Sprawy ogólne BHP
PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY DOBREJ PRACY

 

Jak rozwijać kapitał psychologiczny pracowników w celu poprawy ich dobrostanu? Przykłady interwencji
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7/2021 str. 14-17

Zofia Mockałło Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Aleksandra Stachura-Krzyształowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W ostatnich latach szczególną uwagę poświęca się dobrostanowi pracowników, a także interwencjom, których celem jest utrzymywanie bądź poprawa tegoż dobrostanu. Dotychczasowe badania wykazały, że jednym ze sposobów zachowania lub poprawy zdrowia i samopoczucia pracowników jest budowanie ich zasobów psychologicznych. Celem artykułu jest przedstawienie skutecznych interwencji zmierzających ku budowaniu zasobu osobistego, jakim jest kapitał psychologiczny.

W artykule przedstawiono typologię interwencji organizacyjnych oraz omówiono model interwencji rozwijającej kapitał psychologiczny pracowników. Następnie opisano przykłady oddziaływań opartych na tych założeniach oraz wiele innych interwencji, które są skuteczne w rozwijaniu kapitału psychologicznego i podnoszą poziom dobrostanu pracowników.

 

DOI: 10.5604/01.3001.0015.0301Kapitał psychologiczny w środowisku pracy – indywidualny zasób pracownika
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 8/2016 str. 20-23

mgr Zofia Mockałło Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono pojęcie kapitału psychologicznego i jego rolę w funkcjonowaniu pracowników. Przytoczono badania dowodzące związków między kapitałem psychologicznym a dobrostanem pracowników, ich innowacyjnością i efektywnością. Wskazano również na źródła kapitału psychologicznego, który mimo że jest zasobem indywidualnym, kształtowany jest m.in. przez wybrane psychospołeczne cechy pracy: styl przywództwa, klimat organizacyjny, wsparcie społeczne. Podano przykłady interwencji mających na celu rozwój tego kapitału wśród pracowników.Kapitał społeczny w pracy – definicje, idea i przegląd badań
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2015 str. 16-19

mgr Zofia Mockałło Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono koncepcję kapitału społecznego. Jego wartość opiera się na wzajemnych stosunkach społecznych i zaufaniu jednostek. Jak pokazują badania, jest on predyktorem szeregu czynników kluczowych dla jakości życia i rozwoju społeczeństw: zdrowia, innowacyjności, produktywności, na poziomie indywidualnym, grupowym, w życiu prywatnym i zawodowym. W artykule przytoczono definicje i badania przedstawiające predyktory i skutki kapitału społecznego w środowisku pracy.