Sprzęt filtrujący

Sprzęt filtrujący

Przeznaczenie

Sprzęt filtrujący w postaci filtrów kompletowanych z częściami twarzowymi lub półmasek filtrujących stosowany jest w przypadkach wystąpienia zanieczyszczenia powietrza pyłami, dymami lub mgłami w stężeniach przekraczających ich wartości normatywne.

Ograniczenia w stosowaniu

Górną granicą ograniczającą stosowanie sprzętu filtrującego jest maksymalne stężenie zanieczyszczeń obliczone jako krotność przekroczenia NDS danych substancji. W sprzęcie filtrującym przeciek zanieczyszczonej atmosfery do strefy oddechowej użytkownika następuje  poprzez:

  • przeciek przez materiał filtracyjny (penetracja),
  • przeciek przez nieszczelności obrzeża części twarzowej,
  • przeciek przez zawory (jeżeli są zamontowane).

Kryteria doboru sprzętu filtrującego

Podstawowym kryterium doboru klasy ochronnej sprzętu filtrującego są: rodzaj aerozolu i stężenie zanieczyszczenia w środowisku powietrznym stanowi
Sprzęt filtrujący dzieli się na trzy klasy ochronne. Może być on stosowany przy zagrożeniach aerozolami w zależności od spełniania przez niego wymagań w zakresie penetracji.

Wybór klasy ochronnej odpowiedniej dla stężenia zanieczyszczenia na stanowisku pracy należy dokonać kierując się wartościami granicznymi całkowitego przecieku wewnętrznego, która to wartość określa poprzez wskaźnik ochrony krotność obniżenia stężenia zanieczyszczenia pod częścią twarzową dla danych warunków środowiska pracy.


Procedura doboru sprzętu ochrony układu oddechowego z wykorzystaniem wskaźnika ochrony

Klasy ochrony

W myśl definicji, kryteriów oceny oraz wynikającego z nich sposobu znakowania, zgodnego z normami serii PN-EN wynika, że zapisy o przeznaczeniu do stosowania dla sprzętu filtrującego w postaci półmasek filtrujących, masek lub półmasek kompletowanych z filtrami powinny brzmieć  następująco (przykłady):

  • Sprzęt filtrujący oznaczony symbolem P1 jest przeznaczony do ochrony przed aerozolami ze stałą lub ciekła fazą rozproszoną  (pył, dym, mgła), o ile stężenie fazy rozproszonej tych aerozoli nie przekroczy 4xNDS.
  • Sprzęt filtrujący oznaczony symbolem P2 jest przeznaczony do ochrony przed aerozolami ze stałą lub ciekła fazą rozproszoną  (pył, dym, mgła), o ile stężenie fazy rozproszonej tych aerozoli nie przekroczy 9xNDS.
  • Sprzęt filtrujący oznaczony symbolem P3 jest przeznaczony do ochrony przed aerozolami ze stałą i ciekłą fazą rozproszoną (pył, dym, mgła), o ile stężenie fazy rozproszonej tych aerozoli nie przekroczy 20xNDS po skompletowaniu filtra z półmaską lub 1000xNDS po skompletowaniu filtra z maską.

Należy jednak pamiętać, iż w przypadku skompletowania filtrów z maskami sprzęt filtrujący klasy P1, P2 lub P3 będzie można stosować dla większych wartości przekroczeń NDS, co wynika ze skuteczności części twarzowej.

 

Obecnie sprzęt filtrujący klasyfikowany jest także jako sprzęt:

-       jednorazowego użycia – NR,

-       wielokrotnego użycia – R.


Obowiązkiem producenta sprzętu ochrony układu oddechowego powinno być ścisłe definiowanie   zakresu stosowania konkretnego typu sprzętu, z uwzględnieniem wszelkich możliwych wariantów połączeń filtrów z częściami twarzowymi. Indywidualne określanie oferowanego przez sprzęt poziomu ochrony, obliczone na podstawie wyznaczonej wartości całkowitego przecieku wewnętrznego, może różnicować sprzęt filtrujący danej klasy ochronnej.  Informacja o zaliczeniu sprzętu do odpowiedniej klasy ochronnej potwierdza jedynie spełnienie przez ten sprzęt minimalnych wymagań w zakresie parametrów ochronnych i użytkowych. W obrębie danej klasy ochronnej mogą jednakże pojawić się lepsze rozwiązania, które zapewniają wyższą skuteczność,  poprzez dobranie przez producenta kształtu części twarzowej szczelnie przylegającej do twarzy użytkownika. Wówczas podanie przez producenta zakresu stosowania, w oparciu o badania całkowitego przecieku wewnętrznego wykonane dla danego sprzętu, pozwoli użytkownikowi na właściwy dobór do występujących zagrożeń i warunków pracy.