Rękawice ochronne - Przykłady zastosowań

Przykłady zastosowań rękawic w odniesieniu do określonych czynników chemicznych

Substancje pyliste:
rękawice z tkaniny pyłoochronnej, wzmocnione, chroniące przed zanieczyszczeniami powietrza, rękawice zalecane są do prac w rolnictwie, przy których występuje kontakt z nietoksycznymi, pylistymi substancjami np. nawozami sztucznymi.

Ciekłe substancje chemiczne:

 • środki ochrony roślin: zaleca się stosowanie rękawic z kauczuku butylowego, neoprenu lub z kauczuku poliakrylonitrylowego,
 • rozpuszczalniki organiczne:
  • aromatyczne:
   - benzen - rękawice wykonane z vitonu, PVA,
   - toluen - rękawice wykonane z PVA, vitonu,
   - ksylen - rękawice wykonane z PVA, vitonu,
   - etylobenzen - rękawice wykonane z PVA,
   - aldehyd benzoesowy - rękawice wykonane z vitonu, kauczuku butylowego,
   - nitrobenzen - rękawice wykonane z PVA, vitonu, kauczuku butylowego,
   chlorowane:
   - trichloroetylen - rękawice wykonane z PVA,
   - chlorobenzen - rękawice wykonane z PVA, vitonu,
   alifatyczne:
   - benzyna - rękawice wykonane z perbunanu, neoprenu,
   - nafta - rękawice wykonane z perbunanu, neoprenu,
   - aceton - rękawice wykonane z kauczuku butylowego,
   - alkohol etylowy - rękawice wykonane z vitonu, kauczuku butylowego, kauczuku poliakrylonitrylowego, neoprenu, PCV,
   - alkohol butylowy - rękawice wykonane z vitonu, kauczuku butylowego, kauczuku poliakrylonitrylowego,
   - heksan - rękawice wykonane z kauczuku poliakrylonitrylowego, neoprenu, vitonu,
   - alkohol metylowy - rękawice wykonane z kauczuku poliakrylonitrylowego, vitonu, kauczuku butylowego, PCV,
 • kwasy:
  • rozcieńczone - rękawice wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, neoprenu, kauczuku poliakrylonitrylowego, kauczuku butylowego, vitonu
   średnio stężone - rękawice wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, vitonu, kauczuku butylowego, neoprenu
   stężone - rękawice wykonane z neoprenu, PCV, vitonu, kauczuku butylowego
 • oleje i smary: rękawice wykonane z perbunanu, vitonu, kauczuku butylowego,
 • woda i roztwory wodne soli: rękawice wykonane z gumy naturalnej, polichlorku winylu.

Tabela Odporności materiałów stosowanych do produkcji rękawic ochronnych na działanie czynników chemicznych

MateriałOdporność chemicznaCzynnik powodujący rozkład
Kauczuk naturalny Odporny na średnio stężone roztwory kwasów i zasad (do 30%), wodę i roztwory wodne soli, alkohole, aldehydy, ketony, aniliny, dwusiarczek węgla benzyna, pochodne benzenu, octanu etylu, trichloroetylenu, czynniki utleniające (tlen, ozon, perhydrol), światła, podwyższona temperatura
Kauczuk poliakrylonitrylowy (perbunan) Odporny na węglowodory alifatyczne (benzyna, oleje), alkohole, aminy, kwasy organiczne oprócz octowego, oleje roślinne, średnio stężone kwasy (siarkowy, solny, fosforowy, fluorowodorowy) i zasady, podchloryny chlor, brom, stężone kwasy: azotowy, siarkowy, chlorosulfonowy
Kauczuk polichloroprenowy (neopren) Odporny na węglowodory alifatyczne, kwasy, zasady, alkohole, benzynę, naftę, oleje mineralne, ozon rozpuszczalniki aromatyczne i chlorowane, stężone kwasy utleniające: azotowy, siarkowy, chlorosulfonowy; podchloryn sodowy, ciekły chlor, chlorek tionylu
Kauczuk butylowy Odporny na kwasy nieorganiczne, roztwory zasad, wodę utlenioną do 30%, alkohole, fenole, nitrobenzen, aniliny, oleje roślinne i zwierzęce, ketony, etery, estry, kwasy organiczne, ozon węglowodory alifatyczne zwłaszcza cykliczne, węglowodory chlorowane, dwusiarczek węgla, niektóre estry
Hypalon Odporny na działanie ciekłych substancji chemicznych, ozonu stężone kwasy utleniające, pęcznieje w rozpuszczalnikach aromatycznych i chlorowanych
Viton Wysoka odporność na działanie substancji chemicznych, stężone kwasy (dymiący kwas azotowy) lekko pęcznieje pod wpływem rozpuszczalników aromatycznych i chlorowanych
Polichlorek winylu (PCV) Odporny chemicznie - kwasy i zasady z wyjątkiem stężonych kwasów utleniających stężone kwasy utleniające, pod wpływem rozpuszczalników wymywane są zmiękczacze i rękawice sztywnieją
Polialkohol winylowy (PVA) Odporny na działanie benzyny i większości rozpuszczalników organicznych, rozpuszczalników aromatycznych (benzen, ksylen) i chlorowanych (trichloroetylen), olejów, tłuszczów i ozonu woda