Lista kontrolna wg ISO 4413

 

Lista kontrolna wg PN-EN ISO 4413:2011

Wymagania bezpieczeństwa dla elementów i układów hydraulicznych

Lp. PYTANIE ODPOWIEDŹ
tak nie nie dotyczy UWAGI
Dobór elementów i przewodów
1 Czy wszystkie elementy i przewody w układzie są dobrane lub określone z uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania i pracują w zakresie swoich nominalnych wartości granicznych, gdy układ jest użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem?      
2 Czy elementy i przewody są tak dobrane lub określone, aby niezawodnie pracowały w całym zakresie zastosowania układu (ze szczególnym uwzględnieniem niezawodności tych elementów i przewodów, które mogą wywoływać zagrożenie w przypadku niewłaściwego działania lub uszkodzenia)?      
3 Czy elementy i przewody są dobierane, stosowane i instalowane zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta za wyjątkiem zastosowań lub instalacji w celu eksperymentalnego zbadania (instrukcje dla operatora maszyn samojezdnych mogą wyłączać działanie w niektórych okolicznościach)?      
4 Czy jeśli to możliwe stosowane są elementy i przewody wykonane zgodnie ze znanymi normami międzynarodowymi?      
Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem
5 Czy wszystkie części układu są tak zaprojektowane lub w inny sposób zabezpieczone, aby ciśnienie nieprzewyższające maksymalnego ciśnienia pracy układu lub jakiejkolwiek jego części albo ciśnienia nominalnego każdego określonego elementu nie powodowało ich uszkodzeń?      
6 Czy każdy układ lub jego fragment, który może być odłączony i odizolowany tak, że ciśnienie uwięzionego w nim płynu może wzrastać lub maleć (np. w zależności od zmian obciążenia lub temperatury płynu) jest wyposażony w urządzenie do ograniczania zmian ciśnienia, o ile mogłoby to powodować zagrożenie?
Uwaga
Zalecanym zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem jest jeden zawór lub kilka zaworów ograniczających ciśnienie, umiejscowionych w układzie w celu ograniczenia ciśnienia we wszystkich jego częściach. Innym rozwiązaniem może być pompa z kompensacją ciśnienia, jeżeli takie zabezpieczenie spełnia wymagania dotyczące zastosowania.
     
7 Czy układy są tak zaprojektowane, wykonane i wyregulowane, aby zmniejszyć do minimum udary i fluktuacje ciśnienia (udary i fluktuacje ciśnienia nie powinny stwarzać zagrożenia)?      
8 Czy strata ciśnienia lub krytyczny spadek ciśnienia nie narażają pracowników obsługi na zagrożenia, ani nie uszkadzają maszyny?      
9 Czy zastosowano środki chroniące przed nieakceptowalnym wzrostem ciśnienia wskutek działania na napędy (siłowniki) znacznych obciążeń zewnętrznych?      
Ruchy mechaniczne
10 Czy ruchy mechaniczne zamierzone lub niezamierzone (łącznie z oddziaływaniem np. przyspieszania, opóźniania lub podnoszenia/trzymania mas), nie stwarzają zagrożeń dla pracowników obsługi?      
Hałas
11 Czy przy projektowaniu układów hydraulicznych wzięto pod uwagę oczekiwany poziom hałasu, a hałas zminimalizowano u źródła?
Uwaga
W zależności od zastosowania, należy podjąć środki ograniczające ryzyko powodowane hałasem.
Należy uwzględniać hałas przenoszony drogą powietrzną, przez ciała stałe i ciecze.
Podczas projektowania maszyn i układów cichobieżnych powinny być uwzględnione postanowienia ISO/TR 1688-1.
     
Przecieki
12 Czy przecieki (wewnętrzne lub zewnętrzne) nie stwarzają zagrożeń?      
Temperatura
13 Temperatura pracy
Czy pełny zakres temperatury pracy układu lub dowolnego elementu nie przekracza ustalonych wartości granicznych, przy których mogą one być bezpiecznie użytkowane?
     
14 Temperatura powierzchniowa
Czy układy hydrauliczne są tak zaprojektowane, aby zabezpieczały pracowników obsługi przed temperaturami powierzchniowymi, które przekroczyły dopuszczalne wartości graniczne ustalone dla kontaktu z ciałem, przez określone umiejscowienie tych układów bądź stosowanie osłon (patrz ISO 13732-1)?
Uwaga
Jeżeli jest to niemożliwe, należy zastosować odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze
     
Wymagania dotyczące układu
15 Czy nabywca i dostawca ustalili wymagania dotyczące działania układu obejmujące:
 1. zakres ciśnienia pracy?
 2. zakres temperatury pracy?
 3. rodzaj stosowanej cieczy roboczej?
 4. zakres roboczy natężenia przepływu?
 5. wymagania dotyczące podnoszenia?
 6. wymagania dotyczące awaryjności i bezpieczeństwa?
 7. szczegóły dotyczące powłoki malarskiej lub ochronnej?
Uwaga
Załącznik B (informacyjny) normy PN-EN ISO 4413:2011 zawiera formularze i listy kontrolne do zbierania i zapisu powyższych informacji dla maszyn stacjonarnych. Ww. formularze i listy kontrolne mogą być również używane do zapisu danych dotyczących układów hydraulicznych w maszynach mobilnych (samojezdnych).
     
Warunki środowiskowe
16 Czy są określone warunki środowiskowe oraz parametry wpływające na wymagania dotyczące układów hydraulicznych w stacjonarnych maszynach przemysłowych?
Uwaga
Załącznik B (informacyjny) normy PN-EN ISO 4413:2011:
 • zawiera formularze i listy kontrolne do zbierania i zapisu tych informacji, w tym:
  1. zakres temperatury otoczenia urządzenia;
  2. zakres wilgotności urządzenia;
  3. dostępne media, np. energia elektryczna, woda, ścieki;
  4. szczegółowe dane dotyczące sieci elektrycznej, np. napięcie i jego tolerancja; częstotliwość, dostępna moc (jeśli jest ograniczona);
  5. zabezpieczenie obwodów i urządzeń elektrycznych;
  6. ciśnienie atmosferyczne;
  7. źródła zanieczyszczeń;
  8. źródła drgań;
  9. możliwe zagrożenia pożarem, wybuchem lub inne poważne zagrożenia i dostępność odpowiednich środków na wypadek awarii;
  10. niezbędne rezerwy, np. natężenia przepływu, ciśnienia i objętości;
  11. strefa dostępu podczas obsługiwania, użytkowania, jak również umiejscowienie i montaż elementów oraz układów, zapewniające ich stateczność i bezpieczeństwo użytkowania;
  12. dyspozycyjna wydajność chłodzenia i nagrzewania oraz stosowane czynniki grzewcze;
  13. wymagania dotyczące ochrony pracowników obsługi oraz układu hydraulicznego i jego elementów;
  14. prawne i środowiskowe czynniki ograniczające;
  15. inne wymagania bezpieczeństwa.
 • może być również używany do rejestracji warunków środowiskowych dotyczących układów hydraulicznych w maszynach mobilnych (samojezdnych).
     
Montaż, użytkowanie i obsługa
17 Wymiana elementów
Czy w celu ułatwienia obsługiwania przewidziano odpowiednie środki oraz tak umiejscowiono elementy i przewody, aby ich demontaż z układu w celu obsługiwania:
 1. nie powodował nadmiernej straty cieczy roboczej?
 2. nie wymagał opróżnienia zbiornika (w maszynach stacjonarnych)?
 3. nie wymagał demontażu przyległych elementów?
     
18 Wymagania dotyczące obsługiwania
Czy układ jest tak zaprojektowany i skonstruowany, aby jego elementy i przewody były umiejscowione w sposób łatwo dostępny i bezpieczny do regulowania i obsługiwania?
Uwaga
Jeżeli powyższych warunków nie można spełnić, należy dostarczyć odpowiednią informację dotyczącą regulacji i obsługi, patrz 7.3.1.1 g) i n) PN-EN ISO 4413:2011
     
19 Uchwyty do podnoszenia
Czy spełnione jest zalecenie aby wszystkie elementy, zespoły lub przewody o masie większej niż 15 kg wyposażone były w uchwyt (uchwyty) do podnoszenia?
     
20 Montaż elementów
Czy spełnione jest zalecenie takiego zamontowania elementów aby były łatwo dostępne bez ryzyka z położenia bezpiecznej pracy (na przykład poziomu podłoża lub pomostu roboczego)?
     
21 Stosowanie części znormalizowanych
Czy spełnione jest zalecenie aby dostawca układu stosował części dostępne w handlu (klucze, łożyska, uszczelki, uszczelnienia, podkładki, zaślepki, elementy złączne itp.), a kształt części (wymiary wałów i wielowypustów, wymiary dróg przepływu, montażowe, powierzchni przyłączeniowych lub gniazd itp.) zgodnie z przyjętymi normami międzynarodowymi i zapewniające jednolite kodowanie?
Czy w układzie hydraulicznym, końcówki węży, przyłącza i złącza są wykonane zgodnie z ograniczoną do minimum liczbą znormalizowanych odmian a  wszystkie połączenia gwintowane wykonane zgodnie z ISO 6149-1, ISO 6149-2 lub ISO 6149-3, a połączenia kołnierzowe, skręcane, zgodnie z ISO 6162-1, ISO 6162-2 lub ISO 6164?
Uwaga

W przypadku stosowanie w układzie innych standardów połączeń gwintowanych (np. wszystkie części norm ISO 1179, ISO 9974 lub ISO 11926) istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia niekompatybilności połączeń i pomieszania wtyków i gniazd z różnych odmian, prowadzących do nieszczelności i poważnych uszkodzeń w układzie połączeń. Wtyki i gniazda wykonane zgodnie z normami ISO 6149-1, ISO 6149-2 lub ISO 6149-3 są jednoznacznie identyfikowalne.
     
