Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 9 (420) WRZESIEŃ 2006
 • Kierunki prac Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
  Agnieszka Młodzka-Stybel, s. 2-4
 • Prewencja wypadkowa w społecznym ubezpieczeniu wypadkowym w wybranych krajach europejskich
  Jan Rzepecki, s. 5-8
 • INTERNETOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI O BHP SafeWork - witryna internetowa ILO dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w pracy
  Barbara Szczepanowska, s. 9-12
 • Wpływ palenia papierosów na stężenia cząstek drobnych występujących w powietrzu w pomieszczeniu
  Elżbieta Jankowska, s. 13-15
 • Zmiany krajowych przepisów dotyczących niektórych elementów i procedur przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym
  Jerzy S. Michalik, s. 16-19
 • Niebezpieczne substancje chemiczne emitowane z farb drukowych
  Joanna Kowalska, Ivan Makhniashvili, Małgorzata Pośniak, s. 20-23
 • Pomiar i ocena drgań mechanicznych w środowisku pracy według nowych przepisów prawnych
  Piotr Kowalski, s. 24-26
 • Skutki rażenia prądem stałym
  Stefan Gierlotka, s. 30-32
 • Kierunki prac Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
  Agnieszka Młodzka-Stybel

  W artykule przedstawiono informacje na temat prac Agencji, obejmujących działania promocyjne oraz proces gromadzenia danych eksperckich, realizowane w ramach współpracy z krajowymi punktami centralnymi oraz centrami tematycznymi.


  Prewencja wypadkowa w społecznym ubezpieczeniu wypadkowym w wybranych krajach europejskich
  Jan Rzepecki

  Działalność prewencyjna stanowi jedno z podstawowych zadań społecznego ubezpieczenia wypadkowego w krajach zachodnioeuropejskich. Na przykładzie Niemiec, Francji, Austrii i Szwajcarii, a także Polski przedstawiono rolę i zakres działań prewencyjnych realizowanych przez ubezpieczenie wypadkowe. Potwierdzenie ogromnej roli działalności prewencyjnej stanowi wielkość środków finansowych przeznaczanych na ten cel.


  INTERNETOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI O BHP SafeWork - witryna internetowa ILO dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w pracy
  Barbara Szczepanowska

  W ramach kontynuacji prezentowania internetowych źródeł informacji o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy, w artykule przedstawiono zawartość zamieszczonej w ramach portalu Międzynarodowej Organizacji Pracy witryny programu SafeWork, realizowanego przez dział ILO o tej samej nazwie. Witryna ta obejmuje informacje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ergonomią, wypadkami i chorobami zawodowymi, różnymi rodzajami zagrożeń zawodowych w sektorach gospodarki oraz w sektorze nieformalnym, a także z wieloma innymi zagadnieniami związanymi z ochroną człowieka w procesie pracy.


  Wpływ palenia papierosów na stężenia cząstek drobnych występujących w powietrzu w pomieszczeniu
  Elżbieta Jankowska

  W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu palenia papierosów na stężenia cząstek drobnych - o średnicach od 16 do 626 nm -występujących w powietrzu w pomieszczeniu. Stężenia cząstek określono przed i w czasie do 57 minut od wypalenia trzech papierosów w pomieszczeniu.


  Zmiany krajowych przepisów dotyczących niektórych elementów i procedur przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym
  Jerzy S. Michalik

  W artykule przedstawiono i omówiono zmiany systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym wprowadzone ostatnio do prawa krajowego postanowieniami ustawy z 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw oraz zmiany wymagań dotyczących raportu o bezpieczeństwie zawarte w rozporządzeniu MGiP z 2005 r.


  Niebezpieczne substancje chemiczne emitowane z farb drukowych
  Joanna Kowalska, Ivan Makhniashvili, Małgorzata Pośniak

  "Farby drukowe - wieloskładnikowe mieszaniny substancji chemicznych o różnych właściwościach fizykochemicznych i toksycznych, mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia pracowników, zarówno na etapie ich produkcji, jak również w procesie drukowania. W artykule przedstawiono substancje chemiczne mogące występować w powietrzu na stanowiskach pracy w zakładach poligraficznych. Wskazano, że głównym źródłem emisji substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia pracowników są rozpuszczalniki zawarte w spoiwach oraz rozcieńczalniki farb drukowych. "


  Pomiar i ocena drgań mechanicznych w środowisku pracy według nowych przepisów prawnych
  Piotr Kowalski

  W artykule omówiono zastosowanie nowych przepisów dotyczących pomiarów i oceny drgań mechanicznych na stanowiskach pracy. Odniesiono je do przepisów obowiązujących przed wdrożeniem przez Polskę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/44/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (drganiami mechanicznymi).


  Skutki rażenia prądem stałym
  Stefan Gierlotka

  W artykule opisano działania prądu stałego na człowieka skutkujące wypadkami. Omówiono zagadnienie wartości rezystancji ciała człowieka przy rażeniach prądem stałym.


  Streszczenia roczników
  2022 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer