Inne działania Partnerów kampanii

Inne działania Partnerów kampanii

 

Dekorglass Działdowo S.A.

Wdrożenie nowoczesnych technologii tj. platformy internetowej integrującej środowisko firmy oraz obejmującej zarządzanie przepływem informacji w zakresie bezpieczeństwa pracy

 

Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu

Organizacja szkolenia dla ekspertów bezpieczeństwa działających w Browarze w zakresie doskonalenia umiejętności przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy

 

Lyreco Polska S.A.

 1. Projekt „Ergonomia dla Ciebie” – przy wykorzystaniu platformy aplikacji Web-owych upowszechnianie cykl 7 prezentacji zawierających treści dotyczących bezpieczeństwa pracy
 2. Publikacja filmów z serii „Ergonomia przy komputerze” - przy wykorzystaniu platformy aplikacji webowych
 3. Publikacja piktogramów zawierających Polskie Normy dotyczące transportu ręcznego dla mężczyzn, kobiet, kobiet w ciąży i transportu zespołowego
 4. Przeprowadzenie ankiety w celu doskonalenia komunikacji z pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pozyskania opinii pracowników na temat stanu bezpieczeństwa i poziomu ich wiedzy z zakresu bhp
 5. Wystawa plakatów bezpieczeństwa pracy CIOP-PIB w budynku firmy
 6. Dystrybucja do pracowników pocztą elektroniczną linków do filmów propagujących ćwiczenia fizyczne przy biurku.

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Katowice

Seminarium dla członków oddziału „Między młotem a kowadłem – komunikacja i bariery w porozumiewaniu: służba bhp – pracodawca – pracownik”

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Zaprojektowanie i wprowadzenie w życie innowacyjnego portalu służącego wymianie informacji i komunikacji związanej z działalnością Szpitala (jednym z modułów jest BHP).

 

 

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.

 1. Od teorii do praktyki - Szkolenie z pokazem sposobu użytkowania i przeznaczenia sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości
 2. „Dobre praktyki” – szkolenie bezpośrednio na placu budowy 

 

Faelbud Prefabrykaty Sp. z o.o.

 1. Zorganizowanie cyklu cotygodniowych spotkań informacyjno-konsultacyjnych specjalisty ds. bhp z pracownikami poświęconych zagadnieniom i problemom bhp w firmie
 2. Wprowadzenie do stopki e-maila haseł promujących bezpieczne zachowania
 3. Publikowanie na tablicy ogłoszeń ciekawostek, safety alertów i plakatów promujących bezpieczeństwo.

 

Philips Lighting Poland S.A. Oddział w Pabianicach

Realizacja projektu „Kapitan Bezpieczeństwa”, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zaangażowanie każdego w organizacji. Program nastawiony jest głównie na szkoleniu kwalifikowanych obserwatorów, którzy wykonują obserwację w całej organizacji. W projekcie „Kapitan Bezpieczeństwa” obserwacje zachowań niebezpiecznych wykonują  wszyscy pracownicy w obrębie własnego zespołu. Rolą każdego „Kapitana Bezpieczeństwa” jest poszukiwanie niebezpiecznych zachowań, niezgodności w infrastrukturze oraz w organizacji produkcji tak aby wyeliminować wszystkie potencjalne przyczyny wypadku.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Przeprowadzenie cyklu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej z zakresu wpływu skutecznej komunikacji na poprawę bezpieczeństwa pracy i życia człowieka.

 

NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o.o.

 1. Badania ankietowe w zakładzie z zakresu świadomości i procesu efektywnego komunikowania w obszarze bhp
 2. Badania ankietowe nowozatrudnionych pracowników z zakresu świadomości i procesu efektywnego komunikowania w obszarze bhp
 3. Rozwijanie współpracy w obszarze BHP miedzy przedsiębiorstwami m.in. z Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej - spotkanie przedstawicieli służby bhp, w ramach którego zostały zaprezentowane dobre praktyki m.in. z zakresu sposobów komunikowania pracownikom zaistniałych zdarzeń wypadkowych
 4. Szkolenie pracowników na stanowiskach kierowniczych podnoszące świadomość obowiązków i odpowiedzialności za bhp
 5. Informacyjna kampania plakatowa wskazująca na dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w odniesieniu do stosowanego standardu 3Q6S
 6. Przygotowanie prezentacji multimedialnej traktującej o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie zakładu oraz stanowiska multimedialnego. Na którym ww. materiał będzie prezentowany
 7. Szkolenie dla pracowników firm zewnętrznych – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki komunikacji.