Środki ochrony indywidualnej

 

Materiały informacyjne przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, 2014 - 2016, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Samodzielne sprawdzanie możliwości równoczesnego stosowania przemysłowych hełmów ochronnych z: odzieżą ochronną, środkami ochrony oczu i twarzy, środkami układu oddechowego
Autor: dr inż. Krzysztof Baszczyński
2015 r.

 

Zadanie nr  3.Z.12 Opracowanie wytycznych dla użytkowników oraz wymagań i metod badań hełmów ochronnych przeznaczonych do równoczesnego stosowania z innymi rodzajami środków ochrony indywidualnej

Wytyczne dla producentów sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przeznaczonego do równoczesnego użytkowania przez więcej niż jednego użytkownika
Autor: dr inż. Krzysztof Baszczyński
2016 r.

 

Zadanie nr  3.Z.13 Opracowanie wytycznych konstrukcyjnych, wymagań i metod badań systemów kotwiczących sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przeznaczonych do stosowania przez kilku użytkowników

Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D.
Autor: dr inż. Marcin Jachowicz
2016 r.

 

Zadanie nr  3.Z.14 Opracowanie stanowisk i metod badań przestrzennych parametrów konstrukcyjnych hełmów dla potrzeb oceny ich właściwości ochronnych oraz  projektowania z uwzględnieniem indywidualnych cech użytkowników

Stosowanie odzieży i rękawic podczas prac w narażeniu na kontakt z cytostatykami
Autor: dr inż. Sylwia Krzemińska, dr inż. Emilia Irzmańska, dr Paulina Chęsy
2016 r.

 

Zadanie nr  3.Z.17 Ocena właściwości barierowych materiałów przeznaczonych na odzież i rękawice chroniące przed cytostatykami aplikowanymi w formie roztworów

Aktywna odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi z elementami z pamięcią kształtu.
Autor: dr inż. Grażyna Bartkowiak, mgr inż. Anna Dąbrowska
2016 r.

 

Projekt nr: III.P.07  Aktywna odzież z materiałami z pamięcią kształtu  (SMM) do ochrony pracowników przed  czynnikami gorącymi

Program do projektowania odziezy ciepłochronnej przeznaczonej do stosowania w okreslonym srodowisku cieplnym (infografika)

Autor: dr inż. Anna Dąbrowska

2016 r.

 

Projekt nr: III.P.09  Opracowanie modelu szacowania izolacyjności cieplnej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych do projektowania odzieży ciepłochronnej

Aktywne i pasywne optyczne filtry ochronne – zasada działania, podstawy konstrukcji.
Autor: dr inż. Grzegorz Owczarek, dr inż. Grzegorz Gralewicz
2016 r.

 

Projekt nr: III.P.18  Opracowanie modelu filtru optycznego o zmiennej charakterystyce transmisji w zakresie widzialnym, przeznaczonego do  zastosowania w środkach ochrony oczu na stanowiskach zagrożonych niebezpiecznym promieniowaniem podczerwonym

Materiały informacyjne dla producentów obuwia ochronnego oraz masek i półmasek twarzowych w zakresie projektowania wyrobów z wykorzystaniem skanera 3D.
Autor: mgr inż. Krzysztof Makowski
2016 r.

 

Projekt nr: III.P.19  Opracowanie metody projektowania elementów konstrukcyjnych obuwia ochronnego oraz masek i półmasek twarzowych z wykorzystaniem cyfrowego odwzorowania wymiarów antropometrycznych