FORMY UPOWSZECHNIANIA DOBRYCH PRAKTYK BHP

 

Formy upowszechniania dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy:

  1. prezentacje dobrych praktyk z przedsiębiorstw podczas konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć otwartych, dotyczących tematyki bezpieczeństwa pracy,

  2. prezentacje dobrych praktyk z przedsiębiorstw podczas spotkań roboczych przedstawicieli przedsiębiorstw, np. spotkań roboczych członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, spotkań sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, czy sygnatariuszy deklaracji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle chemicznym,

  3. artykuły w czasopismach branżowych, np. miesięcznikach „Bezpieczeństwo Pracy-Nauka i Praktyka”, „ATEST”, „Promotor”, „Przyjaciel przy Pracy”, „Praca i Zdrowie”

  4. zbiory dobrych praktyk bhp publikowane w wersji drukowanej lub elektronicznej, np. wydane przez CIOP-PIB „Prewencja zagrożeń psychospołecznych – przykłady dobrych praktyk” oraz „Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp – przykłady dobrych praktyk”,

  5. opisy rozwiązań nagrodzonych w konkursach z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy, np. Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy 

  6. strony internetowe.