22 Uszczelki i uszczelnienia – materiały
Czy uszczelki i uszczelnienia są wykonywane z materiałów zapewniających zgodność wzajemnego oddziaływania stosowanej cieczy roboczej, przyległych materiałów z ich warunkami pracy i środowiskiem?
     
23 Uszczelki i uszczelnienia – wymiana
Czy konstrukcja elementów ułatwia obsługiwanie oraz wymianę uszczelek i uszczelnień, jeśli taka wymiana jest przewidywana?
     
Czyszczenie i malowanie
24 Czy w czasie zewnętrznego czyszczenia i malowania wyposażenia materiały wrażliwe zabezpieczono przed cieczami roboczymi, które nie mają zgodności wzajemnego oddziaływania?      
25 Czy w czasie malowania wszystkie powierzchnie, w odniesieniu, do których nie zaleca się, aby były malowane (np. tłoczyska, wskaźniki świetlne itp.), zakryto, a następnie odkryto po malowaniu?      
Przygotowanie do transportu
26 Oznaczanie sieci przewodów
Czy w przypadku konieczności demontażu układu do transportu sieć przewodów i łączniki są wyraźnie oznakowane w celu identyfikacji a oznakowanie to jest zgodne z odpowiednimi danymi na rysunkach?
     
27 Pakowanie
Czy wszystkie części układu hydraulicznego są pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zniekształceniem, zanieczyszczeniem i korozją, a także chroniący oznakowanie identyfikacyjne podczas transportu?
     
28 Uszczelnienie i ochrona dróg przepływu
Czy odsłonięte otwory w układach i elementach hydraulicznych, zwłaszcza rury i przewody są zabezpieczone na czas transportu przez uszczelnienie lub zamknięcie w odpowiednim, szczelnym i czystym pojemniku a gwinty zewnętrzne zabezpieczone w czasie transportu i przed ponownym montażem zabezpieczenia te usunięto?
     
29 Urządzenia transportowe
Czy gabaryty i masy transportowane są zgodne z dostępnymi na terenie nabywcy urządzeniami transportowymi (np. sprzęt podnoszący, drogi transportowe i przejścia, ładowanie z poziomu gruntu); Uwaga Patrz B.1.5. PN-EN ISO 4413:2011. W razie konieczności układ hydrauliczny powinien być przystosowany, aby mógł być łatwo demontowany na podzespoły
     
Pompy i silniki hydrauliczne
30 Montaż
Czy pompy i silniki hydrauliczne są tak zamontowane, aby:
 1. były łatwo dostępne do obsługiwania?
 2. nie powodowały niewspółosiowości wału w wyniku cyklu pracy, zmian temperatury lub zastosowanych obciążeń ciśnieniowych?
 3. wzbudzane obciążenia osiowe i poprzeczne mieściły się w granicach określonych dla pompy, silnika lub innego elementu napędowego?
 4. wszystkie połączenia płynowe były wykonane prawidłowo; wały pomp obracały się w oznakowanym - zamierzonym kierunku;  pompy dostarczały płyn od wlotu do wylotu; a wały silników obracały się we właściwym kierunku odpowiednio do kierunku przepływu?
 5. drgania były odpowiednio wytłumione?
     
31 Sprzęgła i złączki - wytrzymałość
Czy sprzęgła napędowe i złączki wytrzymują ciągłe obciążenie maksymalnym momentem obrotowym generowanym przez pompę lub silnik w warunkach użytkowania zgodnych z przeznaczeniem?
     
32 Sprzęgła- osłona
Czy sprzęgła napędowe są wyposażone w odpowiednią osłonę, jeżeli strefa sprzęgania może być dostępna podczas pracy pompy lub silnika?
     
33 Prędkość obrotowa
Czy prędkość obrotowa nie przekracza określonej wartości dopuszczalnej?
     
34 Drogi odprowadzenia przecieków wewnętrznych, odpowietrzania i pomocnicze Czy drogi odprowadzenia przecieków wewnętrznych, odpowietrzenia i pomocnicze są:
 • tak umiejscowione, aby uniemożliwiały zapowietrzanie układu,
 • tak dobrane pod względem wymiarów i umiejscowienia, aby nie wytwarzały przeciwciśnienia większego od dopuszczanego przez producenta pompy lub silnika,
a odpowietrzniki wysokiego ciśnienia tak rozmieszczone, aby nie stwarzały zagrożenia dla pracowników obsługi?
     
35 Wstępne napełnianie komór
Czy w przypadku, gdy wymagania przewidują wstępne napełnianie cieczą roboczą komór roboczych pomp i silników hydraulicznych przed ich uruchomieniem, zapewniono odpowiednio łatwo dostępne dla pracowników obsługi wyposażenie do wstępnego napełniania tak umiejscowione, aby uniemożliwić zapowietrzenie się komór roboczych?
     
36 Zakres ciśnienia pracy
Czy jeśli występują jakiekolwiek ograniczenia odnoszące się do zakresu ciśnienia pracy, przy którym można stosować pompę lub silnik, to określono je w danych technicznych (patrz punkt 7 PN-EN ISO 4413:2011)?
     
Instalacja
37 Czy pompy i silniki hydrauliczne są tak zamontowane, aby:
 1. połączenia sieci przewodów były tak ukształtowane, aby uniemożliwiały przeciek zewnętrzny; nie należy stosować gwintów rurowych stożkowych lub mechanizmów łączących, które wymagają stosowania mieszanek uszczelniających?
 2. w okresie braku aktywności był niemożliwy ubytek smarowania głównego lub pomocniczego?
 3. ciśnienie na drodze wejściowej do pompy nie było niższe od wartości minimalnej określonej przez dostawcę pompy dla warunków pracy oraz cieczy roboczej zastosowanej w układzie?
 4. były zabezpieczone przed dającymi się przewidzieć uszkodzeniami zewnętrznymi, lub odpowiednio osłaniane, jeżeli wystąpi zagrożenie?
     
Siłowniki
39 Wytrzymałość na wyboczenie
Czy w celu uniknięcia nadmiernego wyginania lub wyboczenia tłoczyska w dowolnym położeniu odpowiednio dobrano skok tłoka, obciążenie i zamocowanie siłownika (patrz ISO/TS 13725)?
     
40 Wymiarowanie
Czy konstrukcja siłowników uwzględnia maksymalne przewidywane obciążenie oraz ciśnienie szczytowe?
     
41 Wytyczne dotyczące mocowania
Czy wszelkie obciążenia nominalne uwzględniają typy mocowania?
Uwaga:
Ciśnienie nominalne siłownika może odzwierciedlać wyłącznie jego właściwości jako zbiornika ciśnieniowego, a nie zdolność do przenoszenia siły przez mocowanie
     
42 Obciążenie ogranicznika położenia
Czy jeżeli siłownik stosowany jest, jako ogranicznik wymuszonego położenia, to jest on być zwymiarowany, a jego mocowanie dobrane w oparciu o maksymalne przyjęte obciążenie wymuszone za pomocą członu roboczego maszyny?
     
43 Odporność na wstrząsy i drgania
Czy wszystkie elementy zamontowane lub przyłączone do siłownika są zamocowane w taki sposób, aby nie następowało ich poluzowanie spowodowane wstrząsami i drganiami podczas użytkowania?
     
44 Niezamierzony wzrost ciśnienia
Czy w układzie zapewniono środki zapobiegające powstawaniu wzmocnionych ciśnień przekraczających granice ciśnień nominalnych, wynikających z różnic powierzchni tłoków?
     
45 Montaż i współosiowość
Czy spełniono zalecenie montowania siłowników w taki sposób, aby reakcja obciążenia zachodziła wzdłuż linii środkowej siłownika?
a montaż minimalizuje następujące warunki:
 1. nadmierne odkształcenie obudowy siłownika wskutek obciążenia spowodowanego ściskaniem lub rozciąganiem?
 2. wprowadzenie obciążeń bocznych lub zginających?
 3. prędkość obrotu montowanego czopa, który może wymagać ciągłego smarowania zewnętrznego?
     
46 Umiejscowienie mocowania
Czy powierzchnie mocujące nie wpływają na odkształcanie siłowników i  uwzględniają rozszerzalność cieplną a siłowniki są tak zamontowane, aby umożliwiały łatwy dostęp dla obsługiwania, regulowania i do urządzeń hamujących oraz pełną wymianę urządzenia?
     
47 Elementy mocujące
Czy elementy mocujące siłowników i ich wyposażenie są tak zaprojektowane i zamontowane, aby mogły wytrzymać oddziaływanie wszystkich możliwych do przewidzenia sił a siłowniki mocowane na łapach mogą przenosić siły ścinające na elementy mocujące siłownik?
Uwaga

Jeżeli siły te są znaczne należy uwzględnić zastosowanie siłowników wyposażonych w środki tłumiące siły ścinające. Elementy mocujące powinny być tak dobrane, aby mogły się przeciwstawić momentom wywracającym.
     
48 Urządzenia hamujące i opóźniające
Czy w przypadku stosowania wewnętrznych elementów hamujących ograniczniki końca skoku cylindra są tak zaprojektowane, aby uwzględnić skutki opóźnienia obciążenia?
     
49 Nastawne ograniczniki końca skoku
Czy przewidziano środki chroniące przed poluzowaniem zewnętrznych lub wewnętrznych, nastawnych ograniczników końca skoku?
     
