Biblioteka

Szukaj w zasobach Biblioteki

 
Elektroniczny Katalog Biblioteki

 

Baza ALEPH CIOP-PIB – zawiera opisy bibliograficzne specjalistycznego piśmiennictwa z dziedziny szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy i ergonomii, innych dziedzin nauki, a także zbiorów o charakterze uniwersalnym (słowniki, poradniki, encyklopedie, leksykony), gromadzonych przez Bibliotekę Instytutu. Baza obejmuje systematycznie katalogowane, bieżące nabytki Biblioteki (książki, materiały informacyjne, czasopisma), sprawozdania z prac naukowo-badawczych, artykuły z czasopism. Wybrane (spośród książek i materiałów informacyjnych) pozycje piśmiennictwa, cieszące się dużym zainteresowaniem i ukierunkowane na praktykę bezpieczeństwa pracy, tworzą księgozbiór podręczny. Szczególną rolę pełni baza Artykuły z Czasopism, zawierająca opisy bibliograficzne artykułów polskojęzycznych i obcojęzycznych, wybieranych w wyniku systematycznie prowadzonego przeglądu naukowych i specjalistycznych czasopism krajowych i zagranicznych.

 

Baza ALEPH-CIOP-PIB zawiera m.in. następujące podzbiory, tzw. bazy logiczne:

  • Baza Książki - obejmuje opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych polskich i zagranicznych, m.in. pozycji wydawanych przez Instytut. Opisy bibliograficzne nowości pozyskiwanych przez Bibliotekę tworzone są na bieżąco z autopsji, na podstawie aktualnych dokumentów włączanych do księgozbioru. Wcześniejsze opisy, tworzone na podstawie retrokonwersji, są systematycznie weryfikowane.

  • Baza Materiały Informacyjne - są to m.in. opisy bibliograficzne sprawozdań z działalności instytutów naukowo-badawczych, towarzystw naukowych, materiały z seminariów i konferencji naukowych, bibliografie, roczniki statystyczne, raporty, katalogi oraz wydawnictwa okolicznościowe.

  • Baza Dokumenty Elektroniczne (CD, DVD) - zawiera  opisy bibliograficzne samoistnych wydawniczo dokumentów elektronicznych, zarówno baz danych, jak i książek oraz czasopism (z odpowiednim odsyłaczem do wersji papierowej, jeśli taka istnieje).

  • Baza Artykułów z Czasopism - zawiera  opisy bibliograficzne artykułów ze specjalistycznych czasopism krajowych i zagranicznych, m.in. wydawanych przez Instytut (JOSE, Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy). W systemie rejestrowane są m.in. artykuły, wybrane z bieżącej prenumeraty krajowej i zagranicznej, z baz międzynarodowych zasobów naukowych oraz innych źródeł informacji. Opisy bibliograficzne zawierają m.in. abstrakty artykułów. Opisy bibliograficzne artykułów posiadających wersję elektroniczną zawierają odnośniki do dokumentów w wersji cyfrowej.

  • Baza Prace Naukowo-Badawcze - zawiera  opisy bibliograficzne sprawozdań z prac naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie.

Ponadto, w systemie ALEPH utrzymywana jest baza Tezaurus (baza autorytatywna), zawierającej słownictwo Tezaurusa „Bezpieczeństwo pracy i ergonomia”, wykorzystywane do opisu rzeczowego dokumentów oraz wspomagająca procedury wyszukiwania informacji w katalogu Biblioteki.


Wyszukiwanie w bazie prowadzić można bezpośrednio w systemie ALEPH, a także z wykorzystaniem multiwyszukiwarki fasetowej, dostępnej na stronie internetowej Biblioteki (Szukaj w zasobach Biblioteki, zakładka: Katalog Biblioteki). W wyszukiwaniach wykorzystywać można wybrane słownictwo dziedziny, udostępnione na stronie internetowej Biblioteki w zakładce Terminologia, w której zestawione są m.in.: zasoby terminologii, stosowane do opisu rzeczowego piśmiennictwa (Tezaurus, Słownik Słów Kluczowych).