Cele kampanii


OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"RYZYKO ZAWODOWE W GÓRNICTWIE"

CEL KAMPANII

Celem długookresowym kampanii jest pomoc pracodawcom i pracownikom przedsiębiorstw górniczych w zrozumieniu potrzeb i zbudowaniu bezpieczniejszego, zdrowszego i bardziej produktywnego środowiska pracy poprzez zmianę podejścia do oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy.

Celem krótkookresowym kampanii jest zapoznanie jej adresatów, że systematyczna analiza i ocena tego ryzyka pozwoli wyeliminować zagrożenia powodujące uszkodzenia ciała czy uszczerbki na zdrowiu. Ocena ryzyka zawodowego jest podstawą skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także sposobem na ograniczenie liczby wypadków związanych z pracą. Jest procesem szacowania i wyznaczania dopuszczalności ryzyka, jakie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynika z zagrożeń występujących w miejscu pracy.

Sposoby realizacji celów kampanii:

  • zachęcanie partnerów do aktywnego uczestnictwa w tej kampanii
  • popularyzacja wiedzy na temat zobowiązań prawnych oraz praktycznej potrzeby oceny ryzyka w miejscu pracy
  • promowanie prostego, etapowego podejścia do oceny ryzyka
  • uświadamianie pracownikom górnictwa, na czym polega ocena ryzyka i jego procedura
  • zachęcanie przedsiębiorstw górniczych (podwykonawców, współpracowników) do przeprowadzania wewnętrznej  oceny ryzyka w firmie
  • promowanie idei, że ocena ryzyka jest wspólnym zadaniem, za które odpowiedzialność ponoszą zarówno pracodawcy, jak i pracownicy
  • wspieranie pracodawców, pracowników, pracowników ds. bezpieczeństwa, praktyków i wszystkich zaangażowanych w kwestię zapobiegania ryzyku w miejscu pracy (poprzez dobre praktyki, lepszy dostęp do narzędzi i zasobów potrzebnych do oceny ryzyka)
  • upowszechnienie informacji na temat wyników oceny ryzyka, co stanowi pierwszy krok do systemowego zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy