Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. NDS/NDN

Wykaz
Opis

KOMUNIKAT X

Ukazało się  rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2020, poz. 61).

Rozporządzenie zostało opracowane w związku z koniecznością wdrożenia do prawa krajowego postanowień zawartych w:

- dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r.

zmieniającej dyrektywę 2004/3 7/W E w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem

dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, której termin transpozycji wyznaczono przed dniem 17 stycznia 2020 r.;

- dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r.

zmieniającej dyrektywę 2004/37/W E w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem

dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas

pracy, której termin transpozycji wyznaczono przed dniem 21 lutego 2021 r.;

- dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/983 z dnia 5 czerwca 2019 r.

zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem

dotyczącym narażenia n a działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczaspracy, której termin transpozycji wyznaczono przed dniem 11 lipca 2021 r.

oraz wnioskach Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN skierowanych do ministra właściwego do spraw pracy w latach 2017-2018.

 

W rozporządzeniu dla 17 substancji chemicznych wprowadzono zmianę wartości NDS i dla niektórych z nich wartości chwilowe NDSCh lub wprowadzono dodatkowe określenia zgodne z ww. dyrektywami:

- arsen i jego związki nieorganiczne  – dodano zapis „frakcja wdychalna”,

- benzo[a]piren – dodano zapis „skóra”

- beryl i jego związki nieorganiczne – dodano zapis „frakcja wdychalna” oraz odnośnik 21-  „Substancja może mieć działanie uczulające na skórę i układ oddechowy”

- buta-1,3-dien – wartość NDS zmniejszono z 4,4 mg/m3 do wartości 2,2 mg/m3;  wartość ta obowiązuje od 17 stycznia 2020 r.

- chloroeten – wartość NDS zmniejszono z 5 mg/m3 do wartości 2,6 mg/m3;wartość ta obowiązuje od 17 stycznia 2020 r.

- dibenzo[a,h]antracen – dodano zapis „skóra”

- 1,2-dichloroetan – wartość NDS zmniejszono z 50 mg/m3 do wartości 8,2 mg/m3; wartość ta będzie obowiązywała od 20 lutego 2021 r. Natomiast do 19 lutego 2021 r. będzie obowiązywała wartość NDS na poziomie 50 mg/m3

- 2,2’-dichloro-4,4’-metylenodianilina – wartość NDS zmniejszono z 0,02 mg/m3 do wartości 0,01 mg/m3

- 1,2-epoksypropan – wartość NDS zmniejszono z 9 mg/m3 do wartości 2,4 mg/m3

- fenylohydrazyna i jej sole – wartość NDS zmniejszono z 20 mg/m3 do wartości 1,9 mg/m3

- formaldehyd – dodano odnośnik 22 – „Substancja może mieć działanie uczulające na skórę”)

- kadm i jego związki nieorganiczne – wartość NDS dla frakcji wdychalnej zmniejszono z 0,01 mg/m3 do wartości 0,001 mg/m3; wartość ta będzie obowiązywała od 12 lipca 2027 r.; do 10 lipca 2021 r. wartość NDS dla frakcji wdychalnej wynosi 0,01 mg/m3, a dla frakcji respirabilnej – 0,002 mg/m3; od 11 lipca 2021 r. do 11 lipca 2027 r. wartość NDS dla frakcji wdychalnej wynosi 0,004 mg/m3

- pyły drewna – wartość NDS zmniejszono z 3 mg/m3 do wartości 2mg/m3; wartość ta będzie obowiązywała od do 18 stycznia 2023 r.; do 17 stycznia 2023 r. wartość NDS wynosi 3 mg/m3; dodano odnośnik „23)Wartość NDS dotyczy wszystkich pyłów drewna

- 2-toliloamina – wartość NDS zmniejszono z 3 mg/m3 do wartości 0,5mg/m3

- trimetyloaminy – wartość NDS zmniejszono z 12 mg/m3 do wartości 4,9mg/m3 oraz wartość NDSCh z 24 mg/m3 do 12,5 mg/m3

- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – dodano zapis „skóra”

- związki chromu(VI) – wartość NDS zmniejszono z 0,01 mg/m3 do wartości 0,005 mg/m3, wartość ta będzie obowiązywała od 18 stycznia 2025 r.; do 17 stycznia 2025 r. wartość NDS wynosi 0,01 mg/m3, a w odniesieniu do procesów spawania lub cięcia plazmowego lub podobnych procesów roboczych wartość NDS wynosi 0,01 mg/m3.

W rozporządzeniu dodano normatywy dla 10 nowych substancji (chinolina, cisplatyna, N-hydroksymocznik, bromian(V) potasu, 3,3-dimetylobenzydyna i jej sole, fenoloftaleina, etopozyd, fluorouracyl, 2-nitroanizol oraz N-nitrozodimetyloamina).

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15.01.2020 r., poz. 61.

 

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, organów kontroli oraz ekspertów BHP na ww. zmiany wprowadzone rozporządzeniem MRPiPS, które weszło w życie 17 stycznia 2020 r.