50 Skok tłoka
Czy skok tłoka wraz z tolerancją, o ile nie wynika z odpowiedniej normy międzynarodowej, jest wyszczególniony w zależności od zastosowania układu hydraulicznego.
Uwaga:
ISO 6020-1, ISO 6020-2, ISO 6020-3, ISO 6022 i ISO 16656 podają tolerancje skoku tłoka.
     
51 Tłoczyska
Czy na tłoczysko wybrano taki materiał, aby zmniejszyć do minimum zużycie, korozję oraz przewidywalne uszkodzenie wskutek uderzenia i spełniono zalecenie  aby tłoczyska były zabezpieczone przed dającymi się przewidzieć uszkodzeniami, takimi jak wgniecenia, rysy, korozja itp (można przewidzieć także pokrycia ochronne)?
Uwaga:
Do celów montażu tłoczyska z końcówkami z gwintem powinny mieć płaszczyzny odpowiadające znormalizowanym wymiarom pod klucz, patrz ISO 4395. Połączenie tłoka z tłoczyskiem powinno wymuszone (zabezpieczone przed poluzowaniem)
     
52 Obsługa uszczelnień i części zużywających się
Czy spełniono zalecenie aby uszczelnienia tłoczysk, zespoły uszczelniające i inne elementy szybko zużywające się były łatwo wymienialne?
     
53 Zabezpieczenie przed zapowietrzeniem - umiejscowienie dróg przepływu
Czy w maszynach stacjonarnych są stosowane siłowniki montowane tak, aby zapewniały samoczynne odpowietrzanie, lub wyposażone w zewnętrzne łatwo dostępne odpowietrzniki.
Uwaga:
Tam gdzie to możliwe, siłowniki należy mocować drogami przepływu skierowanymi do góry. Jeżeli powyższych warunków nie można spełnić, powinna być zapewniona informacja nt. obsługi i konserwacji; patrz 7.3.1.1 g), n) i r) PN-EN ISO 4413:2011
     
54 Zabezpieczenie przed zapowietrzeniem - odpowietrzniki
Czy siłowniki z komorami powietrznymi mają odpowietrzniki zaprojektowane lub usytuowane w taki sposób, aby unikać zagrożeń oraz czy jest możliwe odpowietrzenie siłowników bez stwarzania zagrożeń?
     
Akumulatory gazowe
55 Oznaczanie
Czy na akumulatorze w sposób trwały wykonano oznaczenie zawierające następujące dane:
 1. nazwę i/lub logo producenta?
 2. datę produkcji (miesiąc/ rok)?
 3. numer fabryczny lub serii produkcyjnej?
 4. pojemność całkowita komory, w litrach?
 5. dopuszczalny zakres temperatury, TS  w stopniach Celsjusza?
 6. dozwolone ciśnienie maksymalne, PS  w mega paskalach (bar)?
 7. ciśnienie testowe, PT  w mega paskalach (bar)?
 8. numer jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy)?
oraz czy miejsce i sposób naniesienia oznakowania nie zmniejsza wytrzymałości (jeżeli brakuje miejsca na naniesienie wszystkich informacji na akumulatorze, powinny być one naniesione na trwale zamocowanej do akumulatora przywieszce)?
Uwaga:
Przepisy krajowe mogą wymagać dodatkowych informacji.
     
56 Wymagania dotyczące układów hydraulicznych z akumulatorami gazowymi
Czy układy hydrauliczne zawierające akumulatory gazowe rozładowują automatycznie ciśnienie cieczy akumulatora przez rozładowanie ciśnienia gazu lub skuteczne odcięcie akumulatora w sposób wymuszony (patrz 5.4.7.2.1 PN-EN ISO 4413:2011).
Uwaga:

W szczególnych sytuacjach, kiedy wymagane jest utrzymanie ciśnienia po wyłączeniu maszyny, lub gdy energia potencjalna akumulatorów nie stwarza zagrożenia (np. urządzenia mocujące), nie jest konieczne spełnienie wymagań związanych z rozładowaniem ciśnienia lub odcinaniem akumulatora.
Akumulator gazowy i wszelkie znajdujące się pod ciśnieniem elementy jego wyposażenia powinny być stosowane w nominalnych granicach ciśnienia, temperatury i warunków środowiskowych. Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem gazu może być wymagane w szczególnych okolicznościach.
     
57 Montaż – usytuowanie
Czy jeśli uszkodzenie elementów i przewodów w układzie z akumulatorem gazowym mogłoby spowodować zagrożenie, to są one odpowiednio zabezpieczone?
     
58 Montaż – podparcie
Czy akumulatory gazowe oraz ich elementy wyposażenia znajdujące się pod ciśnieniem są podparte zgodnie z instrukcjami dostawcy akumulatora?
     
59 Montaż – zmiany bez upoważnienia
Czy przestrzegano zakazu modyfikowania akumulatora gazowego poprzez obróbkę mechaniczną, spawanie lub innymi środkami?
     
60 Montaż – pojemność nominalna
Czy pojemność nominalna akumulatora gazowego spełnia wymagania wynikające z przeznaczenia układu, ale nie powinna ona przekroczyć pojemności nominalnej podanej przez producenta?
     
Zawory
62 Dobór
Czy rodzaj i typ zaworu jest tak dobrany, aby zapewnić poprawne działanie, szczelność i odporność na dające się przewidzieć wpływy mechaniczne i środowiska (w maszynach stacjonarnych zaleca się stosowanie zaworów mocowanych płytowo i/lub zaworów wtykowych)?
     
63 Montaż
Czy podczas  montażu zaworów wzieto pod uwagę:
 1. niezależność podparcia od sieci przewodów lub przewodu hydraulicznego?
 2. dostęp dla demontażu, naprawy lub nastawiania?
 3. wpływ siły ciężkości, uderzenia lub drgań na zawór?
 4. wystarczający luz umożliwiający dostęp klucza i/lub śruby oraz do połączeń elektrycznych?
 5. urządzenia zapewniające, że zaworu nie można zamontować niepoprawnie;
 6. zamontowanie w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechanicznym urządzeniem uruchamiającym?
 7. zamocowanie w położeniu chroniącym przed gromadzeniem się powietrza lub umożliwiającym odpowietrzenie, jeżeli jest stosowane?
     
64 Płyty przyłączeniowe -płaskość i wykończenie powierzchni
Czy płaskość i wykończenie powierzchni mocującej płyt przyłączeniowych jest zgodne z zaleceniami producenta zaworów?
     
65 Płyty przyłączeniowe – odkształcenie
Czy płyty przyłączeniowe i ich zamocowanie nie ulegaja odkształceniom pod wpływem ciśnienia i temperatury pracy, powodującym ich wadliwe działanie?
     
66 Płyty przyłączeniowe – montaż
Czy płyty przyłączeniowe są bezpiecznie zamocowane?
     
67 Płyty przyłączeniowe - kanały wewnętrzne
Czy spełnione są zalecenia aby pole przekroju poprzecznego przepływu kanałów wewnętrznych było wystarczająco duże, by ograniczać niezamierzone spadki ciśnienia a  kanały wewnętrzne, włącznie z otworami wyrdzeniowanymi i wierconymi, sa wolne od szkodliwych ciał obcych, takich jak zgorzelina, zadziory, opiłki itp., które mogą ograniczać przepływ lub zostać przemieszczone i spowodować wadliwe działanie i/lub uszkodzenie dowolnego elementu włącznie z uszczelkami i szczeliwami?
     
68 Płyty przyłączeniowe – identyfikacja
Czy płyty przyłączeniowe i ich elementy montażowe sa oznakowane zgodnie z ISO 16874 (jeżeli ww. oznakowanie jest niemożliwe, należy zastosować inne środki w celu identyfikacji)?
     
69 Zawory sterowane elektrycznie - łączniki elektryczne
Czy łączniki elektryczne obwodu zasilania sa zgodne z odpowiednimi normami (np. IEC 60204-1) lub standardami producenta) oraz spełniają wymagania odpowiedniej klasy ochronności (np. zgodnie z IEC 60529)?
     
70 Zawory sterowane elektrycznie – elektromagnesy
Czy elektromagnesy są tak dobrane (np. liczba cykli, temperatura nominalna, itp.), aby były zdolne do niezawodnego sterowania zaworami w założonych warunkach?
     
71 Zawory sterowane elektrycznie - nadrzędne sterowanie ręczne
Czy jeśli zawór sterowany elektrycznie wymaga sterowania ze względów bezpieczeństwa lub innych, a sterowanie elektryczne zawodzi, to czy jest on wyposażony w urządzenia nadrzędnego sterowania ręcznego (urządzenia te powinny być tak zaprojektowane i dobrane, aby nie mogły pracować w sposób niezamierzony i powinny wracać w położenie początkowe, gdy ustało sterowanie ręczne, chyba że są podane inne wymagania w tym zakresie)?
     
72 Zawory sterowane elektrycznie – regulacje
Czy jeśli zawory umożliwiają regulację jednego lub wielu parametrów, to ich konstrukcja zapewnia:
 1. środki zapewniające zabezpieczenie nastawionych parametrów?
 2. środki do zaryglowania nastawionych parametrów, jeżeli wymagana jest ochrona przed nieupoważnioną zmianą?, lub;
 3. środki zapobiegające przed zmianą nastawy poza bezpiecznym zakresem?
     
Płyny robocze i elementy utrzymujące ich własności
73 Płyny hydrauliczne – wymagania
Czy spełnione jest zalecenie określania płynów roboczych zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi a producent układu hydraulicznego lub jego elementów powinien określa właściwy rodzaj i własności płynu hydraulicznego, lub gdy to niemożliwe podaje jego nazwę handlową a także czy przy wyborze płynu hydraulicznego brana jest pod uwagę jego przewodność elektryczna a tam gdzie istnieje zagrożenie pożarem, stosuje się ciecze trudnopalne?
     
74 Płyny hydrauliczne - zgodność wzajemnego oddziaływania
Czy płyny hydrauliczne są zgodne pod względem wzajemnego oddziaływania ze wszystkimi elementami w układzie hydraulicznym, z którymi mają kontakt oraz  czy podjęto dodatkowe środki w przypadku problemów związanych z niekompatybilnością płynu hydraulicznego z:
 1. a)powłokami ochronnymi i innymi płynami w układzie, na przykład farbami, cieczami procesowymi i/lub eksploatacyjnymi?
 2. materiałem konstrukcyjnym i instalacyjnym, który może stykać się z rozlaną lub przeciekającą cieczą trudnopalną, na przykład przewodami elektrycznymi, innymi mediami i produktami eksploatacyjnymi?
 3. innymi płynami hydraulicznymi?
     
75 Płyny hydrauliczne - poziom czystości płynu
Czy poziom czystości płynu hydraulicznego, wyrażony zgodnie z ISO 4406, jest wystarczający dla najbardziej wrażliwego na zanieczyszczenia elementu układu?
UWAGA 1: Dostarczane, handlowe płyny hydrauliczne mogą nie mieć wymaganego poziomu czystości.
UWAGA2: Zanieczyszczenie płynu może wpływać na jego przewodność elektryczną
     
Zbiorniki
76 Konstrukcja
Czy zbiornik lub zestaw połączonych ze sobą zbiorników spełniają wymagania:
 1. powinien pomieścić całą ciecz roboczą przepływającą w układzie podczas normalnej pracy lub warunkach obsługiwania?
 2. powinien utrzymywać poziom cieczy roboczej na bezpiecznej wysokości i umożliwiać swobodny dopływ cieczy roboczej do dróg zasilania w czasie wszystkich cyklów pracy i położeniach pracy?
 3. powinien zapewniać odpowiednią przestrzeń na rozszerzalność cieplną i wydzielenie powietrza?
 4. w układach hydraulicznych maszyn stacjonarnych powinien  być zamontowany na podstawie  o odpowiednim kształcie i pojemności umożliwiającej odebranie wycieku ze zbiorników [patrz też 5.2.5 i 5.3.1 n) PN-EN ISO 4413:2011] na nieprzepuszczającej powierzchni? UWAGA: Wymagania konstrukcyjne w tym przypadku mogą podlegać przepisom prawa krajowego.
 5. powinno być zapewnione pasywne chłodzenie w celu regulacji temperatury płynu hydraulicznego, lub gdy jest to niewystarczające, należy zapewnić aktywne chłodzenie (patrz 5.4.5.4 PN-EN ISO 4413:2011)?
 6. zaleca się, aby zapewniał powolną prędkość recyrkulacji, która umożliwi uwolnienie porywanego za sobą powietrza oraz wytrącanie się ciężkich substancji zanieczyszczających?
 7. zaleca się, aby oddzielał powracającą ciecz roboczą od punktów poboru pompy za pomocą przegród lub innymi środkami; jeśli zastosowano przegrody, nie powinny one uniemożliwiać dokładnego oczyszczenia zbiornika?
A także jeżeli zbiornik cieczy roboczej jest zbiornikiem typu ciśnieniowego, to czy uwzględniono wymagania szczególne dotyczące tego typu zbiorników?
     
77 Wycieki
Czy zbiornik jest zabezpieczony przed możliwością bezpośredniego powrotu do niego wyciekającej cieczy roboczej?
     
78 Drgania i hałas
Czy zabezpieczono przed możliwością powstawania nadmiernych drgań wywołanych konstrukcją i hałasu rozprzestrzeniającego w powietrzu, zwłaszcza, kiedy elementy zamontowano na zbiorniku lub bezpośrednio obok niego?
     
79 Pokrywa zbiornika
Czy:
 1. jest zamocowana w sposób szczelny do korpusu zbiornika?
 2. jeśli jest demontowalna, czy jest tak zaprojektowana, aby uniemożliwiała przedostawanie się zanieczyszczeń?
 3. spełnione jest zalecenie, aby była tak zaprojektowana i skonstruowana, aby uniemożliwiała tworzenie się obszarów, które będą gromadziły zewnętrzne zanieczyszczenia stałe i ciekłe oraz odpady?
     
80 Ukształtowanie
Czy ukształtowanie zbiornika spełnia następujące wymagania:
 1. przewody ssawne powinny mieć takie przekroje, aby charakterystyki na wejściu do pompy były zgodne z zaleceniami producenta?
 2. przewody ssawne powinny być tak umiejscowione, aby utrzymywać odpowiednie zasilanie cieczą roboczą na jej minimalnym poziomie i aby wyeliminować uwięzienie powietrza oraz tworzenie się wirów w cieczy roboczej?
 3. zaleca się, aby przewody powrotne do zbiornika odprowadzały ciecz roboczą poniżej minimalnego poziomu pracy?
 4. przewody powrotne do zbiornika powinny odprowadzać ciecz roboczą z najmniejszą możliwą prędkością i wzmacniać pożądany model obiegu cieczy w zbiorniku. Obieg cieczy w zbiorniku nie powinien wzmacniać porywania powietrza?
 5. wszelkie doprowadzenia rury do zbiornika powinny być skutecznie uszczelnione?
 6. zaleca się takie projektowanie, które zminimalizuje ponowne tworzenie się osadzających się zanieczyszczeń w cieczy roboczej układu?
oraz
czy unika się stosowania rozłączalnych połączeń wewnątrz zbiornika lub powinny być one zabezpieczone przed poluzowaniem?
     
81 Obsługa
Czy warunki i zasady obsługi spełniają niżej wymagania:
 1. w maszynach stacjonarnych należy zapewnić pokrywy dostępu do zbiornika, takie aby mogły być łatwo zdejmowane i ponownie zakładane przez jedną osobę. Pokrywy powinny zapewniać dostęp do wszystkich wewnętrznych obszarów w celu czyszczenia i kontroli; dozwolone są alternatywne metody kontroli, np. endoskopowa?
 2. filtry ssawne, dyfuzory powrotu i inne wymienne wewnętrzne elementy zbiornika powinny być łatwo dostępne dla demontażu lub czyszczenia?
 3. zbiornik powinien być wyposażony w urządzenie umożliwiające odprowadzenie (w zamontowanym położeniu) cieczy roboczej?
 4. w maszynach stacjonarnych zaleca się takie ukształtowanie zbiornika, aby (w zamontowanym położeniu) umożliwić pełne odprowadzenie cieczy roboczej?
     
82 Integralność
Czy zbiorniki sa tak zaprojektowane, aby zapewnić odpowiednią integralność konstrukcyjną w warunkach, kiedy są:
 1. napełnione do maksymalnej objętości cieczą roboczą układu?
 2. poddawane ciśnieniom dodatnim i ujemnym, wywołanym cofaniem się lub powrotem cieczy roboczej z szybkością wymaganą przez układ we wszystkich przewidywalnych warunkach?
 3. podporą zamontowanych elementów?
 4. transportowane?
Czy jeżeli zbiornik jest wyposażony w zaczepy do transportu układu hydraulicznego to konstrukcja nośna i złącza są wystarczająco wytrzymałe do przeniesienia sił podczas transportowania w tym dających się przewidzieć udarów i szarpnięć, bez szkodliwych następstw?
Czy zaczepy sa wystarczająco wytrzymałe i elastyczne, aby utrzymać elementy układu zamocowane na lub przymocowane do zbiornika podczas manipulowania i transportu bez powodowania uszkodzeń lub deformacji?
Czy szczelne zbiorniki ciśnieniowe sa konstruowane odpowiednio do maksymalnego ciśnienia wewnętrznego, jakie może wystąpić podczas użytkowania zgodnego z przeznaczeniem?
     
83 Zabezpieczenie antykorozyjne
Czy wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczenia antykorozyjne uwzględniają szkodliwe działanie obcych substancji, np. skondensowanej wody (patrz również 5.4.5.1.2 PN-EN ISO 4413:2011).
     
84 Ochronne połączenia wyrównawcze
Czy zastosowano, tak gdzie to niezbędne połączenia wyrównawcze (uziomy)?
     
85 Wyposażenie - wskaźniki poziomu cieczy
Czy wskaźniki poziomu cieczy roboczej:
 1. są trwale oznaczone poziomami płynu „wysokim” i „niskim”?
 2. są umieszczone tak, aby były dokładnie widoczne podczas napełniania?
 3. spełniają zalecenie, aby miały dodatkowe oznaczenia odpowiednio do określonych układów?
 4. sensorowe - pokazują aktualny poziom oraz ustalone wartości graniczne?
     
86 Wyposażenie – punkty napełniania
Czy punkty napełniania płynem są czytelnie i trwale oznakowane (zaleca się, aby punkty napełniania były wyposażone w uszczelnione i zabezpieczone przed wypadnięciem pokrywy, uniemożliwiające przedostawanie się substancji zanieczyszczających po zamknięciu. Należy chronić układ przed zanieczyszczeniami podczas napełniania za pomocą filtracji lub innymi sposobami. Jeżeli nie jest możliwe spełnienie powyższego wymagania, należy dostarczyć informacje nt. konserwacji, patrz 7.3.1.1 i) PN-EN ISO 4413:2011)?.
     
87 Wyposażenie – wloty powietrza
Czy zastosowano urządzenia zapewniające odpowiedni poziom czystości powietrza wchodzącego do zbiorników (np. filtry odpowietrzników), zgodny z wymaganiami układu oraz przy uwzględnieniu warunków środowiskowych (w przypadku stosowania filtrów z wymiennymi wkładkami należy stosować urządzenia wskazujące kiedy wkładka filtru wymaga wymiany lub konserwacji)?
     
