Wykaz Projektów
Streszczenie

Pakiet multimedialnych materiałów szkoleniowych dotyczących doboru i użytkowania środków ochrony indywidualnej dla pracowników

Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Owczarek

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania była poprawa stanu wiedzy i świadomości w zakresie metod doboru i zasad bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej poprzez prowadzenie szkoleń.
W 2. etapie opracowano nowe elementy materiałów szkoleniowych oraz dokonano weryfikacji materiałów opracowanych w 1. etapie zadania.

W wyniku realizacji zadania opracowano:

  • poradnik dla wykładowców
  • materiały do szkoleń dla producentów
  • materiały do szkoleń dla użytkowników
  • materiały do szkoleń dla pracowników PIP
  • zestawy filmów instruktarzowych
  • narzędzie do interaktywnego sprawdzenia niezbędnych do zastosowania środków ochrony indywidualnej.

Poradnik dla wykładowców ma charakter przewodnika. Wskazano w nim zbiór zagadnień, które niezależnie od potrzeb zgłaszanych bezpośrednio przez uczestników szkoleń (w poradniku zdefiniowano pięć grup odbiorców szkoleń), muszą być omówione i wyjaśnione podczas szkoleń z zakresu środków ochrony indywidualnej. Poradnik jest przeznaczony do indywidualnego wykorzystania. Ma charakter otwarty, umożliwiający kontynuację jego redakcji przez wykładowcę.

Materiały szkoleniowe dla producentów, użytkowników i pracowników PIP zostały zweryfikowane po przeprowadzeniu czterech szkoleń:

  • „Charakterystyka i wymagania dla środków ochrony indywidualnej – teoria i praktyka” (dla producentów i dystrybutorów), Łódź, 23–24.06.2014 r.
  • „Zasadnicze wymagania dla środków ochrony indywidualnej oczu i twarzy. Wymagania techniczne dla poszczególnych rodzajów ochron określone w Dyrektywie 89/686/WEG i normach zharmonizowanych” (dla pracowników PBP), Wrocław, 9.10.2014 r.
  • „Środki ochrony indywidualnej” (dla użytkowników), Łódź, 27–28.04.2015 r.
  • „Wymagania zasadnicze i techniczne dla środków ochrony oczu i twarzy” (dla pracowników PIP), Łódź, 19.06.2015 r.

Filmy instruktażowe prezentują wybrane metody badań środków ochrony indywidualnej. Narzędzie do interaktywnego sprawdzania niezbędnych do zastosowania środków ochrony indywidualnej jest przeznaczone do wykorzystania głównie przez osoby odpowiedzialne za szkolenia pracowników w zakładach pracy. Może być elementem sprawdzającym wiedzę pracowników (w zakresie środków ochrony indywidualnej) przygotowujących się do podjęcia pracy na konkretnym stanowisku.

Kontynuowano również współpracę z przedstawicielem producenta środków ochrony indywidualnej w zakresie szkoleń zamawianych przez określone grupy użytkowników środków ochrony indywidualnej. Współpraca ta zaowocowała opracowaniem broszury i prezentacji multimedialnej obejmującej zagadnienia dotyczące zagrożeń spawalniczych oraz środków ochrony indywidualnej stosowanych przez spawacza. W 2. etapie zadania powrócono również do współpracy z firmą BSH w zakresie szkoleń bhp pracowników tej firmy. Opracowano dwie szczegółowe instrukcje obsługi do stanowisk demonstracyjnych (stanowiska do symulacji skutków niestosowania wymaganych środków ochrony indywidualnej), które w latach 2011–2012 zostały zaprojektowane w CIOP-PIB.

Opracowane w ramach zadania programy szkoleń oraz materiały szkoleniowe przekładają się bezpośrednio na działania praktyczne. Zrealizowane działania umożliwiły poszerzenie oferty edukacyjnej CIOP-PIB o szkolenia specjalistyczne w zakresie środków ochrony indywidualnej – do harmonogramu rocznego szkoleń problemowych i specjalistycznych realizowanych przez CIOP-PIB zostały wprowadzone cztery szkolenia (http://www.ciop.pl/).

Wyniki zadania przedstawiono w 2 publikacjach w czasopismach o zasięgu krajowym, w tym 1 już wydanej, i w rozdziale w monografii o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano w formie
4 referatów na konferencjach krajowych.

 Jednostka: Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

Okres realizacji: 01.01.2014 – 30.09.2015