Metody doboru środków ochrony indywidualnej
 

Podstawowym warunkiem doboru środków ochrony indywidualnej jest rozpoznanie i ocena zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. Uzyskane dane na temat zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy umożliwiają precyzyjne określenie potrzeb dotyczących zakresu ochrony (części ciała pracowników narażonych na działanie czynników szkodliwych) oraz minimalnych, wymaganych parametrów ochronnych środków ochrony indywidualnej. Uzyskane dane na temat zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy umożliwiają, w niektórych przypadkach również na oszacowanie ryzyka.

Wskazówki dotyczące identyfikacji zagrożeń oraz szacowania ryzyka zawodowego dla potrzeb doboru środków ochrony indywidualnej

W niniejszym serwisie uwzględniono następujące grupy czynników szkodliwych:

Ponieważ znajomość zagrożeń stanowi podstawowy warunek prawidłowego doboru środków ochrony indywidualnej, przed przystąpieniem do korzystania z serwisu zalecane jest wypełnienie tabel zawierających szczegółowe dane niezbędne do przeprowadzenia szczegółowych procedur doboru.

Zestawienie zagrożeń występujących na stanowiskach pracy, stanowiących dane wejściowe do doboru poszczególnych grup środków ochrony indywidualnej

W niniejszym serwisie uwzględniono nowoczesne metody doboru oraz zalecenia i wskazówki podane w dokumentach normalizacyjnych, przewodnikach oraz dostępnych publikacjach.
Dobór dokonywany jest spośród środków ochrony indywidualnej oznaczonych znakiem CE , z uwzględnieniem wszystkich grup środków ochrony indywidualnej:

W wymienionych wyżej grupach środków ochrony indywidualnej dokonane zostały szczegółowe podziały, z uwzględnieniem ich parametrów ochronnych. W większości wypadków parametry ochronne poszczególnych grup środków ochrony indywidualnej są charakteryzowane za pomocą znakowania, znajdującego się na wyrobie lub przedstawiane w instrukcjach użytkowania sprzętu.

Znakowanie środków ochrony indywidualnej

Ostatnim  elementem, który należy uwzględnić podczas doboru  środków ochrony indywidualnej jest możliwość ich jednoczesnego stosowania – tzw. bezkolizyjność (patrz Bezkolizyjność stosowania środków ochrony indywidualnej).