88 Wyposażenie – separator wody
Czy w przypadku stosowania separatorów wody wymagane jest zainstalowanie wskaźnika sygnalizującego konieczność przeprowadzenia konserwacji (patrz 5.4.8.5 PN-EN ISO 4413:2011)?
     
Filtrowanie i utrzymywanie własności cieczy roboczej
89 Filtrowanie i kondycjonowanie płynu – filtrowanie
Czy zapewniono filtrowanie, aby utrzymać poziom czystości płynu hydraulicznego (patrz 5.4.5.1.3 PN-EN ISO 4413:2011), wyrażony zgodnie z ISO 4406 (jeżeli wymagany poziom czystości nie jest osiągalny przy zastosowaniu głównego systemu filtracji, tj. filtra w układzie ciśnieniowym lub powrotnym, może być zastosowany oddzielny autonomiczny system filtracji)?
     
90 Umiejscowienie i wymiarowanie filtrów - umiejscowienie
Czy filtry są umiejscowione odpowiednio na przewodach ciśnieniowych, powrotu i/lub pomocniczych, aby uzyskać poziom czystości wymagany przez układ?
     
91 Umiejscowienie i wymiarowanie filtrów – obsługa
Czy wszystkie zespoły filtracyjne są wyposażone we wskaźniki sygnalizujące, gdy wymagana jest obsługa filtra oraz czy wskaźniki są łatwo widoczne dla operatora lub personelu obsługi - patrz 5.4.8.5 PN-EN ISO 4413:2011 (jeżeli powyższy warunek nie może być spełniony, należy w instrukcji obsługi zamieścić harmonogram wymiany filtrów - patrz 7.3.1.1 i) i q) PN-EN ISO 4413:2011)?
     
92 Umiejscowienie i wymiarowanie filtrów – łatwość dostępu
Czy filtry są zamontowane tam, gdzie są łatwo dostępne i  zapewniono odpowiednią przestrzeń na wymianę przegród filtracyjnych?
     
93 Umiejscowienie i wymiarowanie filtrów – wymiarowanie
Czy filtry są dobierane w taki sposób, aby zalecana przez producenta wstępna różnica ciśnień nie była przekroczona przy zamierzonym natężeniu przepływu i maksymalnej gęstości płynu hydraulicznego (maksymalne natężenie przepływu przez filtr w układzie powrotnym może przekraczać maksymalną wydajność pompy, ze względu na efekt powodowany stosunkiem powierzchni cylindra i dekompresją)?
     
94 Umiejscowienie i wymiarowanie filtrów – różnica ciśnień
Czy zestaw filtracyjny, którego element nie może wytrzymać bez uszkodzenia maksymalnej różnicy ciśnień w swojej części układu, jest wyposażony w bocznikowy zawór z filtrem a zanieczyszczenia w bocznikowym strumieniu wychodzącym z filtra i wchodzącym w główny strumień nie powodują zagrożeń?
     
95 Umiejscowienie i wymiarowanie filtrów – przewody ssawne
Czy spełnione jest zalecenie dotyczące nie stosowania filtrowania na przewodach ssawnych pompy a także dotyczące nie stosowania go jako głównego układ filtracji, - patrz B.2.11 (dopuszczalne są sita lub filtry zgrubne na wejściu)?
     
Wymienniki ciepła
96 Wymienniki cieczy
Czy zastosowano wymienniki ciepła kiedy bierne chłodzenie nie może kontrolować temperatury cieczy roboczej układu lub, jeśli wymagana jest dokładna kontrola temperatury cieczy roboczej?
     
97 Wymienniki ciepła ciecz-ciecz
Czy wymienniki ciepła ciecz-ciecz są tak stosowane, aby drogi obiegu cieczy roboczej oraz prędkości przepływu były zgodne z zaleceniami producenta?
     
98 Regulatory temperatury w stacjonarnych maszynach przemysłowych
Czy w stacjonarnych maszynach przemysłowych, w celu utrzymania wymaganej temperatury cieczy hydraulicznej i zminimalizowania wymaganego przepływu czynnika chłodzącego, po stronie przepływu czynnika chłodniczego wymiennika ciepła, zastosowano regulatory temperatury?
Czy zastosowano zalecenie aby zawory sterujące czynnikami chłodniczymi były na przewodzie wejściowym?
Czy zapewniono zawory odcinające na przewodach czynnika chłodzącego dla obsługiwania?
     
99 Czynniki chłodzące
Czy podano czynnik chłodzący i jego właściwości a  wymiennik ciepła jest zabezpieczony przed korozją powodowaną czynnikami chłodzącymi?
     
101 Odprowadzenie przecieków wewnętrznych
Czy zapewniono urządzenia do odprowadzania przecieków wewnętrznych z obu stron wymiennika ciepła?
     
102 Punkty pomiarowe
Czy spełniono zalecenie aby były wyznaczone dostępne punkty pomiarowe temperatury, zarówno dla cieczy roboczej, jak i czynnika chłodzącego oraz aby punkty pomiaru umożliwiały stałe zamontowanie czujników i przeglądy techniczne bez powodowania strat cieczy?
     
103 Wymienniki ciepła ciecz-powietrze
Czy wymienniki ciepła ciecz-powietrze są tak stosowane, aby prędkości były zgodne z zaleceniami producenta?
     
104 Zasilanie powietrzem
Czy jest dostępne odpowiednie zasilanie powietrzem o odpowiedniej czystości (patrz B.1.5 PN-EN ISO 4413:2011)?
     
105 Wylot powietrza
Czy wylot powietrza nie powoduje zagrożenia?
     
106 Nagrzewnice
Czy w przypadku stosowania nagrzewnicy gęstość rozpraszanej mocy nie przekracza zaleceń producenta cieczy roboczej?
Czy jeżeli nagrzewnica ma bezpośredni kontakt z płynem hydraulicznym, jest zapewnione jej blokowanie w przypadku niskiego poziomu płynu?
Czy stosowane są samoczynne regulatory temperatury do utrzymywania wymaganej temperatury hydraulicznej cieczy roboczej?
     
Przewody
107 Wymagania ogólne – wymiarowanie
Czy wymiary i ułożenie sieci przewodów uwzględniają oszacowane prędkości przepływu, spadki ciśnienia i wymagania dotyczące chłodzenia we wszystkich elementach układu w założonych warunkach pracy?
Czy zapewniono, aby prędkość przepływu, ciśnienie i temperatura były utrzymywane w założonym konstrukcyjnie zakresie, w całym układzie hydraulicznym, podczas jego zamierzonego użycia?
     
108 Wymagania ogólne – stosowanie łączników rurowych
Czy spełniono zalecenie utrzymywania minimalnej liczby rozłącznych łączników rurowych w sieci przewodów układu (np. poprzez zastosowanie rur wygiętych zamiast łączników kolankowych)?
     
109 Wymagania ogólne – rozmieszczenie sieci przewodów
Czy spełniono zalecenie dotyczące stosowania sztywnych połączeń, tj. łączników rurowych (przewody elastyczne mogą być stosowane, jeżeli wymagane jest np. przemieszczanie się elementów względem siebie, tłumienie drgań lub ograniczenie hałasu)?
Czy spełniono zalecenie dotyczące takiego zaprojektowania sieci przewodów, aby zniechęcać do korzystania z niej jak ze schodka lub drabiny.
Czy spełniono zalecenie aby sieci przewodów nie poddawano obciążeniom zewnętrznym?
Czy sieć przewodów nie jest stosowana do podpierania elementów, które mogłyby spowodować nadmierne obciążenia przewodów (nadmierne obciążenia mogą powstać w wyniku działania mas elementu, uderzenia, drgań i ciśnienia udarowego)?
Czy spełniono zalecenie aby, aby każde połączenie przewodów rurowych było dostępne do dokręcenia bez zakłócania położenia sąsiednich przewodów rurowych lub wyposażenia, zwłaszcza tam gdzie przewody rurowe są zakończone przyłączką wieloprzewodową?
     
110 Wymagania ogólne –montaż i oznakowanie przewodów
Czy spełniono zalecenie takiego oznaczania lub umiejscawiania rur i przewodów, aby nie było możliwe przeprowadzenie niewłaściwego połączenia, które mogłoby spowodować zagrożenie lub niewłaściwe działanie?
     
111 Wymagania ogólne – uszczelnianie połączeń
Czy złączki przewodów i rur mają elastomerowe uszczelki?
     
112 Wymagania ogólne - ciśnienie nominalne złączek
Czy łączniki maja ciśnienie nominalne nie niższe niż najwyższe ciśnienie pracy tej części układu, w której są stosowane?
     
113 Wymagania ogólne - wymagania dotyczące rur
Czy spełniono zalecenie aby rury były stalowe, lub z innego materiału, – jeżeli jest to pisemnie uzgodnione - patrz B.2.14 PN-EN ISO 4413:2011 (nominalne ciśnienia robocze dla rur stalowych o średnicach zewnętrznych do 50 mm włącznie mogą być obliczane zgodnie z ISO 10763)?.
     
114 Wymagania ogólne - wsporniki przewodów rurowych
Rury powinny być pewnie podparte.
Czy wsporniki nie powodują uszkodzenia rur (należy uwzględnić ciśnienie, drgania, grubość ścianek, emisję hałasu i przebieg połączeń a rekomendowane odległości między wspornikami podano na poniższych: rysunku  i tabeli)?  

