Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 6 (417) CZERWIEC 2006
Pojęcie ochrony pracy w prawie pracy
Barbara Krzyśków

Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji na temat pojęcia ochrony pracy. Dyskusja taka jest szczególnie istotna obecnie, gdy w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej zmieniają się takie tradycyjne pojęcia i ich znaczenie, jak: ochrona pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy.Szacowanie ryzyka zawodowego i ryzyka zdrowotnego związanego z działaniem miejscowych drgań mechanicznych
Barbara Harazin

W artykule przedstawiono trzy rodzaje oceny ryzyka: ocenę zawodowego ryzyka opartego na wartościach NDN ocenę ryzyka zdrowotnego opartego na modelu matematycznym, a także ocenę ryzyka zdrowotnego weryfikowanego badaniami medycznymi.


Uciążliwość hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi - badania w warunkach laboratoryjnych
Anna Kaczmarska, Anna Łuczak, Andrzej Sobolewski

"Hałas niskoczęstotliwościowy (w tym infradźwiękowy) jest jednym ze szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy i życia człowieka. Dominującym efektem wpływu infradźwięków i dźwięków o niskiej częstotliwości na organizm podczas ekspozycji zawodowej jest ich działanie uciążliwe, występujące już przy niewielkich przekroczeniach progu słyszenia. Obowiązujące w środowisku pracy w Polsce (przede wszystkim dla warunków przemysłowych) wartości dopuszczalne hałasu infradźwiękowego ustalone są ze względu na szkodliwość tego hałasu dla zdrowia (głównie oddziaływanie infradźwięków na słuch i cały organizm). Brak jest kryterium dotyczącego uciążliwości hałasu infradźwiękowego i niskoczęstotliwościowego w środowisku pracy. Szczególnie mocno dostrzegane jest to na stanowiskach pracy, na których wykonywane są prace koncepcyjne. W artykule przedstawiono wyniki badań uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego i infradźwiękowego, głównie na stanowiskach pracy, na których wykonywane są prace koncepcyjne, bądź wymagającej silnej koncentracji uwagi. Badania prowadzono w warunkach laboratoryjnych na modelowym stanowisku pracy."


REACH - projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie rejestracji, oceny, dopuszczania i ograniczania chemikaliów. Główne postanowienia, procedury, oczekiwane skutki
Jerzy S. Michalik

W artykule omówiono postanowienia dotyczące głównych procedur: rejestracji substancji, oceny dokumentacji oraz oceny informacji o substancjach, udzielania zezwoleń oraz wprowadzania ograniczeń w odniesieniu do szczególnie niebezpiecznych chemikaliów. Przedstawiono informacje o oczekiwanych skutkach związanych z wejściem w życie rozporządzenia REACH.


Oświetlenie awaryjne - wymagania
Andrzej Pawlak

W celu zapobiegania nagłym zanikom oświetlenia elektrycznego w określonych obiektach konieczne jest stosowanie oświetlenia awaryjnego. W artykule przedstawiono wymagania zawarte w aktach prawnych oraz w najnowszych normach z tej dziedziny. Omówiono w sposób szczegółowy rodzaje i cele oświetlenia awaryjnego oraz zasady umieszczania opraw oświetlenia awaryjnego oraz znaków bezpieczeństwa.Streszczenia roczników
2022 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer