IPB Sp. z o.o.

Program działań w „IPB” Sp. z o.o. w ramach kampanii

 

 •  IV IPB NOCNY BIEG NA 5 KM
  W dniu 25 maja 2019 r. zorganizowano otwarty nocny bieg uliczny. Bieg ukończyło 745 uczestników. Była to już czwarta edycja biegu, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń sportowych w województwie warmińsko-mazurskim. Honorowym patronatem objęli bieg Burmistrz Miasta Iławy, Wójt Gminy Iława, Starosta Powiatu Iławskiego oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku wśród pracowników Spółki oraz lokalnej społeczności. Dodatkowa klasyfikacja dla pracowników naszej Firmy wywołała zainteresowanie tą prostą formą aktywności. Część z nich dzięki startowi w biegu zmotywowała się po raz pierwszy do biegania i biega do dziś.

 

 • BEZPIECZEŃSTWO PRAC NA WYSOKOŚCI
  W latach 2018 – 2019 „IPB” Sp. z o.o. uczestniczyło w projekcie CIOP-PIB dotyczącym bezpieczeństwa prac na wysokości w budownictwie. Projekt polegał na opracowaniu wytycznych dotyczących metod doboru i stosowania środków ochrony przed upadkiem z wysokości w budownictwie. Dodatkowo opracowano interaktywną mobilną aplikację wspomagającą dobór środków ochrony. W dniu 25 września na budowie wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Malborku przeprowadzono pilotażowe szkolenie dotyczące użytkowania w/w aplikacji. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy budowlano-montażowi „IPB” Sp. z o.o., którzy na co dzień pracują m.in. na wysokości.

 

 • WYCIECZKI SZKOLNE DO „IPB” Sp. z o.o.
  W miesiącach marzec – czerwiec 2019 r. „IPB” Sp. z o.o. uczestniczyło w projekcie warmińsko-mazurskiego kuratorium oświaty „Laboratorium – Mój Profil”. Założeniem projektu było ułatwienie uczniom ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych dokonania wyboru w zakresie dalszego kształcenia. W czasie wycieczek omawiana była praca w naszej Firmie, uczniowie zadawali też wiele pytań. W czasie wycieczek poruszane były kwestie związane z bezpieczeństwem Pracowników w czasie wykonywania prac budowlanych, oraz bezpieczeństwem w życiu prywatnym (m.in. w ruchu drogowym).

 

 • AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POZA MIEJSCEM PRACY
  Zorganizowano wspólne wycieczki rowerowe Pracowników Spółki promujące aktywny sposób spędzania wolnego czasu (m.in. wokół jeziora Jeziorak).

 

 • SZKOLENIA BHP DLA FIRM PODWYKONAWCZYCH W ZAKRESIE NOWYCH PRZEPISÓW BHP W BUDOWNICTWIE
  W pierwszym półroczu 2019 r. przeprowadzano dodatkowe szkolenia na budowach naszej Firmy z obowiązkowym udziałem osób kierujących pracownikami firm podwykonawczych, dotyczące funkcjonowania nowego rozporządzenia w zakresie pracy żurawi wieżowych i żurawi szybkomontujących. W szkoleniu zwrócono uwagę na najważniejsze zmiany oraz wewnętrzne wymagania naszej Spółki odnośnie pracyz wykorzystaniem żurawi na naszych budowach. Ponadto w czasie szkolenia omawiano inne kwestie związane z bezpieczeństwem pracowników.

 

 • PROGRAM MOTYWACYJNY BEZPIECZNA BRYGAD
  Wprowadzono w życie program motywacyjny „Bezpieczna Brygada” obejmujący najbardziej narażoną grupę Pracowników w Spółce – a mianowicie Pracowników budowlano-montażowych. Pracownicy Ci przez okres półroczny są oceniani przez kadrę nadzoru budów w zakresie przestrzegania przepisów bhp i p.poż. Wyniki ocen są analizowane, na podstawie analizy podejmowane są działania profilaktyczne w najniżej ocenionych kryteriach. Brygada, która uzyska najwyższą ocenę otrzymuję dodatkową premię finansową doliczaną do wynagrodzenia. Program cieszy się sporym zainteresowaniem wśród Pracowników, co dowodzi na skuteczniejsze działanie czynnika motywacyjnego wynagradzającego pożądane w Firmie zachowania Pracowników aniżeli stosowanie kar dyscyplinarnych. Program na stałe wpisał się w system motywacyjny Firmy i będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Przygotował:
Marcin Kopera, IPB Sp. z o.o.