Seminarium dla ZSIP KHW S.A.

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

 

Seminarium ZSIP w Rabce-Zaryte

 W dniach 16-18 marca 2011 r. w Rabce-Zaryte odbyło się seminarium dla zakładowych społecznych inspektorów pracy kopalni należących do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach kampanii „Bezpieczne miejsce pracy”. Jego celem było zwiększenie świadomości występowania zagrożeń w kopalniach oraz zwiększenie poziomu wiedzy na temat sposobów skutecznej ochrony przed skutkami występowania tych zagrożeń.

W programie seminarium znalazło się mówienie stanu bezpieczeństwa w kopalniach Katowickiej Grupy Kapitałowej, przedstawienie narzędzie skutecznego instruktażu „5 minut dla bezpieczeństwa”. Kierownicy Działów   BHP i Szkoleń zreferowali  działania prewencyjne podejmowane w kopalniach KGK. Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. przedstawił także realizowany w kopalniach projekt „Dyscyplina”.

Przedstawiciel CIOP-PIB zaprezentował kampanię społeczną 2011 „Bezpieczne miejsce pracy” oraz przedstawił wyniki oceny skuteczności oddziaływania wybranych metod promowania bezpieczeństwa pracy”.

Uczestniczący w seminarium przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego oraz Okręgowego Urzędu Górniczego przedstawili analizę stanu bezpieczeństwa w górnictwie węgla kamiennego, działania proponowane przez organy nadzoru górniczego w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy: program „Zero Tolerancji” oraz analizę wypadków zaistniałych w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach z podaniem przyczyn i podejmowanych działań prewencyjnych.

Przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach omówił jeden z elementów procesu doskonalenia metod promowania bezpieczeństwa pracy, tj. wymianę dobrych praktyk oraz przedstawił wnioski z kontroli w zakresie szkoleń oraz adaptacji zawodowej, a także  metody doskonalenia umiejętności w zakresie prowadzenia dochodzeń powypadkowych.  

Podczas seminarium odbyła się także prezentacja prac plastycznych nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie na plakat kampanii, zorganizowany w ramach kampanii „Bezpieczne miejsce pracy” dla pracowników kopalni KWH S.A. i członków ich rodzin.