Wskaźnik ochrony, procedura doboru

Wskaźnik ochrony

Definicja

           Nominalny wskaźnik ochrony jest co do wartości równy odwrotności całkowitego przecieku wewnętrznego. Wyrażony jest jako wielkość niemianowana określająca krotność obniżenia stężenia substancji szkodliwej na skutek zastosowania ochrony. Wyznaczone w ten sposób wartości nominalnych wskaźników ochrony dla podstawowego sprzętu ochrony układu oddechowego przedstawiono w tabeli.

Procedura doboru sprzętu ochrony układu oddechowego z wykorzystaniem wskaźnika ochrony

            Wybór rodzaju sprzętu ochrony układu oddechowego zależy od relacji w jakiej pozostaje stężenie substancji toksycznych danego środowiska pracy w stosunku do dopuszczalnych wartości  stężeń określonych dla tych substancji. Im większe jest przekroczenie wartości granicznych tym ochrona powinna charakteryzować się wyższą skutecznością, a zatem  powinna posiadać większą wartość wskaźnika ochrony.  Pomocne w tym wyborze stanie się wyznaczenie minimalnej wartości wskaźnika ochrony w następujący sposób:

                             MPF = Sz / Sa

gdzie: Sz - stężenie zanieczyszczenia środowiska zewnętrznego
          Sa - maksymalne akceptowalne stężenie zanieczyszczenia powietrza
                  wdychanego

           Po obliczeniu minimalnej wartości wskaźnika ochrony użytkownik powinien dokonać wyboru rodzaju i klasy sprzętu ochrony układu oddechowego tak, aby sprzęt ten charakteryzował się  wyższą wartością wyznaczonego  dla niego wskaźnika ochrony.

Wartości wskaźnika ochrony dla poszczególnych rodzajów sprzętu ochrony układu oddechowego

Rodzaj sprzętu ochrony układu oddechowego     Klasy ochronne     Nominalny wskaźnik ochrony
Półmaska połączona z filtrem, KLASA 1 (filtr klasy P1)
KLASA 2 (filtr klasy P2)
KLASA 3 (filtr klasy P3)

4
9
20

Półmaska filtrująca KLASA 1 (FFP1)
KLASA 2 (FFP2)
KLASA 3 (FFP3)

4
9
20

Półmaska połączona z pochłaniaczem lub filtropochłaniaczem

-

9*)

Półmaska pochłaniająca

-

9*)

Maska połączona z filtrem, KLASA 1 (filtr klasy P1)
KLASA 2 (filtr klasy P2)
KLASA 3 (filtr klasy P3)

5
16
1000

Maska połączona z pochłaniaczem lub filtropochłaniaczem

-

1000*)

Maska połączona ze sprzętem oczyszczającym ze wspomaganiem KLASA 1
KLASA 2
KLASA 3

20
200
2000

Hełm powietrzny lub kaptur połączony ze sprzętem oczyszczającym z wymuszonym przepływem powietrza KLASA 1
KLASA 2
KLASA 3

10
50
500

Aparat wężowy sprężonego powietrza lub aparat wężowy tłoczonego powietrza połączony z kapturem, hełmem powietrznym, bluzą powietrzną

-

100

Aparaty wężowe sprężonego powietrza lub aparaty wężowe tłoczonego powietrza wyposażone w kaptur, hełm powietrzny  lub bluzę powietrzną do obróbki strumieniowo ściernej

-

500

Lekkie aparaty wężowe sprężonego powietrza wyposażone w kaptur, hełm powietrzny z zaworem o stałym przepływie KLASA 1 (LDH1)
KLASA 2 (LDH2)
KLASA 3 (LDH3)

10
50
200

Lekkie aparaty wężowe sprężonego powietrza wyposażone w maskę lub zespół ustnika KLASA 1 (LDH1)
KLASA 2 (LDH2)
KLASA 3 (LDH3) tylko z maską

20
100
1000

Aparat wężowy sprężonego powietrza połączony z półmaską z automatem oddechowym

-

30

Aparat wężowy sprężonego lub tłoczonego świeżego powietrza połączone z półmaską (z zaworem o stałym przepływie i stałym zasilaniu)

-

100

Aparat wężowy zasysanego świeżego powietrza połączony z maską lub zespół ustnika

-

1000

Aparat wężowy sprężonego powietrza lub aparat wężowy tłoczonego świeżego powietrza wyposażony w maskę lub zespół ustnika (z zaworem o stałym przepływie i stałym zasilaniu)

-

1000

Aparaty wężowe sprężonego powietrza i aparaty butlowe z otwartym obiegiem skompletowane z maską (z automatem oddechowym) lub zespołem ustnika (z automatem oddechowym) oraz tlenowe aparaty butlowe z obiegiem zamkniętym połączone z maską lub zespołem ustnika Aparaty bez nadciśnienia i z nadciśnieniem   2000

*) Pochłaniacz klasy 1 stosuje się, gdy objętościowe stężenie gazu lub pary w powietrzu nie przekracza 0,1% obj.,  pochłaniacz klasy 2 do wartości 0,5% obj., a pochłaniacz klasy 3 do wartości 1% obj. Dla pochłaniaczy AX i SX istnieje tylko jedna klasa. Pochłaniacze AX i SX można stosować o ile stężenie obj. gazu nie przekracza 0,5%.


Przykładowy sposób postępowania dla określonego środowiska pracy:

Dane:

1. średnie ważone stężenie pyłu  obliczone dla 8 godzin pracy wynosi - 20 mg/m3

2. NDS dla tego pyłu wynosi                                                            -   5 mg/m3


Minimalny wskaźnik ochrony wynosi 4. Zgodnie z tabelą dla zanieczyszczenia w postaci pyłu odpowiedni do tych warunków jest sprzęt filtrujący klasy 1. W celu zmniejszenia ryzyka zawodowego można zastosować sprzęt filtrujący klasy P2 o wskaźniku ochrony równym 10