Rys. Odległości pomiędzy wspornikami rur

Tabela:  Zalecana odległość pomiędzy wspornikami rur
Średnica   zewnętrzna rury

d [mm]
Zalecana odległość pomiędzy wspornikami
od złączki
L1 [mm]
na prostym  odcinku między wspornikami
L2 [mm]
od zgięcia  
L3 [mm]
d ≤ 10 50 600 100
>10 < d ≤ 25 100 900 200
>25 < d ≤ 50 150 1200 300
d > 50 200 1500 400
     
115 Wymagania ogólne - ciała obce
Czy przed montażem, powierzchnie uszczelnień oraz wewnętrzne powierzchnie przewodów sa oczyszczone z widocznych, szkodliwych ciał obcych, takich jak zgorzelina, zadziory, opiłki, itp. (w szczególnych przypadkach mogą być stosowane ściślejsze ograniczenia dopuszczalnej wielkości ciał obcych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności działania układu. W tych przypadkach należy przedstawić szczegółowe wymagania dotyczące maksymalnej wielkości stałych zanieczyszczeń i metod ich oceny)?
     
116 Przewody giętkie – wymagania ogólne
Czy przewody giętkie są:
 1. wykonane z węży giętkich, które uprzednio nie były stosowane w eksploatacji jako część innego przewodu giętkiego i które spełniają wszelkie wymagania dotyczące pracy i oznaczenia podane w stosownych normach?
 2. oznakowane zgodnie z ISO 17165-1?
 3. wyposażone w zalecenie dotyczące maksymalnego okresu przechowywania dostarczone przez producenta przewodów giętkich?
 4. nie stosowane w zakresach ciśnienia przekraczających ciśnienie nominalne zalecane przez producenta?
 5. wyposażone w zalecenia dotyczące udarów, fal naprężeniowych oraz ograniczeń przepływu na obydwu końcach w celu uniknięcia np. możliwego uszkodzenia zbrojenia przewodu?
UWAGA: Przewodnik instalacji i ochrony przewodów giętkich zawiera ISO/TR 17165-2
     
117 Przewody giętkie – montaż  
Czy podczas montażu przewodów giętkich zapewniono
 1. minimalną długość przewodów niezbędną do uniknięcia zginania pod małym kątem i uniknięcia odkształcenia przewodu podczas pracy elementu. Przewody giętkie nie powinny być zginane promieniem mniejszym niż zalecany minimalny promień gięcia?
 2. jak najmniejsze odkształcenie skrętne podczas montażu i użytkowania?
 3. takie ich rozmieszczenie, aby zminimalizować ścieranie warstwy zewnętrznej przewodu?
 4. podparcie przewodu, jeśli ciężar przewodu giętkiego mógłby powodować nadmierne odkształcenie?
     
118 Przewody giętkie – zabezpieczenie przed uszkodzeniem
Czy jeżeli uszkodzenie przewodu giętkiego stwarza zagrożenie "trzaskania z bicza", wówczas jest on pozbawiony możliwości ruchu lub osłonięty, (jeżeli, ze względu na konieczność wykonywania przez maszynę zamierzonych ruchów, spełnienie tego warunku jest niemożliwe, należy zamieścić informację nt. tego ryzyka resztkowego. Informacja nt. ryzyka resztkowego może służyć do analizy ryzyka i zapewnienia odpowiednich niezbędnych środków, np. technicznych środków ochronnych lub instrukcji)?
     
119 Przewody giętkie – szybkozłączki
Czy unika się rozwiązań wymagających łączenia lub rozłączania szybkozłączek pod ciśnieniem (jeżeli nie da się uniknąć takiego rozwiązania, powinny być stosowane szybkozłączki przystosowane do łączenia lub rozłączania pod ciśnieniem, a operatorowi należy dostarczyć szczegółową instrukcję na ten temat - patrz również 5.2.2.1 PN-EN ISO 4413:2011)?
Czy rozłączone części szybkozłączki w układzie pod ciśnieniem powstrzymują pełne ciśnienie w układzie lub są odpowiednio zakorkowane?
     
Układy sterowania
120 Niezamierzone ruchy
Czy układy sterowania są tak zaprojektowane, aby zabezpieczały przed niezamierzonym ruchem stwarzającym zagrożenie oraz przed niewłaściwą kolejnością działania elementów wykonawczych podczas wszystkich etapów działania?
     
121 Zabezpieczenie układu - nieprzewidziane uruchomienie
Czy w stacjonarnych maszynach przemysłowych układ hydrauliczny jest tak zaprojektowany, aby zapewnić możliwość skutecznego jego odcięcia od źródeł energii, a także, aby możliwe było rozpraszanie ciśnienia cieczy w układzie w celu zapobieżenia nieprzewidywanemu uruchomieniu układu co w układach hydraulicznych można to osiągnąć, na przykład, przez:
 • mechaniczne zaryglowanie zaworów odcinających i rozproszenie ciśnienia układu hydraulicznego przy zamkniętych zaworach odcinających?
 • odcięcie zasilania elektrycznego (patrz IEC 60204-1)?
     
122 Zabezpieczenie układu - uszkodzenie sterowania lub zasilania
Czy elementy hydrauliczne sterowane elektrycznie, pneumatycznie i/lub hydraulicznie są tak dobierane i stosowane, aby uszkodzenie zasilania energią układu sterowania nie spowodowało zagrożenia?
Czy bez względu na stosowany rodzaj sterowania lub źródło zasilania (np. elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne lub mechaniczne) następujące działania lub zjawiska (nieprzewidywane lub celowe) nie stwarzają zagrożenia:
 1. włączenia lub wyłączenia zasilania?
 2. zmniejszenia zasilania?
 3. odcięcia zasilania?
 4. przywrócenia zasilania (nieprzewidywane lub celowe)?
     
123 Zabezpieczenie układu - straty cieczy roboczej
Czy przewidziano środki zabezpieczające przed opróżnieniem cieczy roboczej układu do zbiornika, gdy układ jest wyłączony, jeśli takie opróżnienie mogłoby stworzyć zagrożenie?
     
124 Elementy układu sterowania - mechanizmy sterownicze nastawialne
Czy mechanizmy sterownicze nastawialne utrzymują swoje nastawy w określonych granicach do chwili wyzerowania?
     
125 Elementy układu sterowania – stabilność
Czy zawory sterujące ciśnieniem i natężeniem przepływu są tak dobrane, aby zmiana ciśnienia pracy, temperatury pracy i obciążenia nie powodowały wadliwego działania lub zagrożenia?
     
126 Elementy układu sterowania – odporność na ingerencję
Czy elementy sterujące ciśnieniem i natężeniem przepływu lub ich obudowy sa wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed nieuprawnioną zmianą ciśnienia lub natężenia przepływu, która może spowodować zagrożenie lub wadliwe działanie?
Czy zapewniono urządzenia ryglujące nastawienie lub obudowę elementów nastawnych, jeśli wskutek zmian lub regulacji może wystąpić zagrożenie lub wadliwe działanie?
     
127 Elementy układu sterowania – dźwignie sterowania ręcznego
Czy kierunek ruchu dźwigni sterowania ręcznego nie jest mylący (na przykład ruch dźwigni do góry nie powinien obniżać położenia sterowanego urządzenia; patrz IEC 61310-3)?
     
128 Elementy układu sterowania – nadrzędne nastawianie ręczne
Czy jeżeli przewidziano ręczne sterowanie w trybie nastawiania, to jest ono bezpieczne i ma pierwszeństwo przed sterowaniem automatycznym w trybie nastawiania?
     
129 Elementy układu sterowania – sterowanie oburęczne
Czy sterowanie dwuręczne spełnia wymagania ISO 13851 oraz zapewnia, że operator nie będzie wystawiony na zagrożenia spowodowane ruchami maszyny?
     
130 Elementy układu sterowania – bezpieczne położenie
Czy każdy element wykonawczy, który podczas rozruchu, zatrzymania lub uszkodzenia układu sterującego wymaga zachowania ustalonego położenia lub przyjęcia określonego położenia ze względów bezpieczeństwa w przypadku awarii układu sterującego, jest sterowany zaworem ustawianym w bezpiecznym położeniu (np. za pomocą sprężyny lub zapadki)?
     
131 Układy sterowania z serwozaworami i zaworami proporcjonalnymi - układy sterowania nadrzędnego
Czy jeżeli elementy wykonawcze są sterowane przez serwozawory lub zawory proporcjonalne, a wadliwe działanie układu sterowania może powodować zagrożenie ze strony tych elementów wykonawczych, to przewidziane są środki do zapewnienia lub odzyskania sterowania tych elementów wykonawczych?
     
132 Układy sterowania z serwozaworami i zaworami proporcjonalnymi - urządzenia pomocnicze
Czy elementy wykonawcze w stacjonarnych maszynach przemysłowych, sterowane przez serwozawory lub zawory proporcjonalne, sa wyposażone w dodatkowe środki do ich zatrzymania lub przemieszczenia w bezpieczne położenie, jeżeli niekontrolowany ruch może stwarzać zagrożenie?
     
133 Układy sterowania z serwozaworami i zaworami proporcjonalnymi – filtry
Czy spełnione jest zalecenie aby na przewodzie zasilającym i blisko serwozaworów lub zaworów proporcjonalnych przewidziano zamocowanie filtrów o pełnym przepływie bez bocznika strumienia, wyposażonych w łatwo odczytywane wskaźniki stanu zanieczyszczenia przegród filtracyjnych, jeżeli uszkodzenie takiego zaworu przez zanieczyszczenia może stwarzać zagrożenia?
Czy wytrzymałość na zgniecenie przegrody filtracyjnej przekracza maksymalne ciśnienie pracy układu a blokada przepływu cieczy roboczej za pomocą filtrów bez bocznika nie p stwarza zagrożenia?
     
134 Układy sterowania z serwozaworami i zaworami proporcjonalnymi - czystość układu
Czy spełnione jest zalecenie aby przed zamontowaniem serwozaworów i/lub zaworów proporcjonalnych doprowadzono czystość układu i cieczy do stabilnego poziomu czystości zgodnego z wymaganiami producenta (jeżeli nie uzgodniono inaczej, czystość układu powinna być zgodna z ISO 23309)?
     
135 Inne względy konstrukcyjne - monitorowanie parametrów układu
Czy jeżeli zmiany parametrów układu mogłyby sygnalizować zagrożenie, w informacji dla użytkownika wyraźnie wskazano poszczególne wartości lub zmiany wartości parametrów pracy układu oraz zapewniono wiarygodne środki monitorowania tych parametrów w układzie?
     
136 Inne względy konstrukcyjne – punkty pomiarowe
Czy we wszystkich układach, niezależnie od ich wielkości i złożoności, spełniono zalecenie stosowania odpowiedniej liczby punktów pomiarowych?
a punkty pomiarowe zamontowane w układach hydraulicznych do kontroli ciśnienia:
 1. są dostępne?
 2. mają trwale zamocowaną zaślepkę zmniejszającą przedostawanie się zanieczyszczeń?
 3. są tak zaprojektowane, by zapewniały bezpieczne i szybkie włączenie punktu pomiarowego przy maksymalnym ciśnieniu pracy?
     
137 Inne względy konstrukcyjne – wzajemne oddziaływanie układu
Czy warunki pracy w jednym układzie lub części układu nie pwpływaja na drugi układ lub jego część, w sposób powodujący zagrożenie?
     
138 Inne względy konstrukcyjne – sterowanie urządzeniami wielokrotnymi
Czy w przypadku, gdy w układzie zastosowano więcej niż jeden element hydrauliczny i są one wzajemnie zależne, sterowane samoczynnie i/lub ręcznie, i gdy uszkodzenie któregokolwiek z takich elementów mogłoby stworzyć zagrożenie, przewidziano zastosowanie zabezpieczających urządzeń blokujących lub innych środków ochronnych?
Czy spełniono zalecenie aby te urządzenia blokujące przerywały, jeżeli jest to możliwe, wszystkie czynności układu w zaplanowanej bezpiecznej kolejności i czasie, oraz resetowały poszczególne operacje, pod warunkiem, że takie przerwanie czynności układu samo nie stwarza zagrożenia?
Czy warunki resetowania wymagają sprawdzenia bezpiecznego położenia oraz warunków przed powtórnym uruchomieniem?
     
139 Inne względy konstrukcyjne – sterowanie sekwencyjne położenia
Czy jeżeli to możliwe, zawsze stosuje się sterowanie sekwencyjne za pomocą czujników położenia, gdy złe ustalenie kolejności zmian ciśnienia lub sterowania gradientem czasu mogłoby, samo w sobie, powodować zagrożenia?
     
140 Umiejscowienie elementów sterowniczych - zabezpieczenie
Czy elementy sterownicze są tak zaprojektowane lub zamontowane, by zabezpieczyć je przed:
 1. wadliwym działaniem i możliwymi do przewidzenia uszkodzeniami?
 2. wysokimi temperaturami?
 3. korozją atmosferyczną?
 4. zakłóceniami elektromagnetycznymi?
     
141 Umiejscowienie elementów sterowniczych - dostępność
Czy elementy sterownicze są łatwo i bezpiecznie dostępne?
Czy wynik nastawiania jest łatwy do zobaczenia?
Czy w stacjonarnych maszynach przemysłowych elementy sterownicze są umieszczone minimum 0,6 m lub maksimum 1,8 m nad poziomem roboczym (chyba że wielkość, funkcja lub sposób połączeń sieci przewodów wymagają innego umiejscowienia)?
     
142 Umiejscowienie elementów sterowniczych - sterowanie ręczne
Czy umiejscowienie i montaż elementów sterowniczych uruchamianych ręcznie są:
 1. umiejscowione w zasięgu normalnej pozycji pracy operatora?
 2. takie, aby podczas uruchamiania mechanizmów sterowniczych operator nie sięgał do nich obok obracających się lub poruszających się urządzeń?
 3. takie, aby nie zakłócały ruchów roboczych operatora?
     
143 Sterowanie awaryjne w stacjonarnych maszynach przemysłowych - wymagania ogólne
Czy jeśli istnieje zagrożenie (na przykład zagrożenie pożarem), układ hydrauliczny jest wyposażony w jeden lub kilka urządzeń zatrzymywania awaryjnego (np. przyciski stopu awaryjnego) a co najmniej jeden przycisk zatrzymywania awaryjnego jest zdalnie sterowany?
Czy układy hydrauliczne są tak zaprojektowane, aby działanie układów zatrzymywania awaryjnego nie spowodowało zagrożenia?
     
144 Sterowanie awaryjne w stacjonarnych maszynach przemysłowych - cechy zatrzymywania awaryjnego
Czy urządzenia zatrzymywania awaryjnego spełniają wymagania wg ISO 13850 (funkcja) i IEC 60947-5-5 (urządzenie)?
     
145 Sterowanie awaryjne w stacjonarnych maszynach przemysłowych - ponowne uruchomienie układu
Czy ponowne uruchomienie układu po wyłączeniu awaryjnym lub powrocie nie powoduje zagrożenia lub uszkodzenia?
     
Diagnostyka i kontrola
146 Wymagania ogólne
Czy spełniono zalecenie zapewnienia urządzenia do badania diagnostycznego i warunków kontrolowania stanu, aby ułatwić obsługę prewencyjną oraz usuwanie defektów (jeżeli zmiany parametrów pracy mogą sygnalizować zagrożenie, należy w informacji dla użytkownika wyraźnie wskazać poszczególne wartości lub zmiany wartości parametrów pracy układu - patrz również 5.4.7.5.1 i 5.4.7.5.2 PN-EN ISO 4413:2011)?
     
147 Pomiar i weryfikacja ciśnienia
Czy zastosowano odpowiednie ciśnieniomierze z uwzględnieniem wartości szczytowych i stłumionych ciśnienia, oraz przy zastosowaniu niezbędnych zabezpieczeń ciśnieniomierza?
Czy punkty pomiarowe w układzie hydraulicznym:
 1. są dostępne?
 2. maja trwale zamocowaną zaślepkę zmniejszającą przedostawanie się zanieczyszczeń?
 3. są tak zaprojektowane, by zapewniały bezpieczne i szybkie włączenie punktu pomiarowego przy maksymalnym ciśnieniu pracy?
     
148 Pobieranie próbki cieczy roboczej
Czy spełniono zalecenie zapewnienia przyrządu do pobierania reprezentatywnej próbki cieczy roboczej zgodnego z ISO 4021, aby umożliwić kontrolę stanu czystości cieczy?
Czy jeżeli zawór do pobierania próbki umiejscowiono na przewodzie wysokiego ciśnienia, na etykiecie podano ostrzeżenie o zagrożeniu wysokim ciśnieniem, a zawór do pobierania próbki osłonięto?
     
149 Czujnik temperatury
Czy spełniono zalecenie zamontowania w zbiorniku czujnika temperatury (w niektórych zastosowaniach może być zasadne instalowanie dodatkowego czujnika temperatury w najgorętszej części układu)?
     
150 Kontrola zanieczyszczeń
Powinny być zastosowane wskaźniki pokazujące, kiedy filtr lub separator wymaga obsługi; patrz 5.4.5.2.3.4 i 5.4.5.3.2.2.
Alternatywą jest obsługa okresowa, zgodna z harmonogramem konserwacji w instrukcji obsługi.
     
Weryfikacja
151 Weryfikacja wymagań bezpieczeństwa i akceptacja badań
Czy układ hydrauliczny jest  poddany kombinacji kontroli i badań w celu potwierdzenia, że:
 1. identyfikacja układów i elementów jest zgodna z wykazem?
 2. połączenia elementów w układzie są zgodne ze schematem?
 3. układ wraz ze wszystkimi elementami bezpieczeństwa działa prawidłowo?
 4. nie ma żadnych niezamierzonych wycieków żadnego z elementów, poza niewielkim zwilżeniem, niewystarczającym do sformowania kropli na tłoczyskach cylindrów po wielokrotnych cyklach roboczych?
Uwaga  
Ponieważ wiele z układów hydraulicznych może nie stanowić kompletnej maszyny, wielu procedur badawczych nie da się przeprowadzić dopóki układ hydrauliczny nie zostanie włączony w maszynę. Wówczas badania funkcjonalne muszą być wykonane po montażu, zgodnie z umową nabywcy i producenta.
Czy wyniki weryfikacji przez kontrolę i badania są udokumentowane, a do sprawozdania włączono następujące informacje:
 • typ i lepkość zastosowanego płynu hydraulicznego?
 • temperaturę płynu w zbiorniku, po jej ustabilizowaniu?.
     
Instrukcje
152 Wymagania ogólne
Czy dostarczono stosowane informacje, zgodnie z PN-EN ISO 12100 [6] p.6.4 oraz w uzgodnionym formacie?
     
153 Ostateczna informacja dla układów w stacjonarnych maszynach przemysłowych
Czy dostarczono następujące dokumenty, zgodne z zaakceptowaną ostateczną wersją układu:
 1. ostateczne schematy obwodów, zgodnie z ISO 1219-2? UWAGA: ISO 1219-2 ustala metodę tworzenia unikatowych kodów identyfikacyjnych; patrz 7.4.2.1.
 2. wykaz elementów?
 3. rysunek zestawieniowy?
 4. instrukcje oraz dane dotyczące obsługi i konserwacji (patrz 7.3 PN-EN ISO 4413:2011)?
 5. certyfikaty, o ile są wymagane?
 6. instrukcje montażu układu lub podzespołów w maszynie?
 7. arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa nt. płynu hydraulicznego, jeżeli producent dostarcza układ napełniony płynem?
     
