Spotkanie budowlane CIOP

Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw budowlanych należących do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie 

Realizacja celów kampanii:

  • "Upowszechnianie wśród pracowników i pracodawców wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa pracy i jakości życia"
  • "Zachęcanie przedstawicieli przedsiębiorstw do współpracy przy tworzeniu i wdrażaniu innowacji oraz wykorzystywania wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii"
  • "Upowszechnianie innowacyjnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy"

Upowszechanianie wśród przedstawicieli predsiębiorstw budowlanych wyników projektów realizowanych w ramach II etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” finansowanego w latach 2011-2013 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, natomiast w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/ Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 

- "Opracowanie wytycznych do oceny i ograniczania ryzyka wypadkowego przy wykonywaniu robót montażowych w budownictwie" 

- "Zasady doboru środków prewencji metodą analiz stanowisk pracy w celu ograniczania zagrożeń urazowych w małych polskich przedsiębiorstwach budowlanych" 

- "Opracowanie metody kompleksowej oceny ryzyka zawodowego w zakresie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych" 

- "Zastosowanie systemu automatycznej identyfikacji do monitorowania czasu użytkowania wybranych środków ochrony indywidualnej w celu wspomagania wypełniania obowiązków pracodawców wynikających z dyrektowy 89/656/EWG"   

- "Koszty i korzyści działań skierowanych na ograniczenie absencji chorobowej zwiążanej z pracą"

 

podczas spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw budowlanych należących do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, które odbyło się w CIOP-PIB w dniu 28 lutego 2013 r.