Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. NDS/NDN

Wykaz
Opis

KOMUNIKAT II

 

Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

 

Wniosek

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE
w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

 

Załącznik

do wniosku dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

 

Nota

do Wniosku dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę nr 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

 

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla kolejnych 11 szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych: kadm i jego związki nieorganiczne, beryl i jego związki nieorganiczne, kwas arsenowy i jego sole, a także nieorganiczne związki arsenu, formaldehyd, 4,4'-metyleno-bis(2-chloro-anilina) (MOCA), spaliny silnika Diesla, trichloroeten, 4,4’-metylenodianilina, 1-chloro-2,3-epoksypropan (epichlorohydryna), 1,2-dibromoetan, 1,2-dichloro-etan oraz benzen.

 

UWAGA! W UE PLANOWANE JEST USTALENIE KOLEJNYCH WARTOŚCI WIĄŻĄCYCH DLA RAKOTWÓRCZYCH/MUTAGENNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA (DO 2020 R. BĘDZIE ICH 50).

 

 • Informacje dotyczące wymienionych 11 czynników rakotwórczych lub mutagennych w środowisku pracy można uzyskać bezpłatnie w:
  • bazie wiedzy CHEMPYŁ  www.ciop.pl/chempyl
  • kwartalniku Komisji Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy (PiMOŚP)  www.ciop.pl/pimosp_strona
  • wydawnictwie Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne 2016.

 

 • Prosimy o przekazywanie informacji do Sekretarza Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN (josko@ciop.pl), dotyczących wymienionych 11 czynników rakotwórczych i/lub mutagennych, odnośnie do:
  • ich stosowania w przedsiębiorstwach
  • wartości stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy
  • liczby pracowników narażonych
  • stosowanych środków prewencji w celu ochrony pracowników.

 

Informacje te są potrzebne w negocjacjach z KE dotyczących ustalania wiążących wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego dla wymienionych czynników rakotwórczych i/lub mutagennych.

 • W celu ograniczenia narażenia zawodowego na te niebezpieczne substancje chemiczne, przez obniżenie ich stężeń na stanowiskach pracy do proponowanych wartości, niezbędne jest opracowanie w przedsiębiorstwach planu zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

 

Zapraszamy także do korzystania z możliwości zadawania pytań na forum w bazie CHEMPYŁ (www.ciop.pl/chempyl), a także do przekazywania informacji na forum dyskusyjnym bazy, wynikających z Państwa doświadczenia w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki chemiczne, a szczególnie informacji na temat tzw. dobrych praktyk związanych z ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłów, określających działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w Państwa zakładzie.