Konserwacja
154 Dane ogólne
Układy hydrauliczne sa dostarczane wraz z niezbędnymi danymi dotyczącymi konserwacji i obsługi (w tym danych nt. próbnych uruchomień oraz komisyjnego odbioru), w uzgodnionym formacie i są to następujące dane (o ile są stosowne):
 1. zakres ciśnienia roboczego?
 2. zakres temperatury pracy?
 3. typ stosowanego płynu?
 4. nominalne natężenie przepływu?
 5. procedury uruchomienia i wyłączenia?
 6. niezbędne instrukcje rozładowania ciśnienia i ustalenie części układu w których nie nastąpi rozładowanie ciśnienia przez zwykłe urządzenia spustowe?
 7. procedury nastawiania (regulacji)?
 8. zewnętrzne punkty smarowania, wymagany rodzaj smaru i częstotliwość smarowania?
 9. umiejscowienie wzierników lub wyświetlaczy czujników (albo wskaźników) poziomu płynu, położenie punktów napełniania, spuszczania, filtrów powietrza i oleju, punktów pomiarowych, magnesów itp., wymagających regularnej obsługi?
 10. typ, dane techniczne i wymagany poziom czystości płynu, wyrażone zgodnie z ISO 4406?
 11. instrukcje konserwacji płynu i napełniana objętość;
 12. zalecenia bezpiecznego posługiwania się i usuwania płynów i smarów?
 13. przepływ nominalny czynnika chłodzącego, maksymalna temperatura, wymagany dopuszczalny zakres ciśnień dla właściwego chłodzenia oraz instrukcje opróżniania w celach konserwacyjnych?
 14. procedury konserwacji dla unikatowych montaży?
 15. spostrzeżenia dotyczące badań i zmiany zakresów dla akumulatorów hydraulicznych i przewodów; patrz 5.4.6.5?
 16. wykaz zalecanych części zapasowych?
 17. zalecane harmonogramy konserwacji lub remontów tych elementów, które wymagają okresowej obsługi;
 18. procedury odpowietrzania elementów?
Czy standardowe części (np. elementy złączne, kołki ustalające, uszczelki O-ring) stosowane w elementach hydrauliki siłowej są identyfikowalne przez numery nadane przez dostawcę lub przez nazwy i określenia tych części stosowane w normach międzynarodowych?
     
155 Wymagania dla układów z akumulatorami gazowymi - etykiety (naklejki) ostrzegawcze
Czy w układach hydraulicznych zawierających jeden lub klika akumulatorów, których etykiety ostrzegawcze nie są widoczne po zainstalowaniu w maszynie, umieszczono w widocznym miejscu dodatkową etykietę ostrzegawczą z napisem „UWAGA – układ zawiera akumulator(y), jak opisano w B.1.6 PN-EN ISO 4413:2011?
Czy kopie informacji sa przedstawione na schemacie układu?
Czy jeżeli w akumulatorach gazowych niezbędne jest po odłączeniu układu pozostawanie płynu pod ciśnieniem, to w widocznym miejscu umieszczono informację nt. bezpiecznej obsługi wszystkich elementów lub zespołów pozostających pod ciśnieniem po odłączeniu układu?
Czy wszystkie podzespoły pozostające pod ciśnieniem po odłączeniu maszyny od zasilania są wyposażone w łatwo rozpoznawalne zawory spustowe oraz etykiety ostrzegające o konieczności rozładowania ciśnienia w tych podzespołach przed podjęciem czynności związanych z nastawianiem lub konserwacją maszyny?
     
156 Informacje remontowe
Czy podano następujące informacje:
 1. Ciśnienie wstępne gazu; głównym zadaniem obsługowym wymaganym w przypadku akumulatorów gazowych jest sprawdzanie i nastawianie wstępnego ciśnienia gazu. Sprawdzanie i nastawianie ciśnienia powinno być prowadzone metodami i przy użyciu wyposażenia zalecanego przez producenta akumulatora, przy uwzględnieniu, że ciśnienie wstępne zależy od temperatury gazu. Należy uważać, aby podczas sprawdzania i nastawiania nie przekraczać znamionowego ciśnienia. Po nastawieniu lub sprawdzeniu gaz nie powinien się ulatniać?
 2. Usunięcie z układu: przed usunięciem z układu akumulatorów gazowych, ciśnienie w akumulatorze powinno zostać zredukowane do atmosferycznego, tj. rozładowane?
 3. Dane obsługowe dla akumulatorów gazowych: konserwacja, remonty i/lub wymiany części powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników, zgodnie z pisemna procedurą obsługi i przy użyciu części lub materiałów zgodnych z aktualnym wykazem producenta?
Czy przed rozpoczęciem demontażu akumulatora gazowego, akumulator jest całkowicie rozładowany, zarówno po stronie cieczy, jak i gazu?
     
157 Wymagania dla związanych z bezpieczeństwem części układu sterowania
Czy dla potrzeb obsługi i wymiany elementów w układach sterowania dostarczono informację dotyczącą ich serwisowania i trwałości?
UWAGA: Jeżeli stosowana jest norma ISO 13849-1, informacja powyższa może być niezbędna do zapewnienia planowanego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL.
     
Oznakowanie i identyfikacja
158 Elementy
Czy dostarczono następujące szczegółowe dane przez dostawcę i jeżeli to możliwe, podane w trwały i czytelny sposób na wszystkich elementach:
 1. nazwa lub znak firmowy producenta lub dostawcy?
 2. oznakowanie wyrobu producenta lub dostawcy?
 3. ciśnienie znamionowe?
 4. symbole, zgodne z ISO 1219-1 usytuowane tak, że stosowne elementy sterownicze są prawidłowo rozpoznawalne, a położenia są zgodne z ruchami roboczymi urządzenia?
Czy jeżeli brak miejsca mógłby spowodować, że napisy byłyby zbyt małe i nieczytelne, stosowne informacje są zamieszczone w dokumentacji towarzyszącej, jak np. instrukcje obsługi i konserwacji, karty katalogowe lub przywieszki?
     
159 Elementy i połączenia przewodów w układzie
Czy każdy element oraz połączenie układzie hydraulicznym jest oznakowane niepowtarzalnym kodem identyfikacyjnym patrz 7.2 a)?
Czy ten sam kod identyfikacyjny występuje na wszystkich wykazach, rysunkach zestawieniowych oraz schematach?
Czy kody te są czytelnie i trwale zaznaczone, obok, lecz nie bezpośrednio na elemencie lub połączeniu?
Czy kolejność i kierunek zmontowania zestawu wielu zaworów (wyspy zaworowej) jest jednoznacznie wskazany, obok, lecz nie bezpośrednio na wyspie zaworowej?
     
160 Złącza i przewody
Czy złącza w elementach, miejsca odłączania zasilania, punkty pomiarowe, otwory spustowe i kanały wylotowe są wyraźnie i jednoznacznie oznakowane?
Czy identyfikatory są zgodne z oznaczeniami na schemacie?
Czy jeżeli nie ominięto niedopasowania innymi metodami, przewody łączące układ hydrauliczny z innymi układami sa wyraźnie i jednoznacznie oznakowane, zgodnie z właściwą dokumentacją?
Czy do oznakowania identyfikacyjnego przewodów zgodnie ze schematem zastosowano jeden z następujących sposobów:
 1. oznakowanie przewodów numerami identyfikacyjnymi?
 2. oznakowanie końców przewodów przez użycie kodów identyfikacyjnych elementów i złącz? -    oznakowanie miejscowe końca połączenia, lub -    oznakowanie obu zakończeń przewodu;
 3. oznakowanie wszystkich przewodów i ich końców przez kombinację sposobów a) i b)?
     
161 Urządzenia sterujące zaworami
Czy urządzenia sterujące zaworami i ich funkcje sa jasno i trwale rozpoznawalne dzięki oznaczeniom zgodnym ze stosowanymi na schemacie układu?
Czy jeżeli to samo urządzenie sterujące zaworami (np. elektromagnes z dołączonymi wtykami i przewodami) pokazane jest na schemacie hydraulicznym i odpowiednim schemacie elektrycznym, to jest w taki sam sposób oznaczone na obu schematach?
     
162 Urządzenia wewnętrzne
Czy zawory nabojowe i inne urządzenia funkcjonalne (kurki, przepusty, zawory przełączające oraz zwrotne itp.) umieszczone wewnątrz rozdzielacza, płyty przyłączeniowej, bloku lub złącza są oznakowane przy ich otworach montażowych.
Czy jeżeli otwory montażowe są usytuowane pod elementem lub elementami, oznakowanie jest, o ile to możliwe, obok ukrytego elementu i zawierać dopisek „UKRYTY”?
Czy w przypadku, gdy oznakowanie powyższym sposobem nie jest możliwe, zapewniono innymi środkami?
     
163 Tabliczka
Czy tabliczka funkcji sterowniczych znajduje się na każdym stanowisku sterowania w miejscu, gdzie będzie czytelna.
Czy tabliczka jest zrozumiała i umożliwia jednoznaczne identyfikowanie każdej z funkcji sterowniczych układu (w przypadku, gdy nie jest to możliwe, należy powyższe zapewnić innymi środkami)?
     
164 Kierunek obrotu wału pompy lub silnika
Czy kierunek obrotu wału pompy lub silnika jest jasno i wyraźnie oznakowany, jeżeli niezgodność może spowodować zagrożenie?