Zakład Ochron Osobistych - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie wytycznych dla użytkowników oraz wymagań i metod badań hełmów ochronnych przeznaczonych do równoczesnego stosowania z innymi rodzajami środków ochrony indywidualnej

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Baszczyński

Streszczenie projektu:

 

Wiele stanowisk pracy w takich gałęziach gospodarki, jak budownictwo, górnictwo, energetyka, leśnictwo, gospodarka magazynowa stwarza poważne zagrożenia czynnikami, przed którymi pracownicy są zabezpieczani za pomocą zestawów środków ochrony indywidualnej. Zagrożenia te są szczególnie krytyczne, gdy dotyczą głowy człowieka. Istotna staje się wtedy kwestia jednoczesnego użytkowania hełmów ochronnych z odzieżą chroniącą przed czynnikami termicznymi, środkami ochrony oczu i twarzy oraz sprzętem ochrony układu oddechowego. Podjęte zadanie miało na celu określenie zagrożeń występujących podczas jednoczesnego użytkowania hełmów z innymi rodzajami środków ochrony indywidualnej, opracowanie kryteriów oceny i metod badań tego sprzętu oraz wytycznych do ich prawidłowego doboru i użytkowania.

W ramach zadania przeprowadzono teoretyczną analizę możliwości łącznego stosowania hełmów z innymi środkami ochrony indywidualnej oraz niebezpiecznych zjawisk mogących temu towarzyszyć. Analizowano zarówno sytuację normalnego użytkowania, jak i uderzenia przez poruszający się obiekt. W efekcie opracowano stanowiska i metody badawcze umożliwiające ocenę sprzętu oraz tych zjawisk w warunkach laboratoryjnych

 

 

Zadanie 3.Z.12. Nałożone skany makiety głowy z hełmami ochronnymi maskami, i okularami w wersji półprzezroczystych obrazów

Przygotowano metodę oceny możliwości prawidłowego umieszczania hełmów oraz innych środków ochrony indywidualnej na głowie użytkownika. Metoda ta opiera się na nakładaniu skanów 3D lub, alternatywnie, zdjęć sprzętu założonego niezależnie na wzorcową makietę głowy, np. hełmu i gogli ochronnych. Opracowano metodę badań i zmodernizowano stanowisko do pomiaru zmiany wysokości noszenia hełmów w sytuacji łącznego stosowania z odzieżą chroniącą przed czynnikami termicznymi, np. kominiarkami, ocieplaczami itp. Opracowano metodę oceny możliwości stosowania hełmów z odzieżą chroniącą przed czynnikami termicznymi z punktu widzenia maksymalnego obwodu głowy.

Przeanalizowano zjawiska występujące podczas uderzenia spadającego obiektu w hełm użytkowany łącznie z okularami/goglami ochronnymi. Wykazano, że w wielu przypadkach deformacja i przemieszczenie hełmu na głowie może przenosić uderzenie na współpracujący sprzęt, co grozi np. obrażeniami twarzy. Opracowano stanowisko i metodę badania, która opiera się na badaniu deformacji hełmu podczas uderzenia oraz oddziaływania między okularami/goglami a hełmem i makietą głowy. Przeprowadzono badania nacisku więźby na głowę użytkownika podczas uderzenia w hełm. Wykazały one, że w przypadku stosowania nagłowia półmasek i masek pod więźbą hełmów może dochodzić do kilkukrotnego wzrostu ciśnienia wywieranego na powierzchnię głowy podczas uderzenia spadającego obiektu, co prowadzi do obrażeń głowy, a szczególnie jej skóry. W konsekwencji opracowano metodę i stanowisko badawcze opierające się na zastosowaniu folii zmieniającej barwę pod wpływem nacisku (firmy FujiFilm). Przygotowane metody badania poddano walidacji, która objęła m.in. porównanie wyników badań realizowanych w warunkach powtarzalności i odtwarzalności oraz szacowanie niepewności pomiarów. Do metod badań przygotowano procedury badawcze umożliwiające ich realizację w laboratoriach CIOP-PIB. W 2. etapie zadania przygotowano również metodę badań użytkowych dla hełmów stosowanych z innymi środkami ochrony indywidualnej. Pozwala ona na ocenę kompatybilności sprzętu z punktu widzenia parametrów ochronnych, prowadzoną z udziałem rzeczywistych użytkowników. Na podstawie przeprowadzonych badań użytkowych opracowano materiały informacyjne dla pracowników stosujących hełmy z innymi środkami ochrony indywidualnej. Materiały te umożliwiają podstawowe samodzielne sprawdzenie kompatybilności sprzętu. Opracowano również materiały informacyjne dla producentów hełmów ochronnych, środków ochrony oczu i twarzy oraz układu oddechowego, wspomagające projektowanie i sprawdzanie sprzętu przeznaczonego do równoczesnego stosowania.

Wyniki zadania przedstawiono w 1 publikacji do czasopisma o zasięgu międzynarodowym i 1 w czasopiśmie o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano na 2 konferencjach krajowych.

 

 

Samodzielne sprawdzanie możliwości równoczesnego stosowania przemysłowych hełmów ochronnych z: odzieżą ochronną, środkami ochrony oczu i twarzy, środkami układu oddechowego
Autor: dr inż. Krzysztof Baszczyński
2015 r.


Jednostka: Zakład Ochron Osobistych

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2015