Ogólne zasady pomiaru funkcjonowania

 

Pomiar funkcjonowania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy jest procesem obejmującym zbieranie, analizowanie oraz raportowanie informacji dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub jego elementów. Umożliwia on ocenę poziomu zarządzania BHP i jego wyników.  

Pomiar funkcjonowania jest niezbędnym warunkiem skutecznego zarządzania. Jeżeli nie można czegoś zmierzyć, nie można tym zarządzać.

Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest więc związane z pomiarem funkcjonowania w tym obszarze. Pomiar ten umożliwia w szczególności:

  • zidentyfikowanie występujących problemów i obszarów wymagających poprawy,
  • ocenę stopnia osiągnięcia przyjętych celów,
  • ocenę realizacji działań podejmowanych dla osiągnięcia przyjętych celów,
  • identyfikację dobrych praktyk, których wdrożenie prowadzi do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • porównywanie osiąganych wyników z wynikami innych przedsiębiorstw,
  • przekazywanie informacji o osiąganych wynikach wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Pomiar funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje:

  • warunki pracy, w tym przede wszystkim występujące w przedsiębiorstwie zagrożenia.
  • działania realizowane w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • osiągane wyniki.

Informacji o funkcjonowaniu dostarczają wskaźniki, które charakteryzują je w kategoriach ilościowych lub jakościowych. Wskaźniki wykorzystywane do pomiaru środowiska pracy oraz realizowanych działań są nazywane wskaźnikami wiodącymi, zaś wskaźniki do pomiaru uzyskiwanych wyników – wynikowymi (rys.1). 

 

Rys. 1. Pomiar funkcjonowania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Pobierz:
Materiały informacyjne temat
oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem wskaźników wynikowych i wiodących
Autor:  dr inż. Zofia Pawłowska, CIOP-PIB
2013 r.
Pobierz:
Wytyczne do
oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem wskaźników wynikowych i wiodących
Autor:  dr inz. Zofia Pawłowska, CIOP-PIB
2013 r.
 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych