Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. NDS/NDN

Wykaz
Opis

KOMUNIKAT XI

 

Warszawa, 13 lipca 2020 r.

 

KOMUNIKAT XI

Ukazała się dyrektywa Komisji 2019/1831/UE z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE

Dyrektywa Komisji 2019/1831/UE ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego (IOELVs) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 31 października 2019 r., L 279, s. 31. Treść dyrektywy jest dostępna w serwisie internetowym EUR-Lex pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019L1831

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe wskaźnikowe wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla 10 szkodliwych czynników chemicznych: anilina, chlorometan, trimetyloamina,     2-fenylopropan (kumen), octan sec-butylu, 4-aminotoluen,  octan izobutylu,  3-metylobutan-1-ol (alkohol izoamylowy), octan n-butylu oraz trichlorek fosforylu.

Þ     Informacje dotyczące ww. 10 szkodliwych czynników chemicznych w środowisku pracy można uzyskać w:

       -    bazie wiedzy CHEMPYŁ  www.ciop.pl/chempyl

       -    kwartalniku Komisji Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy  https://www.ciop.pl/pimosp_strona

Þ     Prosimy o przekazywanie informacji do Sekretarza Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN (josko@ciop.pl) dotyczących ww. 10 szkodliwych czynników chemicznych odnośnie do:

       -    ich stosowania w przedsiębiorstwach

       -    poziomach stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy

       -    liczby pracowników narażonych

       -    stosowanych środkach prewencji w celu ochrony pracowników.

Þ     W celu ograniczenia narażenia zawodowego na te szkodliwe substancje chemiczne do proponowanych poziomów dopuszczalnych stężeń jest wskazane opracowanie w przedsiębiorstwach planu zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

Zapraszamy także do korzystania z forum zadawania pytań w bazie CHEMPYł (www.ciop.pl/chempyl), a także do przekazywania informacji na Forum dyskusyjnym bazy wynikających z Państwa doświadczenia w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki chemiczne, a szczególnie informacji na temat tzw. dobrych praktyk związanych z ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłów, określających działania skierowane na poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w Państwa zakładzie.

Tabela 1. Zestawienie wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 2019/1831/UE ustanawiającą piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego

Nr WE (1)

Nr CAS (2)

Nazwa substancji chemicznej

Dopuszczalne stężenia

Uwagi (3)

8-godzinne (4)

krótkoterminowe (5)

mg/m3 (6)

ppm

(7)

mg/m3

(6)

ppm

(7)

200-539-3

62-53-3

Anilina (8)

7,74

2

19,35

5

skóra

200-817-4

74-87-3

Chlorometan

42

20

200-875-0

75-50-3

Trimetyloamina

4,9

2

12,5

5

202-704-5

98-82-8

2-Fenylpropan  (Kumen) (8)

50

10

250

50

skóra

203-300-1

105-46-4

Octan sec-butylu

241

50

723

150

203-403-1

106-49-0

4-Aminotoluen

(4-toliloamina)

4,46

1

8,92

2

skóra

203-745-1

110-19-0

Octan izobutylu

241

50

723

150

204-633-5

123-51-3

3-Metylobutan-1-ol) (alkohol izoamylowy)

18

5

37

10

204-658-1

123-86-4

Octan n-butylu

241

50

723

150

233-046-7

10025-87-3

Trichlorek fosforylu

0,064

0,01

0,13

0,02

Objaśnienia:

(1) Nr WE: Numer Wspólnoty Europejskiej (WE), identyfikator numeryczny Unii Europejskiej dla substancji.

(2) Nr CAS: Numer w rejestrze CAS.

(3) Adnotacja dotycząca skóry przypisana wartości dopuszczalnej narażenia zawodowego wskazuje na możliwość znacznej absorpcji poprzez skórę.

(4) Zmierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu referencyjnego wynoszącego osiem godzin, jako średnia ważona w funkcji czasu (TWA).

(5) Dopuszczalna wartość krótkoterminowego narażenia (STEL). Wartość graniczna, która nie może być przekroczona. Okres, do którego się ona odnosi, wynosi 15 min, o ile nie wskazano inaczej.

(6) mg/m3: miligramy na metr sześcienny powietrza. W przypadku substancji chemicznych w postaci gazu lub par dopuszczalną wartość wyraża się w temperaturze 20 °C i przy ciśnieniu 101,3 kPa.

(7) ppm (ang. parts per million): części na milion do objętości powietrza (ml/m3).

(8) Podczas monitorowania narażenia należy uwzględnić odpowiednie biologiczne wartości monitorowania (BLV) zalecane przez Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy (SCOEL):

SCOEL/REC/153, Anilina; BLV: 0,2 mg aniliny/l moczu (po hydrolizie, próbkę należy pobrać pod koniec zmiany roboczej) dostęp: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8b34c190-c681-11e6-a6db-01aa75ed71a1

SCOEL/REC/029: 2-Fenylopropan (Kumen); BLV: 7 mg 2-fenylo-2-propanolu/g kreatyniny (próbkę należy pobrać w ciągu 2 h po zmianie roboczej), dostęp: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/45aa6b6d-0183-11e8-b8f5-01aa75ed71a1

 

Państwa członkowskie przyjmują i opublikują, najpóźniej do 20 maja 2021 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy 2019/1831/UE.