Stanowiska pracy
STANOWISKO PRACY SPAWACZA

 

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2016 (wydanie X)
- pod red. D. Augustyńskiej i M. Pośniak

 

Publikacja przygotowywana we współpracy z Międzyresortową Komisją ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w celu ułatwienia zarówno pracodawcy, jak i jego pracownikom przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.
W zwartej formie objaśniono podstawowe pojęcia używane w omawianej dziedzinie, przedstawiono wymagania dotyczące środowiska pracy, a także metody pomiaru stężeń i natężeń czynników szkodliwych występujących w tym środowisku oraz zasady oceny narażenia zawodowego i podstawowe zasady profilaktyki.
Publikacja zawiera zaktualizowane wykazy wartości NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia, wartości dopuszczalne narażenia zawodowego określane w innych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normach higienicznych oraz zaktualizowane wykazy piśmiennictwa dotyczące poszczególnych czynników.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w X. wydaniu dotyczą ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z oddziaływania pola elektromagnetycznego (pola-EM) na organizm człowieka i obiekty techniczne, które zostały określone w rozporządzeniach MRPiPS – DZ.U. 2016 poz. 950 oraz poz. 952.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIB

 Format: A5
Liczba stron: 443
ISBN: 978-83-7373-229-2
Rok wydania: 2016


Sztuczne promieniowanie optyczne – zasady oceny ryzyka zawodowego. Poradnik
- Agnieszka Wolska

Poradnik został wydany na potrzeby pracodawców i służb bhp w celu ułatwienia interpretacji zapisów aktów prawnych wdrażających dyrektywę 2006/25/WE, identyfikacji źródeł promieniowania optycznego mogących stanowić o zagrożeniu dla zdrowia, wyznaczania wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE), wyznaczania poziomu promieniowania i ekspozycji na promieniowanie optyczne, właściwego przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego. W poradniku omówiono stan prawny odnośnie do narażenia na sztuczne promieniowanie optyczne, przedstawiono liczne przykłady obliczeń poziomów ekspozycji i oceny zagrożenia na typowych stanowiskach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł technologicznych. Dysponując wynikami poziomu promieniowania lub ekspozycji pracodawca, korzystając z poradnika, może samodzielnie wykonać ocenę ryzyka zawodowego.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A4
Liczba stron: 170
ISBN: 978-83-7373-154-7
Rok wydania: 2013


Automatyczne filtry spawalnicze - inteligentna ochrona oczu. Zasady stosowania i użytkowania
- G. Owczarek, Z. KubackiFormat: 14 x 20,5 cm - A5
Liczba stron: 28
ISBN: 83-88703-42-0
Rok wydania: 2001