystaniem list kontrolnych) omówiono wybrane aspekty działalności związane z bezpieczeństwem pracy.   

Praktyczne wskazówki dotyczące wpływu bezpiecznych warunków pracy oraz sposobu organizacji pracy na bezpieczeństwo pracy przekazał uczestnikom konferencji przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze. Omówił okoliczności wypadku przy pracy, w którym ucierpiał pracownik pracujący na rusztowaniu. Natomiast przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego omówił zasady bezpiecznego podnoszenia osób z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego. 

Ważny głos w dyskusji na temat bezpieczeństwa pracy na wysokości w budownictwie stanowiło omówienie przez członka Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB, zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości, obejmujące zarówno sposób organizacji, jak i przeprowadzenia takiej pracy. 

Jako kontynuację tematyki zapewniania bezpiecznych warunków oraz bezpiecznej organizacji pracy przedstawiciel Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB z Łodzi omówił zasady doboru oraz prawidłowego użytkowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Przedstawiono elementy systemu powstrzymującego spadanie z wysokości,  systemu uniemożliwiającego rozpoczynanie spadania z wysokości oraz systemu nadawania pozycji podczas pracy na wysokości. Zaprezentowano przykładowe rozwiązania podzespołów kotwiczących, podzespołów łącząco-amortyzujących oraz podstawowe zasady doboru sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. 

Ponadto przedstawiciele firm PROTEKT oraz Huck Polska Sp. z o.o. zaprezentowaliprzykłady najnowszych rozwiązania z zakresu sprzętu do pracy na wysokości oraz wykorzystania siatek asekuracyjnych w budownictwie. 

Na zakończenie konferencji omówiono zasady realizacji procedur awaryjnych związanych z wypadkami przy pracy w budownictwie, w tym zasady autoratownictwa i ewakuacji z wysokości. 

Podsumowanie: 
Na zakończenie uczestnicy konferencji udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące jej przebiegu oraz oceny przydatności informacji oraz materiałów, jakie otrzymali. Program konferencji oceniono jako interesujący, a większość uczestników uznała, że zapoznała się z nowymi zagadnieniami oraz tematyką ważną dla prowadzonej działalności. Większość osób oceniła, że udział w konferencji przyczynił się do podniesienia poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy na wysokości, co może wpłynąć na poprawę warunków pracy prawie 1 tys. pracowników. 

Dokumentacja fotograficzna konferencji