Kampania społeczna 2010 - Ryzyko zawodowe w przetwórstwie przemysłowym, badanie


Badanie postaw pracowników wobec bezpieczeństwa pracy oraz ich opinii na temat ryzyka zawodowego.

W 2010 r. na zlecenie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego  firma Dyspersja (www.dyspersja.com) przeprowadza badanie postaw pracowników wobec bezpieczeństwa pracy oraz ich opinii na temat ryzyka zawodowego.

Głównym celem badania jest zidentyfikowanie czynników, które wpływają na poziom ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem pracy na stanowiskach robotniczych oraz nierobotniczych.

Badanie polega na przeprowadzeniu około piętnastominutowych, telefonicznych ankiet z pracownikami wylosowanych przedsiębiorstw z branż: górnictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo. Udzielone odpowiedzi będą analizowane i prezentowane zbiorczo, bez przypisywania ich do konkretnych osób lub przedsiębiorstw.

W każdym przedsiębiorstwie, z którym kontaktuje się ankieter, o udział w badaniu proszona jest osoba pracująca na stanowisku robotniczym lub nierobotniczym, której nazwisko rozpoczyna się na wylosowaną literę. Badanie nie obejmuje członków kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz specjalistów ds. BHP.

Udział w badaniu pracowników stanowi cenny wkład w prowadzony przez CIOP-PIB projekt naukowo-badawczy, który zmierza do podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, przetwórstwie przemysłowym oraz budownictwie.